Giải bài tập sách bài tập (SBT) tiếng anh lớp 10 Explore new worlds unit 5 Sports Lesson E

Đánh giá sách bài tập tiếng Anh lớp 10 Explore New Worlds unit 5 Sports Lesson E

Sách bài tập tiếng Anh lớp 10 Explore New Worlds unit 5 Sports Lesson E là một trong những bộ sách mới được phê duyệt trong chương trình đổi mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sách cung cấp các bài tập chi tiết và cụ thể để giúp học sinh nắm vững bài học mới. Cách hướng dẫn trong sách rất dễ hiểu, giúp học sinh tiếp cận và thấu hiểu tốt bài học.

Với sách bài tập này, học sinh có cơ hội khám phá những thế giới mới trong môn học tiếng Anh. Việc giải chi tiết từng bài tập giúp học sinh rèn luyện kỹ năng và củng cố kiến thức một cách toàn diện. Đồng thời, sách cũng giúp học sinh phát triển khả năng tự học, nâng cao khả năng tiếng Anh của mình.

Trong tổng thể, sách bài tập tiếng Anh lớp 10 Explore New Worlds unit 5 Sports Lesson E là một tài liệu học hữu ích, giúp học sinh nắm vững kiến thức và phát triển kỹ năng tiếng Anh một cách hiệu quả.

Bài tập và hướng dẫn giải

A.plete the questions with the words from the box. You can use one option more than once.

Do     Do you     How many     How often     What     When     Would 

1. _______ watch sports on TV?

2. ________ do you watch sports on TV?

3. _______ do you normally watch sports on TV?

4. ________ sports do you watch?

5. ________ hours do you watch TV each weekend?

6. ________ channel do you usually watch?

7. ________ you rmend that channel to your friends?

8. ________ you go to basketball games?

Trả lời: 1. Do you watch sports on TV? Answer: Yes, I do watch sports on TV.2. How often do you watch sports... Xem hướng dẫn giải chi tiết

B. Which questions in A are open and which are closed? Writes the numbers.

1. Do you watch sports on TV?

2. How often do you watch sports on TV?

3. When do you normally watch sports on TV?

4. What sports do you watch?

5. How many hours do you watch TV each weekend?

6. What channel do you usually watch?

7. Would you rmend that channel to your friends?

8. Do you go to basketball games?

Open: _______________________.

Close: _______________________.

Trả lời: Để xác định câu hỏi nào là câu hỏi mở và câu hỏi nào là câu hỏi đóng, ta cần phân biệt dựa trên cách... Xem hướng dẫn giải chi tiết

C. Imagine that your school is having yoga classes to help students relax.plete the questionnaire with your own ideas.

Please take a few minutes to answer these questions about our yoga classes.

1. Do you go to the yoga classes?         

[  ] Yes      [  ] No

2. How often do you go to the yoga classes?     

[  ] 1 - 2 times a week      [  ] 3-5 times a week      [  ] Never

3. When do you normally go to the yoga classes?

[  ] Before class      [  ] At lunchtime      [  ] After class

4. Why do you go to the yoga classes?

[  ] To stay in shape      [  ] To meet people      [  ] To relax

5. Do the yoga classes help you to relax?

[  ] Yes      [  ] No

Trả lời: To do this questionnaire, you can follow these steps:1. Read each question carefully and decide on... Xem hướng dẫn giải chi tiết

D. Write a questionnaire about a sporting event, such as a soccer or basketball game. Write at least six questions. Some possible topics are ticket prices, refreshments, restrooms, game times, etc.

Trả lời: 1. What is the price range for tickets to a soccer game?2. Are there any discounts available for... Xem hướng dẫn giải chi tiết
FREE học Tiếng Anh
0.43046 sec| 2269.719 kb