Giải bài tập sách bài tập (SBT) tiếng anh lớp 10 Explore new worlds unit 11 Achievements Lesson Review

Review của sách bài tập tiếng Anh lớp 10 Unit 11 - Achievements

Bộ sách bài tập tiếng Anh lớp 10 Explore new worlds unit 11 Achievements Lesson Review là một tài liệu mới đã được Bộ Giáo dục và đào tạo phê duyệt. Sách cung cấp các hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết để giúp học sinh nắm vững bài học trong chương trình học mới.

Qua sách bài tập này, học sinh sẽ được tiếp cận với nhiều thế giới mới, khám phá về những thành tựu đáng nể của con người. Sự hướng dẫn chi tiết và dễ hiểu giúp học sinh hiểu rõ hơn về nội dung bài học.

Hy vọng rằng với sách bài tập này, học sinh sẽ có cơ hội nắm vững kiến thức, phát triển ngôn ngữ và kỹ năng tiếng Anh của mình một cách toàn diện hơn.

Bài tập và hướng dẫn giải

A.plete the sentences with the verbs in parentheses. Use the present perfect.

1. Mr. Johnson ______________ (interview) three people for the job.

2. Enrique ______________ (prepare) his résumé very carefully.

3. The students _________________ (never, travel) abroad.

4. ______________ you __________ (visit) your grandparents recently?

5. The woman ____________ (speak) in front of a big group many times.

6. Finally, Melissa ____________________ (pass) the driving test.

7. ______________ she __________ (do) voluntary work before?

8. ____________ they ___________ (choose) student for the scholarship?

Trả lời: Cách 1: 1. Mr. Johnson interviewed three people for the job.2. Enrique prepared his résumé very... Xem hướng dẫn giải chi tiết

B. Write statements and questions using the words below and the present perfect.

1. you / ever / be / to Korea _________________________________

2. what / you / cook / for dinner ______________________________

3. Manuela / vacuum and wash / the floors _____________________

4. Tomas and Paulo / finish / studying for the test _________________

5. Sofia / travel / to Viet Nam / twice for her volunteer work _________

6. where / you / be _________________________________________

Trả lời: 1. Have you ever traveled to Korea?2. What have you cooked for dinner?3. Manuela has finished... Xem hướng dẫn giải chi tiết

C. Circle the correct forms of the verbs.

1. Laura traveled / has traveled to Europe three times.

2. Our class finished / has finished 10 units of Explore New Worlds so far.

3. I chatted / was chatting with Tina when you called / were calling me.

4. Ren is a TV reporter. He met  /has met many famous people.

5. All the students listened / were listening while the principal gave / was giving a talk about the dangers of school violence.

Trả lời: Cách làm:- Đọc từng câu và xác định động từ cần chia dạng nào: traveled/has traveled, finished/has... Xem hướng dẫn giải chi tiết

D.plete the following questions with the present perfect and past continuous, then answer them.

1. A. Have you ever visited _________________________________________?

B: ______________________________________________________________.

2. A: What were you doing while the teacher ___________________________?

B: _______________________________________________________________.

3. A: Did you met a famous person when you were ___________ in the coffee shop?

B: ________________________________________________________________.

4. A: What happened when you were ___________________________________?

B: _________________________________________________________________.

5. A: What did you see when ___________________________________________?

B: __________________________________________________________________.

Trả lời: 1. A. Have you ever visited Rome? B: Yes, I have visited Rome before. I went there last summer with... Xem hướng dẫn giải chi tiết
FREE học Tiếng Anh
0.48170 sec| 2269.773 kb