Giải bài tập sách bài tập (SBT) toán lớp 10 Cánh diều bài Bài tập cuối chương I

Chia sẻ cách giải bài tập cuối chương I trong Sách bài tập (SBT) toán lớp 10

Trong bài tập cuối chương I trang 16 của sách bài tập (SBT) toán lớp 10, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu và giải quyết những bài toán thú vị. Để giúp bạn hiểu rõ và thành thạo hơn về nội dung này, dưới đây là hướng dẫn cụ thể và chi tiết.

Đầu tiên, chúng ta cần đọc đề bài một cách cẩn thận và hiểu rõ yêu cầu của bài toán. Tiếp theo, cần phân tích các thông tin đã cho và xác định các bước cần thực hiện để giải quyết bài toán.

Sau đó, chúng ta sẽ áp dụng các kiến thức toán học đã học để giải bài toán. Hãy nhớ kiểm tra kỹ lưỡng và ghi chú để tránh nhầm lẫn và sai sót.

Qua việc thực hành giải các bài tập này, bạn sẽ rèn luyện kỹ năng tư duy logic và logic, cũng như nâng cao hiểu biết về môn toán. Hy vọng rằng hướng dẫn trên sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về bài toán và giải quyết chúng một cách dễ dàng.

Hãy thử thách bản thân và học hỏi thật tốt từ những bài tập này. Chúc các bạn thành công!

Bài tập và hướng dẫn giải

Bài 41 : Phát biểu nào sau đây không là một mệnh đề toán học?

A. Số 2 025 chia hết cho 5.

B. Nếu hình thang ABCD nội tiếp đường tròn thì hình thang đó cân.

C. Nếu bạn Minh chăm chỉ thì bạn Minh sẽ thành công.

D. Các số nguyên tố đều là số lẻ.

Trả lời: Để xác định phát biểu nào không phải là một mệnh đề toán học, ta cần hiểu rõ về định nghĩa của mệnh... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Bài 42 : Phủ định của mệnh đề “∀n ∈ ℕ, n2 + n là số chẵn” là:

A. “∀n ∈ ℕ, n2 + n không là số chẵn”.

B. “∃n ∈ ℕ, n2 + n không là số lẻ”.

C. “∃n ∈ ℕ, n2 + n là số lẻ”.

D. “∃n ∈ ℕ, n2 + n là số chẵn”.

Trả lời: Để tìm phủ định của mệnh đề "∀n ∈ ℕ, n^2 + n là số chẵn", ta sẽ chuyển mệnh đề này về dạng phủ định... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Bài 43 : Cho tập hợp A = {x ∈ ℝ| – 3 ≤ x < 2}. A là tập hợp nào sau đây?

A. (– 3; 2).

B. { – 3; – 2; – 1; 0; 1}.

C. {– 3; 2}.

D. [– 3; 2).

Trả lời: Phương pháp giải:1. Tập hợp A = {x ∈ ℝ| – 3 ≤ x < 2} bao gồm tất cả các số thực x sao cho -3 ≤ x <... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Bài 44 : Cho hai tập hợp A = {x ∈ ℝ| x + 3 < 4 + 2x}, B = {x ∈ ℝ| 5x – 3 < 4x – 1}. Tất cả các số nguyên thuộc cả hai tập hợp A và B là:

A. 0 và 1.

B. – 1; 0; 1 và 2.

C. 1 và 2.

D. 1.

Trả lời: Để giải bài toán trên, ta cần giải phương trình trong các tập hợp A và B.Đối với tập hợp A, phương... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Bài 45 : Cho hai tập hợp E = (2; 4] và F = (4; 5). E ∪ F bằng :

A. (2; 5).

B. ∅.

C. [2; 5).

D. (2; 5].

Trả lời: Để giải bài toán này, ta cần hiểu rõ về các khái niệm về tập hợp và phép hợp tập hợp.- Tập hợp E =... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Bài 46 : Cho hai tập hợp A = [–4; 3) và B = (– 2; +∞). A\B bằng:

A. [– 4; – 2);

B. {– 4; – 3; – 2}.

C. [3; +∞).

D. [– 4; – 2].

Trả lời: Phương pháp giải:1. Xác định tập hợp A = [–4; 3) và tập hợp B = (– 2; +∞).2. Tìm tập hợp A\B bằng... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Bài 47 : Nêu mệnh đề phủ định của mỗi mệnh đề sau và xét tính đúng sai của mỗi mệnh đề đó và mệnh đề phủ định của nó:

a) A: “Phương trình x2 – x + 1 = 0 có nghiệm thực”;

b) B: “Hình bình hành có tâm đối xứng”.

Trả lời: Để giải bài toán này, ta cần nêu mệnh đề phủ định của mỗi mệnh đề ban đầu và xác định tính đúng sai... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Bài 48 : Cho hình thang ABCD. Xét mệnh đề P ⇒ Q như sau:

“Nếu hình thang ABCD cân thì hình thang ABCD có hai cạnh bên bằng nhau”. Phát biểu và xét tính đúng sai mệnh đề đảo của mệnh đề trên.

Trả lời: Để giải bài toán trên, chúng ta cần phân tích mệnh đề ban đầu "Nếu hình thang ABCD cân thì hình... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Bài 49 : Cho tứ giác ABCD. Xét các mệnh đề:

P: “Tứ giác ABCD là hình bình hành”, Q: “Tứ giác ABCD có các cạnh đối bằng nhau”.

Hãy phát biểu hai mệnh đề P ⇒ Q và Q ⇒ P, sau đó xác định tính đúng sai của mỗi mệnh đề đó. Nếu cả hai mệnh đề P ⇒ Q và Q ⇒ P đều đúng, hãy phát biểu mệnh đề tương đương.

Trả lời: Để giải bài toán này, ta cần phân tích từng mệnh đề:1. Mệnh đề P ⇒ Q: "Nếu tứ giác ABCD là hình bình... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Bài 50 : Lập mệnh đề phủ định của mỗi mệnh đề sau và xét tính đúng sai của mỗi mệnh đề phủ định đó:

a) A: “∀n ∈ N*, n > 1/n" . 

b) B: “∃x ∈ Z, 2x + 3 = 0” ; 

c) C: “∃x ∈ Q, 4x2 – 1 = 0” ;

d) D: “∀n ∈ N, n2 + 1 không chia hết cho 3” .

Trả lời: Để giải bài toán trên, ta thực hiện các bước sau:a) Mệnh đề A: “∀n ∈ N*, n > 1/n”. Mệnh đề phủ định... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Bài 51 : Dùng kí hiệu để viết mỗi tập hợp sau và biểu diễn mỗi tập hợp đó trên trục số:

a) A = {x ∈ ℝ| – 7 < x < – 4};

b) B = {x ∈ ℝ| – 3 ≤ x ≤ 1};

c) C = {x ∈ ℝ| x ≤ 0};

d) D = {x ∈ ℝ| x > – 1}.

Trả lời: Phương pháp giải:a) Tập hợp A có điều kiện là x thuộc tập số thực và -7 < x < -4. Để biểu diễn tập... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Bài 52 :  Cho các tập hợp A = [– 1; 2), B = (– ∞; 1].

Xác định A ∩ B, A ∪ B, A \ B, B \ A, ℝ \ B; CℝA.

Trả lời: Để giải bài toán này, ta cần xác định rõ các phép toán tập hợp:1. Phép giao (A ∩ B): Lấy các phần tử... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Bài 53 : Gọi A là tập nghiệm của đa thức P(x), B là tập nghiệm của đa thức Q(x), C là tập nghiệm của đa thức P(x)Q(x)">P(x)Q(x)">P(x)Q(x)">P(x)Q(x)">P(x)Q(x)">P(x)Q(x)">PP(x)Q(x)">(P(x)Q(x)">xP(x)Q(x)">)/P(x)Q(x)">P(x)Q(x)">P(x)Q(x)">Q(x). So sánh tập hợp A \ B và tập hợp C.

Trả lời: Để giải câu hỏi trên, ta cần chứng minh rằng tập hợp A \ B và tập hợp C là bằng nhau, tức là A \ B =... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Bài 54 : Cho hai tập hợp A = [– 1; 4], B = [m + 1; m + 3] với m là tham số. Tìm tất cả các giá trị của m để B \ A = ∅.

Trả lời: Để giải bài toán trên, chúng ta cần tìm tất cả các giá trị của tham số m sao cho tập hợp B \ A không... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Bài 55 : Trong đợt thi giải chạy ngắn cấp trường, lớp 10B có 15 học sinh đăng kí thi nội dung chạy 100m, 10 học sinh đăng kí thi nội dung chạy 200m. Biết lớp 10B có 40 học sinh và có 19 học sinh không đăng kí tham gia nội dung nào. Hỏi lớp 10B có bao nhiêu bạn đăng kí tham gia cả hai nội dung?

Trả lời: Để giải bài toán trên, ta có thể áp dụng phương pháp sử dụng công thức tổng số phần tử và công thức... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Bài 56 : Trong kì thi chọn học sinh giỏi các môn văn hóa, lớp 10A có 7 học sinh đăng kí thi môn Toán, 5 học sinh đăng kí thi môn Vật Lí, 6 học sinh đăng kí thi môn Hóa học; trong đó có 3 học sinh đăng kí thi cả Toán và Vật lí, 4 học sinh đăng kí thi cả Toán và Hóa học, 2 học sinh đăng kí thi Vật lí và Hóa học, 1 học sinh đăng kí thi cả ba môn. Hỏi lớp 10A có tất cả bao nhiêu học sinh đăng kí thi học sinh giỏi các môn Toán, Lí, Hóa.

Trả lời: Phương pháp giải:Gọi T là tập hợp học sinh đăng kí thi môn Toán, L là tập hợp học sinh đăng kí thi... Xem hướng dẫn giải chi tiết
FREE học Tiếng Anh
0.59901 sec| 2257.82 kb