Giải bài tập sách bài tập (SBT) toán lớp 10 Cánh diều bài 3 Phương trình đường thẳng

Hướng dẫn giải bài 3 Phương trình đường thẳng của sách bài tập toán lớp 10

Bài 3 trong sách bài tập toán lớp 10 Cánh diều là một bài tập về phương trình đường thẳng. Để giải bài này, trước hết học sinh cần nắm chắc kiến thức về phương trình đường thẳng. Sau đó, áp dụng cụ thể vào bài tập để tìm ra đáp án chính xác.

Sách bài tập Cánh diều được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục, nhằm giúp học sinh hiểu bài một cách chi tiết và cụ thể. Việc hướng dẫn giải bài 3 Phương trình đường thẳng trang 73 sách bài tập toán lớp 10 rất quan trọng để học sinh có thể áp dụng kiến thức đã học vào thực hành.

Hy vọng với hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết, học sinh sẽ nắm vững bài học và có thể tự tin giải các bài tập tương tự trong tương lai. Đồng thời, sẽ giúp học sinh phát triển khả năng giải quyết vấn đề và logic.

Bài tập và hướng dẫn giải

BÀI TẬP

24. Cho đường thẳng ∆: 2x – 3y + 5 = 0. Vectơ nào dưới đây là một vectơ pháp tuyến của ∆?

a. $\overrightarrow{n1}=(2;-3)$

b. $\overrightarrow{n2}=(-3;2)$

c. $\overrightarrow{n3}=(2;3)$

d. $\overrightarrow{n4}=(3;2)$

Trả lời: Phương pháp giải:Để tìm vectơ pháp tuyến của đường thẳng ∆, ta chỉ cần lấy hệ số của x và y trong... Xem hướng dẫn giải chi tiết

25. Cho đường thẳng $\Delta: \left\{\begin{matrix}x=3-t\\ y=4+2t\end{matrix}\right.$. Vectơ nào dưới đây là một vectơ chỉ phương của ∆?

a. $\overrightarrow{u1}=(3;4)$

b. $\overrightarrow{u2}=(-2;1)$

c. $\overrightarrow{u3}=(-1;2)$

d. $\overrightarrow{u4}=(-2;-1)$

Trả lời: Phương pháp giải:Để xác định vectơ chỉ phương của đường thẳng $\Delta$, ta chỉ cần lấy hệ số của... Xem hướng dẫn giải chi tiết

26. Cho đường thẳng $\Delta: \left\{\begin{matrix}x=2-5t\\ y=-1+3t\end{matrix}\right.$. Trong các điểm có tọa độ dưới đây, điểm nào nằm trên đường thẳng ∆?

A. (-3; -2)

B. (2; -1)

C. (-2; 1)

D. (-5; 3)

Trả lời: Để giải bài toán trên, ta cần thực hiện các bước sau:1. Đặt hai phương trình xác định đường thẳng... Xem hướng dẫn giải chi tiết

27. Cho đường thẳng ∆: x – 3y + 4 = 0. Phương trình nào dưới đây là phương trình tham số của ∆?

A. $\left\{\begin{matrix}x=-1+3t\\ y=-1+t\end{matrix}\right.$

B. $\left\{\begin{matrix}x=-1+3t\\ y=1+t\end{matrix}\right.$

C. $\left\{\begin{matrix}x=-1-3t\\ y=1+t\end{matrix}\right.$

D. $\left\{\begin{matrix}x=1-3t\\ y=1-t\end{matrix}\right.$

Trả lời: Để tìm phương trình tham số của đường thẳng ∆: x – 3y + 4 = 0, ta cần tìm vectơ chỉ phương của đường... Xem hướng dẫn giải chi tiết

28. Cho đường thẳng $\Delta: \left\{\begin{matrix}x=-2+2t\\ y=3-5t\end{matrix}\right.$. Phương trình nào dưới đây là phương trình tổng quát của ∆?

A. 5x + 2y - 4 = 0;

B. 2x - 5y + 19 = 0;

C. -5x + 2y - 16 = 0;

D. 5x + 2y + 4 = 0.

Trả lời: Để giải câu hỏi trên, ta có thể sử dụng phương pháp sau:Đầu tiên, ta xác định được vectơ chỉ phương... Xem hướng dẫn giải chi tiết

29. Cho tam giác ABC, biết tọa độ trung điểm các cạnh BC, CA, AB lần lượt là M(-1; 1), N(3; 4), P(5; 6).

a) Viết phương trình tham số của các đường thẳng AB, BC, CA.

b) Viết phương trình tổng quát của các đường trung trực của tam giác ABC.

Trả lời: Để giải câu hỏi trên, chúng ta làm như sau:a) Viết phương trình tham số của các đường thẳng AB, BC,... Xem hướng dẫn giải chi tiết

30. Cho tam giác ABC có A(3; 7), B(-2; 2), C(6; 1). Viết phương trình tổng quát của các đường cao của tam giác ABC.

Trả lời: Để tìm phương trình tổng quát của các đường cao của tam giác ABC, ta cần tìm vectơ pháp tuyến của... Xem hướng dẫn giải chi tiết

31. Cho đường thẳng $\Delta: \left\{\begin{matrix}x=4+t\\ y=-1+2t\end{matrix}\right.$.và điểm A(2; 1). Hai điểm M, N nằm trên ∆.

a) Tìm tọa độ điểm M sao cho $AM=\sqrt{17}$

AM=17">AM=17">AM=17">AM=17">AM=17">AM=17">AM=17">AM=17">AM=17">AM=17">b) Tìm tọa độ điểm N sao cho đoạn thẳng AN ngắn nhất

Trả lời: Phương pháp giải:a) Ta có tọa độ của điểm M là M(4 + t, -1 + 2t). Để AM = √17, ta cần giải phương... Xem hướng dẫn giải chi tiết

32. Cho ba điểm A(- 2; 2), B(7; 5), C(4; - 5) và đường thẳng ∆: 2x + y – 4 = 0.

a) Tìm tọa độ điểm M thuộc ∆ và cách đều hai điểm A và B.

b*) Tìm tọa độ điểm N thuộc ∆ sao cho $|\overrightarrow{NA}+\overrightarrow{NB}+\overrightarrow{NC}|$ có giá trị nhỏ nhất.

Trả lời: Phương pháp giải:a) Ta có:- Đường thẳng ∆: 2x + y – 4 = 0.- M thuộc ∆ nên tọa độ của M là M(t; 4 –... Xem hướng dẫn giải chi tiết
FREE học Tiếng Anh
0.52723 sec| 2221.789 kb