Giải bài tập sách bài tập (SBT) sinh học lớp 10 chân trời sáng tạo bài 15 Tổng hợp các chất và tích lũy năng lượng

Hướng dẫn giải bài 15: Tổng hợp các chất và tích lũy năng lượng

Trong bài học này, chúng ta sẽ tìm hiểu về cách tổng hợp các chất và tích lũy năng lượng theo sách bài tập (SBT) sinh học lớp 10 trang 47, 48. Đây là một phần trong bộ sách "Chân trời sáng tạo" được biên soạn theo chương trình mới của Bộ giáo dục. Chúng ta hy vọng rằng việc hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết sẽ giúp học sinh hiểu rõ hơn về bài học này.

Bài tập và hướng dẫn giải

15.1. Trong quá trình tổng hợp các chất, năng lượng được tích lũy ở

A. trong các nguyên tố cấu tạo nên chất tham gia phản ứng

B. trong các nguyên tố cấu tạo nên sản phẩm

C. trong các liên kết hóa học của sản phẩm

D. trong các liên kết hóa học của chất tham gia phản ứng

Trả lời: Để giải câu hỏi trên, ta cần hiểu rõ về quá trình tổng hợp các chất và tìm ra năng lượng được tích... Xem hướng dẫn giải chi tiết

15.2. Ở thực vật, pha sáng của quang hợp diễn ra tại

A. màng ngoài của lục lạp                             B. màng trong của lục lạp

C. màng thylakoid                                         D. màng sinh chất

Trả lời: Cách làm:1. Nhớ lại kiến thức về quang hợp ở thực vật: quang hợp là quá trình sử dụng năng lượng ánh... Xem hướng dẫn giải chi tiết

15.3. Loài nào sau đây là vi khuẩn hóa tổng hợp?

A. Nitrosomonas                                  B. Vi khuẩn lam             

C. Escherichia coli                                D. Vi khuẩn lưu huỳnh màu lục

Trả lời: Cách làm:- Nitrosomonas: Là loài vi khuẩn chuyển đổi amoniac thành nitrit trong quá trình... Xem hướng dẫn giải chi tiết

15.4. Khi nói về quang hợp ở thực vật, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

(1) Pha sáng của quang hợp chuyển năng lượng ánh sáng đã được diệp lục hấp thụ thành năng lượng trong ATP và NADPH.

(2) Phân tử oxygen được giải phóng từ pha tối có nguồn gốc từ phân tử nước.

(3) Quang hợp giúp điều hòa hàm lượng O2 và CO2 trong khí quyển.

(4) Pha sáng của quang hợp diễn ra trước pha tối và không cần tới sản phẩn của pha tối

(5) Nếu không có ATP, pha tối của quang hợp sẽ không thể diễn ra

A. 5                         B. 3                          C. 4                          D. 2

Trả lời: Để giải câu hỏi trên, ta cần kiểm tra từng phát biểu xem nó có đúng hay không:(1) Pha sáng của quang... Xem hướng dẫn giải chi tiết

15.5. Số nhận định sai trong các nhận định sau là:

(1) Quang hợp là quá trình tổng hợp các chất hữu cơ từ các chất vô cơ (CO2 và H2O) với sự tham gia của năng lượng ánh sáng và diệp lục tố.

(2) Loại sắc tố quang hợp mà cơ thể thực vật nào cũng có là diệp lục tố.

(3) Nước tham gia vào quang hợp chỉ với vai trò cung cấp electron.

(4) Trong pha tối của quang hợp, với sự tham gia của ATP tạo từ pha sáng, CO2 sẽ bị khử thành các sản phẩm hữu cơ.

(5) Trong chu trình Calvin, hợp chất 3 carbon được biến đổi thành AlPG. Một phần AlPG sẽ được dùng để tái tạo lại RuBP.

A. 1                             B. 2                             C. 3                          D. 4

Trả lời: Cách làm:- Đọc lần lượt từng nhận định để kiểm tra xem đúng hay sai. + Nhận định (1): Quang hợp là... Xem hướng dẫn giải chi tiết

15.6. Hãy ghép tên vi khuẩn cho đúng với hoạt động tổng hợp các chất mà chúng thực hiện.

Vi khuẩn

Hoạt động

1. Vi khuẩn nitrite hóa

a. Tổng hợp chất hữu cơ từ CO2 và H2S

2. Vi khuẩn lam

b. Oxi hóa HNO2 thành HNO3

3. Vi khuẩn nitrate hóa

c. Tổng hợp chất hữu cơ nhờ năng lượng từ oxi hóa H2S

4. Vi khuẩn lưu huỳnh tía

d. Tông hợp chất hữu cơ từ CO2 và H2O

5. Vi khuẩn oxi hóa lưu huỳnh

e. Tổng hợp chất hữu cơ nhờ năng lượng từ oxi hóa sắt

6. Vi khuẩn oxi hóa sắt

f. Oxi hóa NH3 thành HNO2

Trả lời: Cách làm:- Đọc kỹ nội dung của câu hỏi để hiểu rõ điều kiện và yêu cầu của bài toán.- Xác định các... Xem hướng dẫn giải chi tiết

15.7. Hãy kể tên một số quá trình tổng hợp các chất trong tế bào. Sản phẩm được hình thành có vai trò gì đối với tế bào?

Trả lời: Cách làm:1. Xác định các quá trình tổng hợp chất trong tế bào: insulin và hemoglobin.2. Mô tả vai... Xem hướng dẫn giải chi tiết

15.8. Sau khi học xong về quá trình quang hợp ở thực vật, một bạn học sinh đã vẽ lại sơ đồ sau đây. Theo em, sơ đồ của bạn học sinh đó đã chính xác hay chưa? Giải thích. 

Nếu chưa chính xác thì em sẽ sửa lại như thế nào?

Trả lời: Để giải câu hỏi trên, bạn cần trình bày cách làm như sau:Bước 1: Xác định sơ đồ đã cho về quá trình... Xem hướng dẫn giải chi tiết

15.9. Oxygen được sinh ra trong quang hợp nhờ quá trình nào? Từ nơi được sinh ra, oxygen phải đi qua mấy lớp màng để ra khỏi tế bào?

Trả lời: Cách làm:1. Xác định quá trình sinh ra oxygen trong quang hợp: quang phân li nước tại xoang... Xem hướng dẫn giải chi tiết

15.10. Có ý kiến cho rằng: "Quá trình đồng hóa CO2 thành chất hữu cơ bằng phương thức quang hợp ở thực vật có ưu thế hơn so với phương thức hóa tổng hợp ở vi sinh vật". Theo em, ý kiến này đúng hay sai? Giải thích.

Trả lời: Cách làm:1. Xác định ý kiến: Ý kiến muốn so sánh ưu điểm của quang hợp ở thực vật và hóa tổng hợp ở... Xem hướng dẫn giải chi tiết
FREE học Tiếng Anh
0.97491 sec| 2257.945 kb