Giải bài tập sách bài tập (SBT) Hoá hoá 10 Cánh diều bài 16 Tốc độ phản ứng hóa học

Hướng dẫn giải bài 16: Tốc độ phản ứng hóa học trang 49 sách bài tập (SBT) Hoá học 10

Bài tập này nằm trong cuốn sách "Cánh diều" dành cho học sinh lớp 10 theo chương trình mới của Bộ giáo dục. Bài tập nhằm giúp học sinh nắm vững kiến thức về tốc độ phản ứng hóa học. Trong sách giáo khoa, đề cập một cách cụ thể và rõ ràng để học sinh dễ hiểu và áp dụng vào thực hành. Hi vọng cách hướng dẫn chi tiết và giải thích rõ ràng trong sách sẽ giúp học sinh hiểu bài học một cách toàn diện hơn.

Mục tiêu của bài tập là giúp học sinh hiểu rõ về khái niệm tốc độ phản ứng hóa học, cách tính và ứng dụng trong thực tế. Việc hướng dẫn và giải thích chi tiết sẽ giúp học sinh đạt được mục tiêu này một cách hiệu quả nhất. Chúc các bạn học sinh có thể tự tin và thành công khi giải bài tập này.

Bài tập và hướng dẫn giải

16.1. Những phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Tốc độ của phản ứng hoá học là đại lượng mô tả mức độ nhanh hay chậm của chất phản ứng được sử dụng hoặc sản phẩm được tạo thành.

B. Tốc độ của phản ứng hoá học là hiệu số nồng độ của một chất trong hỗn hợp phản ứng tại hai thời điểm khác nhau.

C. Tốc độ của phản ứng hoá học có thể có giá trị âm hoặc dương.

D. Trong cùng một phản ứng hoá học, tốc độ tạo thành của các chất sản phẩm khác nhau là khác nhau, tuỳ thuộc vào hệ số cân bằng của chúng trong phương trình hoá học.

E. Trong cùng một phản ứng hoá học, tốc độ tiêu thụ các chất phản ứng khác nhau sẽ như nhau nếu chúng được lấy với cùng một nồng độ.

Trả lời: Để giải câu hỏi trên, ta cần phân tích từng phát biểu một:A. Tốc độ của phản ứng hoá học là đại... Xem hướng dẫn giải chi tiết

16.2. Những phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Tốc độ của phản ứng hoá học chỉ có thể được xác định theo sự thay đổi nồng độ chất phản ứng theo thời gian.

B. Tốc độ của phản ứng hoá học không thể xác định được từ sự thay đổi nồng độ chất sản phẩm tạo thành theo thời gian.

C. Theo công thức tính, tốc độ trung bình của phản ứng hoá học trong một khoảng thời gian nhất định là không thay đổi trong khoảng thời gian ấy.

D. Dấu “−” trong biểu thức tính tốc độ trung bình theo biến thiên nồng độ chất phản ứng là để đảm bảo cho giá trị của tốc độ phản ứng không âm.

E. Tốc độ trung bình của một phản ứng trong một khoảng thời gian nhất định được biểu thị bằng biến thiên nồng độ chất phản ứng hoặc sản phẩm tạo thành chia cho khoảng thời gian đó.

Trả lời: Phương pháp giải:Bước 1: Đọc kỹ từng phát biểu trong câu hỏi.Bước 2: Nhìn vào các phát biểu và xác... Xem hướng dẫn giải chi tiết

16.3. Khi cho một lượng xác định chất phản ứng vào bình để cho phản ứng hoá học xảy ra, tốc độ phản ứng sẽ

A. không đổi cho đến khi kết thúc.

B. tăng dần cho đến khi kết thúc.

C. chậm dần cho đến khi kết thúc.

D. tuân theo định luật tác dụng khối lượng.

Trả lời: Phương pháp giải:- Đọc kỹ câu hỏi.- Xác định những kiến thức cần thiết để giải câu hỏi.- Suy luận... Xem hướng dẫn giải chi tiết

16.4. Tốc độ phản ứng còn được tính theo sự thay đổi lượng chất (số mol, khối lượng) theo thời gian. Cho hai phản ứng xảy ra đồng thời trong hai bình (1) và (2):

Ca + Cl2 → CaCl2    (1)

2K + Cl2 → 2KCl    (2)

Sau 2 phút, có 3 gam CaCl2 được hình thành theo phản ứng (1).

a) Xác định tốc độ trung bình của phản ứng (theo đơn vị mol phút -1) theo lượng sản phẩm được tạo ra.

b) Giả sử phản ứng (2) cũng xảy ra cùng một tốc độ trung bình như phản ứng (1), hãy tính số mol KCl được tạo thành sau 2 phút. Cho biết khối lượng (gam) của K cần thiết để tạo ra số mol KCl trên.

Trả lời: Để giải câu hỏi trên, ta thực hiện các bước sau:a) Xác định số mol CaCl2 được tạo ra sau 2 phút:-... Xem hướng dẫn giải chi tiết

16.5. Cho hai phản ứng có phương trình hóa học như sau:

2O3 (g) → 3O2 (g)  (1)

2HOF (g) → 2HF + O2  (g)  (2)

a) Viết biểu thức tốc độ trung bình (theo cả các chất phản ứng và chất sản phẩm) của hai phản ứng trên.

b) Trong phản ứng (1),  nếu $\frac{\Delta C_{O_{2}}}{\Delta t}$ = 1,5×10−4molL−1s−1 thì $\frac{\Delta C_{O_{3}}}{\Delta t}$ bằng bao nhiêu?

Trả lời: Phương pháp giải:a) Để viết biểu thức tốc độ trung bình của các chất trong phản ứng, ta cần xác định... Xem hướng dẫn giải chi tiết

16.6. Phản ứng 3H2 + N2 → 2NH3 có tốc độ mất đi của H2 so với tốc độ hình thành NH3 như thế nào?

A. Bằng $\frac{1}{2}$        B. Bằng $\frac{3}{2}$      C. Bằng $\frac{2}{3}$        D. Bằng $\frac{1}{3}$

Trả lời: Để giải câu hỏi trên, chúng ta cần biết rằng trong phản ứng 3H2 + N2 → 2NH3, 2 mol NH3 được hình... Xem hướng dẫn giải chi tiết

16.7. Cho phản ứng:

6CH2O + 4NH3 → (CH2)6N4 + 6H2O

Tốc độ trung bình của phản ứng trên được biểu diễn bằng những biểu thức nào trong những biểu thức sau?

Trả lời: Để giải bài toán này, ta cần tìm tỷ số giữa hiệu suất phản ứng và tỷ lệ biến thiên của các chất phản... Xem hướng dẫn giải chi tiết

16.8. Những phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Phản ứng đơn giản là phản ứng xảy ra theo một bước.

B. Phản ứng đơn giản là phản ứng có các hệ số tỉ lượng trong phương trình hóa học bằng nhau và bằng 1.

C. Tốc độ của một phản ứng đơn giản tuân theo định luật tác dụng khối lượng.

D. Tốc độ của mọi phản ứng hóa học đều tuân theo định luật tác dụng khối lượng.

E. Hằng số tốc độ phản ứng là tốc độ của phản ứng khi nồng độ của tất cả các chất trong hỗn hợp phản ứng đều bằng nhau và bằng 1.

G. Hằng số tốc độ của phản ứng phụ thuộc vào thời gian.

H. Hằng số tốc độ phản ứng là tốc độ của phản ứng khi nồng độ các chất phản ứng bằng nhau và bằng 1 M.

Trả lời: Phương pháp giải:- Đọc kỹ các phát biểu và xác định phát biểu nào đúng, phát biểu nào không đúng.-... Xem hướng dẫn giải chi tiết

16.9. Cho phản ứng đơn giản:

H2 + I2 → 2HI

Người ta thực hiện ba thí nghiệm với nồng độ các chất đầu ($C_{H_{2}}$ và $C_{I_{2}}$) được lấy khác nhau và xác định được tốc độ tạo thành HI trong 20 giây đầu tiên, kết quả cho trong bảng sau:

Trả lời: Phương pháp giải:B1: Viết công thức phản ứng: H2 + I2 → 2HIB2: Xác định tỷ lệ giữa tốc độ tạo thành... Xem hướng dẫn giải chi tiết

16.10. Cho phản ứng:

2A + B → 2M + 3N

a) Hãy viết biểu thức tính tốc độ trung bình của phản ứng trên theo sự thay đổi nồng độ chất A, B, M và N.

b) Nếu biến thiên nồng độ trung bình của chất M ($\frac{\Delta C_{M}}{\Delta t}$)là 1,0 mol mol L-1 s-1thì tốc độ trung bình của phản ứng và biến thiên nồng độ trung bình của N ($\frac{\Delta C_{N}}{\Delta t}$); A (−$\frac{\Delta C_{A}}{\Delta t}$) và B ($−\frac{\Delta C_{B}}{\Delta t}$) lần lượt là:

A. 2,0 mol L-1 s-1; 4,0 mol L-1 s-1; 6,0 mol L-1 s-1 và 2,0 mol L-1 s-1.

B. 0,5 mol L-1 s-1; 1,5 mol L-1 s-1; 1,0 mol L-1 s-1 và 0,5 mol L-1 s-1.

C. 1,0 mol L-1 s-1; 1,0 mol L-1 s-1; 1,0 mol L-1 s-1và 1,0 mol L-1 s-1.

D. 2,0 mol L-1 s-1; 4,0 mol L-1 s-1; 3,0 mol L-1 s-1và 2,0 mol L-1 s-1.

Trả lời: a) Phương pháp giải:Để tìm biểu thức tính tốc độ trung bình của phản ứng, ta cần lập phương trình... Xem hướng dẫn giải chi tiết

16.11. Phản ứng A → 2B được thực hiện trong một bình phản ứng. Số liệu thực nghiệm của phản ứng được cho trong bảng sau:

Thời gian (giây)0,010,020,030,040,0
Nồng độ chất B (mol/L)0,0000,3260,5730,7500,890

a) Hãy tính sự thay đổi nồng độ chất B sau mỗi 10 giây từ 0,0 tới 40,0 giây. Các giá trị này tăng hay giảm khi đi từ khoảng thời gian này sang khoảng thời gian tiếp theo? Vì sao?

b) Tốc độ thay đổi của nồng độ chất A có liên quan như thế nào với tốc độ thay đổi của nồng độ chất B trong mỗi khoảng thời gian? Tính tốc độ thay đổi nồng độ của A trong khoảng thời gian từ 10 đến 20 giây.

Trả lời: Phương pháp giải:a) Để tính sự thay đổi nồng độ chất B sau mỗi 10 giây, chúng ta sử dụng công thức:... Xem hướng dẫn giải chi tiết

16.12. Bạn A và B thực hiện phản ứng giữa kẽm với dung dịch hydrocloric acid và thu được thể tích khí thoát ra theo thời gian. Hai bạn lặp lại thí nghiệm ba lần và kết quả của ba lần thí nghiệm được hai bạn ghi vào bảng sau:

a) Cho biết khí thoát ra là khí gì. Hãy viết và cân bằng phương trình hoá học của phản ứng xảy ra.

b) Hoàn thành hai cột còn trống trong bảng trên. Hãy biểu diễn kết quả của hai bạn lên đồ thị thể tích khí thu được theo thời gian. Vì sao hai bạn lại lặp lại thí nghiệm ba lần?

c) Dựa vào đồ thị, cho biết khi nào phản ứng kết thúc. Vì sao?

d) Phản ứng diễn ra nhanh nhất trong khoảng thời gian nào? Sau đó, phản ứng diễn ra nhanh dần hay chậm dần?

e) Nếu thí nghiệm được lặp lại với nồng độ HCl lớn hơn thì tốc độ phản ứng sẽ nhanh hơn hay chậm hơn?

g) Nếu hai bạn không đo được thể tích khí thoát ra, em hãy đề xuất một cách khác để xác định tốc độ phản ứng.

Trả lời: a) Khí thoát ra là khí H2.Phương trình hoá học của phản ứng: Zn(s) + 2HCl(aq) → H2(g) + ZnCl2(aq)b)... Xem hướng dẫn giải chi tiết

16.13. Một phản ứng có hệ số nhiệt độ Van’t Hoff bằng 3,5. Ở 15 °C, tốc độ của phản ứng này bằng 0,2 M s-1. Tính tốc độ của phản ứng ở 40 °C.

Trả lời: Để giải bài toán trên, chúng ta sử dụng công thức tính tốc độ của phản ứng ở điều kiện nhiệt độ khác... Xem hướng dẫn giải chi tiết

16.14. Một bạn học sinh thực hiện hai thí nghiệm:

Thí nghiệm 1: Cho 100 mL dung dịch acid HCl vào cốc (1), sau đó thêm một mẫu kẽm và đo tốc độ khí H2 thoát ra theo thời gian.

Thí nghiệm 2 (lặp lại tương tự thí nghiệm 1): 100 mL dung dịch acid HCl khác được cho vào cốc (2) rồi cũng thêm một mẫu kẽm vào và lại đo tốc độ khí hydrogen thoát ra theo thời gian.

Bạn học sinh đó nhận thấy tốc độ thoát khí hydrogen ở cốc (2) nhanh hơn ở cốc (1).

Những yếu tố nào sau đây có thể dùng để giải thích hiện tượng mà bạn đó quan sát được?

A. Phản ứng ở cốc (2) nhanh hơn nhờ có chất xúc tác.

B. Lượng kẽm ở cốc (1) nhiều hơn ở cốc (2).

C. Acid HCl ở cốc (1) có nồng độ thấp hơn acid ở cốc (2).

D. Kẽm ở cốc (2) được nghiền nhỏ còn kẽm ở cốc (1) ở dạng viên.

Trả lời: Để giải câu hỏi trên, ta có thể áp dụng kiến thức về tốc độ phản ứng hóa học và yếu tố ảnh hưởng đến... Xem hướng dẫn giải chi tiết

16.15. Khi tăng áp suất của chất phản ứng, tốc độ của những phản ứng nào sau đây sẽ bị thay đổi?

A. 2Al(s) + Fe2O3(s) → Al2O3(s) + 2Fe(s)

B. 2H2(g) + O2(g) → 2H2O(l)

C. C(s) + O2(g) → CO2(g)

D. CaCO3(s) + 2HCl(aq) → CaCl2(aq) + H2O(l) + CO2(g)

Trả lời: Để giải câu hỏi trên, ta cần sử dụng kiến thức về tốc độ phản ứng và ảnh hưởng của áp suất đến tốc... Xem hướng dẫn giải chi tiết

16.16. Khi nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ tới tốc độ của phản ứng giữa Mg(s) với HCl(aq), những mô tả nào sau đây phản ánh đúng hiện tượng quan sát được khi làm thí nghiệm?

A. Khi đun nóng, bọt khí thoát ra nhanh hơn so với không đun nóng.

B. Khi đun nóng, bọt khí thoát ra chậm hơn so với không đun nóng.

C. Khi đun nóng, dây Mg tan nhanh hơn so với không đun nóng.

D. Khi đun nóng, dây Mg tan chậm hơn so với không đun nóng.

Trả lời: Để giải câu hỏi trên, ta cần hiểu rõ về phản ứng giữa Mg(s) và HCl(aq). Khi Mg phản ứng với HCl, sẽ... Xem hướng dẫn giải chi tiết

16.17. Từ một miếng đá vôi và một lọ dung dịch HCl 1 M, thí nghiệm được tiến hành trong điều kiện nào sau đây sẽ thu được lượng CO2 lớn nhất trong một khoảng thời gian xác định?

A. Tán nhỏ miếng đá vôi, cho vào dung dịch HCl 1M, không đun nóng.

B. Tán nhỏ miếng đá vôi, cho vào dung dịch HCl 1M, đun nóng.

C. Cho miếng đá vôi vào dung dịch HCl 1 M, không đun nóng.

D. Cho miếng đá vôi vào dung dịch HCl 1M, đun nóng.

Trả lời: Phương pháp giải:1. Phân tích từng điều kiện thực hiện thí nghiệm:- Ở điều kiện A: Miếng đá vôi được... Xem hướng dẫn giải chi tiết

16.18. Chất xúc tác là chất

A. làm tăng tốc độ phản ứng và không bị mất đi sau phản ứng.

B. làm tăng tốc độ phản ứng và bị mất đi sau phản ứng.

C. làm giảm tốc độ phản ứng và không bị mất đi sau phản ứng.

D. làm giảm tốc độ phản ứng và bị mất đi sau phản ứng.

Trả lời: Để giải câu hỏi trên, ta cần biết khái niệm về chất xúc tác trong hóa học. Chất xúc tác là chất có... Xem hướng dẫn giải chi tiết

16.19. Enzyme catalase phân huỷ hydrogen peroxide thành oxygen và nước nhanh gấp khoảng 107 lần sự phân huỷ khi không có xúc tác. Giả sử một phản ứng không có xúc tác phân huỷ một lượng hydrogen peroxide mất 360 ngày, hãy tính thời gian (theo giây) cho sự phân huỷ cùng một lượng hydrogen peroxide đó khi sử dụng enzyme catalase làm xúc tác.

Trả lời: Để giải bài toán này, chúng ta sẽ sử dụng công thức sau:\[t_{\text{enzyme}} = \frac{t_{\text{không... Xem hướng dẫn giải chi tiết

16.20. Hai bạn Tôm và Vừng thực hiện một thí nghiệm về sự phân huỷ của hydrogen peroxide với chất xúc tác manganese dioxide (MnO2). Hai bạn thấy rằng phản ứng sủi bọt nhiều và khí thoát ra mạnh khi thêm manganese dioxide.

1. Hoàn thành các câu sau đây nói về thí nghiệm của hai bạn.

a) Phương trình của phản ứng là: ......

b) Chất khí thoát ra là ...(1)... và có thể kiểm tra (nhận biết) ra nó bằng cách ...(2)...

c) Sau một thời gian nhất định, Vừng nói với Tôm là phản ứng đã kết thúc vì ......

d) Hai bạn biết rằng chất xúc tác chỉ làm tăng tốc độ phản ứng mà không thay đổi về bản chất hoá học nên Tôm sẽ thu lại manganese dioxide sau khi phản ứng kết thúc bằng cách .....

2. Tôm và Vừng muốn biết liệu cho lượng xúc tác nhiều hơn thì có làm phản ứng nhanh hơn không. Em hãy đề xuất một kế hoạch thí nghiệm cho nghiên cứu của hai bạn. Trong bản kế hoạch, em cần viết cả những lưu ý để đảm bảo an toàn khi làm việc trong phòng thí nghiệm.

Trả lời: 1.a) Phương trình của phản ứng là: 2H2O2  + MnO2 --> O2 + 2H2Ob) Chất khí thoát ra là oxygen và có... Xem hướng dẫn giải chi tiết
FREE học Tiếng Anh
0.40391 sec| 2305.844 kb