Giải bài tập sách bài tập (SBT) Hoá hoá 10 Cánh diều bài 3 Nguyên tố hóa học

Hướng dẫn giải bài 3 trong sách bài tập Hoá học 10

Bài tập này được tìm thấy trong sách bài tập Hoá học 10 theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Trang 7 của sách có đề bài “Nguyên tố hóa học”. Để giúp học sinh hiểu bài học tốt hơn, một cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết sẽ được cung cấp.

Sách “Cánh diều” đã được biên soạn để giúp học sinh nắm vững kiến thức và áp dụng chúng vào thực tế. Hy vọng rằng thông qua việc làm bài tập này, học sinh sẽ phát triển kỹ năng và kiến thức vững chắc về các nguyên tố hóa học.

Bài tập và hướng dẫn giải

3.1. Đồng vị là những nguyên tử của cùng một nguyên tố hóa học, nhưng khác nhau về

A. tính chất hóa học.         B. khối lượng nguyên tử.

C. số proton.                       D. số electron.

Trả lời: Để giải câu hỏi trên, ta cần biết rằng đồng vị là những nguyên tố hóa học cùng một nguyên tố, nhưng... Xem hướng dẫn giải chi tiết

3.2. Trong tự nhiên, hydrogen có ba đồng vị $(_{1}^{1}\textrm{H};_{1}^{2}\textrm{H};_{1}^{3}\textrm{H})$ . Nguyên tử khối trung bình của hydrogen bằng 1,008. Hãy cho biết đồng vị nào của hydrogen chiếm tỉ lệ nhiều nhất trong tự nhiên.

A. $_{1}^{1}\textrm{H}$             

B. $_{1}^{2}\textrm{H}$

C. $_{1}^{3}\textrm{H}$

D. Không thể xác định được.

Trả lời: Để giải câu hỏi này, chúng ta cần tính phần trăm số nguyên tử của mỗi đồng vị hydrogen trong tự... Xem hướng dẫn giải chi tiết

3.4. Cặp nguyên tử nào sau đây có cùng số neutron?

A. $_{5}^{11}\textrm{B}$ và $_{6}^{12}\textrm{C}$.     

B. $_{3}^{7}\textrm{Li}$ và $_{4}^{9}\textrm{Be}$.

C. $_{12}^{24}\textrm{Mg}$ và $_{14}^{28}\textrm{Si}$.

D. $_{7}^{14}\textrm{N}$ và $_{8}^{16}\textrm{O}$.

Trả lời: Để giải câu hỏi này, ta cần tính số neutron của các cặp nguyên tử và so sánh xem cặp nào có cùng số... Xem hướng dẫn giải chi tiết

3.5. Deuterium (D) là một đồng vị của hydrogen, được ứng dụng trong các lĩnh vực hạt nhân. Ion nào sau đây có số electron nhiều hơn số proton và số proton nhiều hơn số neutron (Biết $H = _{1}^{1}\textrm{H}, D = _{1}^{2}\textrm{H}, O = _{8}^{16}\textrm{O}$)?

 A. D-.             B. H3O+.              C. OD-.               D. OH-.

Trả lời: Phương pháp giải:Để xác định ion nào có số electron nhiều hơn số proton và số proton nhiều hơn số... Xem hướng dẫn giải chi tiết

3.6. Phổ khối lượng của một mẫu lithium cho thấy nó chứa hai đồng vị là 6Li và 7Li với tỉ lệ phần trăm số nguyên tử của mỗi đồng vị lần lượt là 7,42% và 92,58%. Nguyên tử khối trung bình của mẫu lithium này (kết quả tính đến hai chữ số thập phân) là

A. 6,07.            B. 6,50.                C. 6,90.           D. 6,93.

Trả lời: Để giải bài toán này, ta sử dụng công thức tính nguyên tử khối trung bình:$\overline{A} = \frac{A_1... Xem hướng dẫn giải chi tiết

3.7. Neon có ba đồng vị bền trong tự nhiên. Tỉ lệ phần trăm số nguyên tử mỗi đồng vị được thể hiện trong bảng sau:

Số khối

A

21

22

Tỉ lệ (%)

90,9

0,3

8,8

Biết rằng nguyên tử khối trung bình của Ne là 20,18. Giá trị số khối A của đồng vị đầu tiên là

A. 19,00.                  B. 20,00.

C. 20,01.                   D. Không xác định được.

Trả lời: Phương pháp giải:Ta áp dụng công thức tính nguyên tử khối trung bình: $\overline{A} = \frac{90,9... Xem hướng dẫn giải chi tiết

3.8. Trong tự nhiên, carbon có hai đồng vị bền là 12C và 13C; oxygen có ba đồng vị bền là 16O; 17O và 18O. Số lượng tối đa loại phân tử CO2 có thể tạo ra từ các đồng vị này là

A. 6.          B. 9.           C. 12.            D. Vô số.

Trả lời: Phương pháp giải:- Ta tính số cách chọn 2 đồng vị từ các đồng vị carbon (12C và 13C) và 3 đồng vị từ... Xem hướng dẫn giải chi tiết

3.9. Phổ khối lượng của zirconium được biểu diễn như hình sau đây (điện tích z của các đồng vị zirconium đều bằng 1+).

Số lượng đồng vị bền và nguyên tử khối trung bình của zirconium là

A. 5 đồng vị, nguyên tử khối trung bình bằng 92,60.

B. 5 đồng vị, nguyên tử khối trung bình bằng 91,32.

C. 4 đồng vị, nguyên tử khối trung bình bằng 91,18.

D. 4 đồng vị, nguyên tử khối trung bình bằng 92,00.

Trả lời: Để giải câu hỏi trên, ta cần xác định số lượng đồng vị bền của zirconium và tính nguyên tử khối... Xem hướng dẫn giải chi tiết

3.10. Bạc có hai đồng vị bền trong tự nhiên: 107Ag có hàm lượng tương đối là 51,8%; 109Ag có hàm lượng tương đối là 48,2%. Hãy vẽ phổ khối lượng của bạc và tính nguyên tử khối trung bình của Ag.

Trả lời: Để giải bài toán trên, ta cần tính nguyên tử khối trung bình của bạc (Ag).Phương pháp giải:1. Tính... Xem hướng dẫn giải chi tiết

3.11*. Đồng có hai đồng vị bền trong tự nhiên là 63Cu và 65Cu. Nguyên tử khối trung bình của đồng là 63,55 (điện tích z của các ion đồng vị đồng đều bằng 1+). Hình vẽ phổ khối nào dưới đây là đúng?

Trả lời: Phương pháp giải:Để giải bài toán này, ta cần sử dụng công thức tính nguyên tử khối trung bình của... Xem hướng dẫn giải chi tiết

3.12*. Đồng vị được sử dụng rộng rãi để nghiên cứu phản ứng hóa học. Cho biết vai trò của D (đồng vị $_{1}^{2}\textrm{H}$) và T (đồng vị $_{1}^{3}\textrm{H})$ ) là như nhau trong các phản ứng hóa học. Trong điều kiện thích hợp, xảy ra phản ứng sau:

CH2 = CH – CH2 – CH2 – CH = CHD ⇌ CH2 = CH – CH2 – CHD – CH = CH2 (1)

Vậy cũng trong điều kiện đó, phản ứng sau đây có xảy ra không?

CD2 = CD – CD2 – CD2 – CD = CDT ⇌ CD2 = CD – CD2 – CDT – CD = CD2 (2)

Trả lời: Để giải câu hỏi trên, ta cần xem xét cấu trúc của các phân tử tham gia phản ứng. Trong phản ứng (1),... Xem hướng dẫn giải chi tiết
FREE học Tiếng Anh
0.44619 sec| 2245.031 kb