Giải bài tập sách bài tập (SBT) Hoá hoá 10 Cánh diều bài 17 Nguyên tố và đơn chất halogen

Hướng dẫn giải bài 17: Nguyên tố và đơn chất halogen

Trang 56 của sách bài tập Hoá học 10 chứa bài tập về nguyên tố và đơn chất halogen. Đây là một phần trong bộ sách "Cánh diều" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Mục tiêu của bài tập này là giúp học sinh hiểu rõ hơn về nguyên tố và đơn chất halogen thông qua cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết. Mong rằng, với sự hỗ trợ này, học sinh sẽ nắm bắt bài học một cách dễ dàng và hiệu quả hơn.

Bài tập và hướng dẫn giải

17.1. Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về nguyên tử các nguyên tố nhóm VIIA?

A. Có 7 electron hóa trị.

B. Theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân nguyên tử thì độ âm điện giảm.

C. Theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân nguyên tử thì khả năng hút cặp electron liên kết giảm.

D. Theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân nguyên tử thì bán kính nguyên tử giảm.

Trả lời: Cách làm:1. Xác định nguyên tử có thuộc nhóm VIIA trong bảng tuần hoàn.2. Phân tích các phát biểu... Xem hướng dẫn giải chi tiết

17.2. a) Điền tên và kí hiệu các nguyên tố halogen bền vào vị trí các nguyên tố A, B, C, D bên dưới. Biết mỗi vòng tròn minh họa cho một nguyên tử với tỉ lệ kích thước tương ứng.

Điền tên và kí hiệu các nguyên tố halogen bền vào vị trí các nguyên tố A, B, C, D bên dưới

b) Viết công thức phân tử đơn chất của mỗi nguyên tố tương ứng.

c) Ở điều kiện nhiệt độ, áp suất thông thường, các đơn chất này tồn tại ở trạng thái nào? Từ đó, dự đoán thứ tự tăng nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi tương ứng giữa chúng trong cùng điều kiện áp suất.

Trả lời: a) 1. Dựa vào sự tăng dần của bán kính nguyên tử từ Fluorine đến Iodine, điền tên và kí hiệu các... Xem hướng dẫn giải chi tiết

17.3. Nguyên nhân dẫn đến nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi của các đơn chất halogen tăng từ fluorine đến iodine là do từ fluorine đến iodine,

A. khối lượng phân tử và tương tác van der Waals đều tăng.

B. tính phi kim giảm và tương tác van der Waals tăng.

C. khối lượng phân tử tăng và tương tác van der Waals giảm.

D. độ âm điện và tương tác van der Waals đều giảm.

Trả lời: Cách làm:1. Nhìn vào câu hỏi và đọc kỹ các thông tin cung cấp.2. Xác định các nguyên nhân dẫn đến... Xem hướng dẫn giải chi tiết

17.4. Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về đơn chất nhóm VIIA?

A. Tính chất đặc trưng là tính oxi hoá.

B. Màu sắc đậm dần từ fuorine đến iodine.

C. Từ fluorine đến bromine rồi iodine, trạng thái của các đơn chất chuyển từ khí đến lỏng rồi rắn.

D. Khả năng phản ứng với nước tăng từ fluorine đến iodine.

Trả lời: Cách làm:1. Xác định đặc trưng của đơn chất nhóm VIIA là gì.2. Xác định màu sắc của các đơn chất... Xem hướng dẫn giải chi tiết

17.5. Những phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về tính chất và phản ứng của đơn chất nhóm VIIA?

A. Tính oxi hoá giảm dần từ fluorine đến iodine.

B. Phản ứng với nhiều kim loại, tạo thành hợp chất ion. Phản ứng với một số phi kim, tạo thành hợp chất cộng hoá trị.

C. Khi phản ứng với đơn chất hydrogen, các đơn chất nhóm VIIA thể hiện tính khử.

D. Khi phản ứng với đơn chất hydrogen, mức độ phản ứng giảm dần từ fluorine đến iodine.

Trả lời: Cách làm:1. Xem xét tính chất và phản ứng của đơn chất của nhóm VIIA (fluorine, chlorine, bromine,... Xem hướng dẫn giải chi tiết

17.6. Nối mỗi chất trong cột A với những tính chất tương ứng của chúng trong cột B.

Cột A Cột B
a) Chlorine, Cl2 1. Hầu như không tan trong nước.
b) Iodine, I2 2. Là chất khí ở điều kiện thường.
 3. Là chất rắn ở điều kiện thường.
 4. Là chất oxi hoá khi phản ứng với kim loại.
 5. Có độc tính cao.
 6. Có tương tác van der Waals mạnh nhất trong nhóm đơn chất halogen.
 7. Dùng để xử lí nước sinh hoạt.
Trả lời: Cách làm 1:- Chlorine có tính chất là chất khí ở điều kiện thường, oxi hoá khi phản ứng với kim loại... Xem hướng dẫn giải chi tiết

17.7. Những phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về phản ứng của đơn chất halogen với hydrogen?

A. Các phản ứng đều phát nhiệt mạnh và kèm hiện tượng nổ.

B. Phản ứng giữa fluorine với hydrogen diễn ra mãnh liệt nhất.

C. Điều kiện và mức độ phản ứng phù hợp với xu hướng giảm dần tính oxi hóa từ fluorine đến iodine.

D. Do hợp chất hydrogen iodide sinh ra kém bền (giá trị năng lượng liên kết nhỏ) nên phản ứng giữa iodine với hydrogen là phản ứng hai chiều.

Trả lời: Cách làm:1. Xác định tính chất của các đơn chất halogen:- Fluorine (F2) là chất có tính oxi hóa mạnh... Xem hướng dẫn giải chi tiết

17.8. Những phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về phản ứng của đơn chất nhóm VIIA với nước?

A. Các đơn chất nhóm VIIA vừa thể hiện tính oxi hoá, vừa thể hiện tính khử; mức độ phản ứng giảm dần từ fluorine đến iodine.

B. Fluorine phản ứng rất mạnh với nước tạo dung dịch có tính oxi hoá mạnh, có thể dùng để sát khuẩn.

C. Phản ứng của bromine hoặc chlorine với nước đều là phản ứng thuận nghịch.

D. Iodine tan rất ít và hầu như không phản ứng với nước.

Trả lời: Cách làm:1. Xác định các đặc điểm của đơn chất nhóm VIIA: Fluorine, chlorine, bromine và iodine.2.... Xem hướng dẫn giải chi tiết

17.9. Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về phản ứng của đơn chất nhóm VIIA với dung dịch muối halide?

A. Bromine phản ứng dễ dàng với dung dịch sodium fluoride để tạo ra đơn chất fluorine.

B. Khi cho vào dung dịch sodium chloride, fluorine sẽ ưu tiên phản ứng với nước.

C. Có thể sục khí chlorine vào dung dịch chứa potassium iodide để thu được iodine.

D. Iodine khó tan trong dung dịch sodium chloride.

Trả lời: Cách làm:1. Xác định các phản ứng của đơn chất nhóm VIIA với dung dịch muối halide.2. Kiểm tra từng... Xem hướng dẫn giải chi tiết

17.10. Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về một số ứng dụng của đơn chất chlorine?

A. Khí chlorine có thể được dùng để tạo môi trường sát khuẩn cho nguồn nước cấp.

B. Khí chlorine phản ứng với dung dịch sodium hydroxide tạo dung dịch nước Javel dùng để sát khuẩn trong công nghiệp và trong gia đình.

C. Khí chlorine được sử dụng để sản xuất hydrogen chloride, từ đó tạo hydrochloric acid.

D. Do có độc tính, khí chlorine được sử dụng để trừ sâu trong nông nghiệp.

Trả lời: Cách làm:1. Đọc kỹ câu hỏi để hiểu rõ yêu cầu.2. Xem xét từng phát biểu và so sánh với thông tin về... Xem hướng dẫn giải chi tiết

17.11. Những phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Đơn chất chlorine có tính oxi hóa mạnh hơn đơn chất bromine và iodine.

B. Tương tác van der Waals của các đơn chất halogen tăng từ fluorine đến iodine đã góp phần làm tăng nhiệt độ sôi của chúng.

C. Thành phần của nước bromine gồm các chất: Br2, H2O, HBr, HBrO.

D. Hóa trị phổ biến của nguyên tố halogen là 1.

E. Đơn chất iodine phản ứng được với nước và với dung dịch sodium bromide.

Trả lời: Cách làm:1. Kiểm tra tính đúng sai của từng phát biểu: - Phát biểu A: Chlorine có tính oxi hóa mạnh... Xem hướng dẫn giải chi tiết

17.12. Nhúng giấy quỳ vào dung dịch nước chlorine thì thấy giấy quỳ chuyển sang màu đỏ. Nhưng ngay sau đó, màu đỏ trên giấy quỳ sẽ biến mất. Hãy giải thích hiện tượng này.

Trả lời: Dung dịch nước chlorine gồm nước; hydrochloric acid (HCl); hypochlorous acid (HClO) và... Xem hướng dẫn giải chi tiết

17.13. Ở các đô thị, khi thay nước cho các bồn nuôi cá cảnh, người ta không cho trực tiếp nước sinh hoạt (nước máy) vào bồn cá. Nước này phải được chứa trong xô, thau, chậu khoảng một ngày rồi mới được cho vào bồn nuôi cá. Hãy giải thích.

Trả lời: Cách làm:1. Tìm hiểu về hàm lượng chlorine có trong nước sinh hoạt.2. Tìm hiểu về cách xử lý nước để... Xem hướng dẫn giải chi tiết

17.14*. Để bảo đảm vệ sinh, nước ở các hồ bơi thường xuyên được xử lý bằng hoá chất. Hãy tìm hiểu và cho biết:

a) Các hoá chất nào thường được sử dụng để xử lí vi khuẩn có trong nước hồ bơi?

b) Nhờ đâu mà các hoá chất ấy giúp xử lý vi khuẩn có trong nước hồ bơi?

c) Để bảo đảm an toàn cho người bơi trong hồ, cần lưu ý gì khi sử dụng các hoá chất ấy?

Trả lời: Cách làm:1. Tìm hiểu về các hóa chất thông dụng được sử dụng để xử lí vi khuẩn trong nước hồ bơi.2.... Xem hướng dẫn giải chi tiết

17.15. Thổi một lượng khí chlorine vào dung dịch chứa m gam hai muối bromide của sodium và potassium. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch, khối lượng chất rắn thu được giảm 4,45 gam so với lượng muối trong dung dịch ban đầu. Chọn phát biểu đúng về số mol khí chlorine đã tham gia phản ứng với các muối trên.

A. 0,10 mol.                        B. Ít hơn 0,06 mol.

C. Nhiều hơn 0,12 mol.     D. 0,07 mol.

Trả lời: Cách làm:1. Xác định khối lượng muối ban đầu trong dung dịch: m gam2. Xác định khối lượng muối sau... Xem hướng dẫn giải chi tiết

17.16. a) Trong công nghiệp, xút (sodium hydroxide) được sản xuất bằng phương pháp điện phân dung dịch sodium chloride có màng ngăn xốp. Bằng phương pháp này, người ta cũng thu được khí chlorine (sơ đồ minh hoạ). Chất khí này được làm khô (loại hơi nước) rồi hoá lỏng để làm nguyên liệu quan trọng cho nhiều ngành công nghiệp chế biến và sản xuất hoá chất. Theo em, chất nào sau đây phù hợp để làm khô khí chlorine?

A. Sulfuric acid 98%.       

B. Sodium hydroxide khan.

C. Calcium oxide khan.

D. Dung dịch sodium chloride bão hòa.

b) Từ quá trình điện phân nêu trên, một lượng chlorine và hydrogen sinh ra được tận dụng để sản xuất hydrochloric acid đặc thương phẩm (32%, D = 1,153 g mL-1 ở 30oC).

Một nhà máy với quy mô sản xuất 200 tấn xút mỗi ngày thì đồng thời sản xuất được bao nhiêu m3 acid thương phẩm trên. Biết rằng, tại nhà máy này, 60% khối lượng chlorine sinh ra được dùng tổng hợp hydrochloric acid và hiệu suất của toàn bộ quá trình từ chlorine đến acid thương phẩm đạt 80% về khối lượng.

Trả lời: a) Cách làm:- Sulfuric acid 98% được chọn vì chất này có khả năng hút nước tốt và không tác dụng với... Xem hướng dẫn giải chi tiết

17.17. Iodine là chất rắn, ít tan trong nước, nhưng lại tan khá dễ dàng trong dung dịch potassium iodide là do phản ứng sau:

I2 (s) + KI (aq) → KI3 (aq)

Vai trò của KI trong phản ứng trên là gì?

A. Chất oxi hóa.       

B. Chất khử.

C. Vừa là chất oxi hóa, vừa là chất khử.

D. Không phải là chất oxi hóa cũng không phải là chất khử.

Trả lời: Cách làm:1. Xác định số oxi hóa của iodine trong các chất:- Trong đơn chất I2, số oxi hóa của iodine... Xem hướng dẫn giải chi tiết

17.18. Calcium chloride hypochlorite (CaOCl2) thường được dùng làm chất khử trùng bể bơi do có tính oxi hóa mạnh tương tự nước Javel. Tìm hiểu thêm về công thức cấu tạo của CaOCl2, từ đó, biết được số oxi hóa của nguyên tử chlorine trong hợp chất trên là

A. +1 và -1.        B. -1.         C. 0 và -1.         D. 0.

Trả lời: Cách làm:1. Xác định số oxi hóa của các nguyên tố trong hợp chất:- Calcium (Ca): có số oxi hóa không... Xem hướng dẫn giải chi tiết

17.19. Xét các phản ứng:

X2(g)+H2(g)→2HX(g)  $\Delta _{r}H_{298}^{o}$(*)

với X lần lượt là Cl, Br, I.

Giá trị năng lượng liên kết (kJ mol-1) một số chất được cho trong Phụ lục 2, sách giáo khoa (SGK) hóa học lớp 10, Cánh Diều.

a) Hãy tính biến thiên enthalpy chuẩn của mỗi phản ứng (*).

b) Hãy sắp xếp các phản ứng (*) theo thứ tự giảm dần của nhiệt lượng tỏa ra.

Trả lời: a) Cách làm:Đầu tiên, ta xem xét từng phản ứng và tính biến thiên enthalpy chuẩn của từng phản ứng... Xem hướng dẫn giải chi tiết

17.20.Từ bảng giá trị năng lượng liên kết (kJ mol-1) dưới đây:

F - FH - HO2H - FO - H
159436498565464

Hãy cho biết:

a) Liên kết nào bền nhất, liên kết nào kém bền nhất?

b) Giá trị biến thiên enthalpy chuẩn của hai phản ứng sau là bao nhiêu?

F2 (g) + H2 (g) → 2HF (g)   (1) 

O2 (g) + 2H2(g)  →  2H2O(g)  (2)

c) Trong hai phản ứng (1) và (2), phản ứng nào tỏa nhiệt nhiều hơn?

Trả lời: a) Liên kết bền nhất là H-F với giá trị năng lượng liên kết là 565 kJ mol-1. Liên kết kém bền nhất... Xem hướng dẫn giải chi tiết

17.21. Người ta thường tách bromine trong rong biển bằng quá trình sục khí chlorine vào dung dịch chiết chứa ion bromide. Phương trình hóa học của phản ứng có thể được mô tả dạng thu gọn như sau:

2Br-(aq) + Cl2(aq) → 2Cl-(aq) + Br2(aq)

Cho các số liệu enthalpy tạo thành chuẩn $\Delta _{f}H_{298}^{o}$ trong bảng dưới đây:

Br- (aq)

Cl- (aq)

Br2(aq)

Cl2(aq)

-121,55

-167,16

-2,16

-17,30

a) Tính biến thiên enthalpy chuẩn phản ứng trên.

b) Phản ứng trên có thuận lợi về năng lượng không?

Trả lời: Cách làm 1:1. Dựa vào phương trình hóa học của phản ứng, ta có:$\Delta _{r}H_{298}^{o}$= 2$\Delta... Xem hướng dẫn giải chi tiết

17.22. Hình sau đây là một phần phổ khối lượng của chlorine. Phổ này có hai tín hiệu, là hai đường thẳng xuất phát từ tọa độ 35 và 37 trên trục hoành. Nhờ đó, người ta biết được nguyên tố chlorine có hai đồng vị bền là 35Cl và 37Cl.

Tỉ lệ số nguyên tử của hai đồng vị cũng là tỉ lệ độ cao h1 và h2 (hay tỉ lệ cường độ tương đối) của hai tín hiệu:

 

a) Dùng thước (độ chia nhỏ nhất là mm) để đo h1 và h2. Từ đó tính tỉ lệ h1 : h2.

b) Số nguyên tử đồng vị 35Cl gấp bao nhiêu lần số nguyên tử đồng vị 37Cl?

c) Xác định phần trăm số nguyên tử của mỗi đồng vị?

d) Xác định nguyên tử khối trung bình của chlorine.

Trả lời: a) - Đầu tiên, ta cần đo độ cao của hai tín hiệu trên phổ bằng thước. - Sau khi đo, ta có h1 = 50 mm... Xem hướng dẫn giải chi tiết
FREE học Tiếng Anh
0.45943 sec| 2305.359 kb