Giải bài tập sách bài tập (SBT) Hoá hoá 10 Cánh diều bài 14 Phản ứng hóa học và enthalpy

Hướng dẫn giải bài 14: Phản ứng hóa học và enthalpy

Trong sách bài tập (SBT) Hoá học 10 Cánh diều bài 14, chúng ta sẽ tìm hiểu về phản ứng hóa học và enthalpy. Đây là một chủ đề quan trọng trong môn hóa học, giúp chúng ta hiểu rõ về sự thay đổi nhiệt độ trong quá trình phản ứng hóa học.

Bài tập này được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục, nhằm giúp học sinh nắm vững kiến thức và kỹ năng cần thiết trong môn học. Cách hướng dẫn chi tiết và giải đáp cụ thể sẽ giúp học sinh hiểu bài một cách dễ dàng và hiệu quả hơn.

Qua việc học bài này, hy vọng học sinh sẽ phát triển khả năng giải quyết vấn đề, tư duy logic và nâng cao kiến thức về phản ứng hóa học và enthalpy. Đây là một bước quan trọng trong việc xây dựng nền tảng vững chắc cho việc học tập và nghiên cứu trong tương lai.

Bài tập và hướng dẫn giải

14.1. Những phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Tất cả các phản ứng cháy đều toả nhiệt.

B. Phản ứng toả nhiệt là phản ứng giải phóng năng lượng dưới dạng nhiệt.

C. Tất cả các phản ứng mà chất tham gia có chứa nguyên tố oxygen đều toả nhiệt.

D. Phản ứng thu nhiệt là phản ứng hấp thụ năng lượng dưới dạng nhiệt.

E. Lượng nhiệt mà phản ứng hấp thụ hay giải phóng không phụ thuộc vào điều kiện thực hiện phản ứng và thể tồn tại của chất trong phản ứng.

G. Sự cháy của nhiên liệu (xăng, dầu, khí gas, than, gỗ,...) là những ví dụ về phản ứng thu nhiệt vì cần phải khơi mào.

Trả lời: Để giải câu hỏi trên, chúng ta cần phân tích từng phát biểu và xác định xem chúng đúng hay sai:A.... Xem hướng dẫn giải chi tiết

14.2. Những phát biểu nào sau đây là không đúng?

A. Trong phòng thí nghiệm, có thể nhận biết một phản ứng thu nhiệt hoặc toả nhiệt bằng cách đo nhiệt độ của phản ứng bằng một nhiệt kế.

B. Nhiệt độ của hệ phản ứng sẽ tăng lên nếu phản ứng thu nhiệt.

C. Nhiệt độ của hệ phản ứng sẽ tăng lên nếu phản ứng toả nhiệt.

D. Nhiệt độ của hệ phản ứng sẽ giảm đi nếu phản ứng toả nhiệt.

E. Nhiệt độ của hệ phản ứng sẽ giảm đi nếu phản ứng thu nhiệt.

Trả lời: Phương pháp giải:1. Nhìn vào các phát biểu và xác định xem câu hỏi yêu cầu tìm phát biểu "không... Xem hướng dẫn giải chi tiết

14.3. Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Điều kiện chuẩn là điều kiện ứng với áp suất 1 bar (với chất khí), nồng độ 1 mol L-1 (đối với chất tan trong dung dịch) và nhiệt độ thường được chọn là 298 K.

B. Điều kiện chuẩn là điều kiện ứng với nhiệt độ 298 K.

C. Áp suất 760 mmHg là áp suất ở điều kiện chuẩn.

D. Điều kiện chuẩn là điều kiện ứng với áp suất 1 atm, nhiệt độ 0°C.

Trả lời: Để giải câu hỏi trên, ta cần kiểm tra lại định nghĩa của điều kiện chuẩn trong hóa học.Theo định... Xem hướng dẫn giải chi tiết

14.4. Mỗi quá trình sau đây là thu nhiệt hay tỏa nhiệt?

(1) H2O (lỏng, ở 25oC) → H2O (hơi, ở 100oC)

(2) H2O (lỏng, ở 25oC) → H2O (rắn, ở 0oC).

(3) CaCO3 (Đá vôi) $\overset{Nung}{\rightarrow}$ CaO + CO2.

(4) Khí methane (CH4) cháy trong oxygen.

Trả lời: Để giải bài tập trên, ta cần xác định xem trong mỗi phản ứng có sự thay đổi nhiệt hay không.1. H2O... Xem hướng dẫn giải chi tiết

14.5. Biết rằng ở điều kiện chuẩn, 1 mol enthanol cháy tỏa ra một nhiệt lượng là 1,37 × 103 kJ. Nếu đốt cháy hoàn toàn 15,1 gam ethanol, năng được được giải phóng ra dưới dạng nhiệt bởi phản ứng là

A. 0,450 kJ.                B. 2,25 × 103 kJ.

C. 4,50 × 102 kJ.        D. 1,37 × 103 kJ.

Trả lời: Phương pháp giải:Bước 1: Tính số mol của ethanol: Số mol = Khối lượng chất/dư lượng phân tử khối... Xem hướng dẫn giải chi tiết

14.6. Chọn câu trả lời đúng.

Enthalpy tạo thành chuẩn của một đơn chất bền

A. là biến thiên enthalpy chuẩn của phản ứng giữa nguyên tố đó với hydrogen.

B. là biến thiên enthalpy chuẩn của phản ứng giữa nguyên tố đó với oxygen.

C. được xác định từ nhiệt độ nóng chảy của nguyên tố đó.

D. bằng 0.

Trả lời: Phương pháp giải:1. Đọc câu hỏi và xác định rõ ý cần tìm.2. Hiểu rõ về enthalpy và enthalpy tạo... Xem hướng dẫn giải chi tiết

14.7. Những phát biểu nào sau đây đúng?

A. Biến thiên enthalpy chuẩn của một phản ứng hoá học là lượng nhiệt kèm theo phản ứng đó ở áp suất 1 atm và 25oC.

B. Nhiệt (toả ra hay thu vào) kèm theo một phản ứng được thực hiện ở 1 bar và 298 K là biến thiên enthalpy chuẩn của phản ứng đó.

C. Một số phản ứng khi xảy ra làm môi trường xung quanh nóng lên là phản ứng thu nhiệt.

D. Một số phản ứng khi xảy ra làm môi trường xung quanh lạnh đi là do các phản ứng này thu nhiệt và lấy nhiệt từ môi trường.

Trả lời: Phương pháp giải: Để giải câu hỏi này, chúng ta cần hiểu rõ về entropy và enthalpy trong các phản... Xem hướng dẫn giải chi tiết

14.8. Cho hai phản ứng cùng xảy ra ở điều kiện chuẩn:

(1) N2(g) + O2(g) → 2NO(g)       $\Delta _{r}H_{298(1)}^{o}$

(2) NO (g) + $\frac{1}{2}$O2(g) → 2NO2 (g)  $\Delta _{r}H_{298(2)}^{o}$

Những phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Enthalpy tạo thành chuẩn của NO là $\frac{1}{2}\Delta _{r}H_{298(1)}^{o}$ kJmol-1

B. Enthalpy tạo thành chuẩn của NO2 là $\Delta _{r}H_{298(2)}^{o}$ kJmol-1

C. Biến thiên enthalpy chuẩn của phản ứng giữa 1 mol N2 với 1 mol O2 tạo thành 2 mol NO là $\frac{1}{2}\Delta _{r}H_{298(1)}^{o}$12ΔrH298(1)0kJ"> 12ΔrH298(1)0kJ">kJmol-1

D. Biến thiên enthalpy chuẩn của phản ứng giữa 1 mol khí NO với 0,5 mol khí O2 tạo thành 1 mol khí NO2 là $\Delta _{r}H_{298(2)}^{o}$ kJmol-1

E. Enthalpy tạo thành chuẩn của NO2 (g) là: $\frac{1}{2}\Delta _{r}H_{298(1)}^{o}+\Delta _{r}H_{298(2)}^{o}$(kJmol-1)

Trả lời: Để giải câu hỏi trên, ta cần hiểu rằng enthalpy tạo thành chuẩn của một chất là lượng nhiệt kèm theo... Xem hướng dẫn giải chi tiết

14.9. Phản ứng phân hủy 1 mol H2O (g) ở điều kiện tiêu chuẩn:

H2O(g)→H2(g)+$\frac{1}{2}$ O2(g)(1)

cần cung cấp một nhiệt lượng là 241,8 kJ.

Điền vào chỗ trống trong các phát biểu dưới đây:

a) Phản ứng (1) là phản ứng …… nhiệt.

b) Nhiệt tạo thành chuẩn của H2O (g) là ……..

c) Biến thiên enthalpy chuẩn của phản ứng 2H2(g) + O2(g) → 2H2O(g) là …….

d) Biến thiên enthalpy chuẩn của phản ứng (1) là ………

Trả lời: Để giải bài toán trên, chúng ta cần sử dụng định lý Hess về nhiệt động học. Phương pháp giải:1. Xác... Xem hướng dẫn giải chi tiết

14.10. Phương trình hóa học nào dưới đây biểu thị enthalpy tạo thành chuẩn của CO(g)?

A. 2C(than chì) + O2(g) → 2CO(g)

B. C(than chì) + O(g) → CO(g)

C. C(than chì) + $\frac{1}{2}$ O2(g)CO(g)

D. C(than chì) + CO2(g) → 2CO(g)

E. CO(g) → C(than chì) + O(g).

Trả lời: Phương pháp giải:Để xác định phương trình hóa học biểu thị enthalpy tạo thành chuẩn của CO(g), chúng... Xem hướng dẫn giải chi tiết

14.11. Khi pha loãng 100 mL H2SO4 đặc bằng nước thấy cốc đựng dung dịch nóng lên. Vậy quá trình pha loãng H2SO4 đặc là quá trình thu nhiệt hay tỏa nhiệt?

Theo em, khi pha loãng H2SO4 đặc nên cho từ từ H2SO4 đặc vào nước hay ngược lại? Vì sao?

Trả lời: Để giải câu hỏi trên, ta cần hiểu rằng quá trình pha loãng H2SO4 đặc là quá trình tỏa nhiệt. Khi pha... Xem hướng dẫn giải chi tiết

14.12. Nhiệt tỏa ra khi đốt cháy 1 gam một mẫu than là 23,0 kJ. Giả thiết rằng toàn bộ lượng nhiệt của quá trình đốt than tỏa ra đều dùng để làm nóng nước, không có sự thất thoát nhiệt, hãy tính lượng than cần phải đốt để làm nóng 500 gam nước từ 20oC tới 90oC. Biết để làm nóng 1 mol nước thêm 1oC cần một nhiệt lượng là 75,4 J.

Trả lời: Để giải bài toán trên, ta có thể sử dụng công thức tính lượng nhiệt cần để làm nóng nước như sau:Q =... Xem hướng dẫn giải chi tiết

14.13*. Ethanol sôi ở 78,29oC. Để làm 1 gam ethanol lỏng nóng thêm 1 oC cần một nhiệt lượng là 1,44J; để 1 gam ethanol hóa hơi (ở 78,29oC) cần một nhiệt lượng là 855 J. Hãy tính nhiệt lượng cần cung cấp để làm nóng 1 kg ethanol từ 20,0 oC đến nhiệt độ sôi và hóa hơi hoàn toàn ở nhiệt độ đó.

Trả lời: Phương pháp giải: Đầu tiên, ta tính nhiệt lượng cần cung cấp để làm nóng 1 kg ethanol từ 20,0 oC đến... Xem hướng dẫn giải chi tiết
FREE học Tiếng Anh
0.54005 sec| 2257.859 kb