Giải bài tập hóa học lớp 11 kết nối tri thức bài 2 Cân bằng trong dung dịch nước

Giải bài tập hóa học lớp 11: Cân bằng trong dung dịch nước

Trang sách "Hóa học lớp 11 Kết nối tri thức" cung cấp phần đáp án chuẩn và hướng dẫn giải chi tiết cho các bài tập về cân bằng trong dung dịch nước. Đây là một phần quan trọng trong chương trình học, giúp học sinh hiểu rõ về quy luật cân bằng hóa học trong các dung dịch. Mong rằng, thông qua việc nắm vững kiến thức này, các em học sinh sẽ có thể áp dụng vào thực hành và nắm vững kiến thức hóa học.

Bài tập và hướng dẫn giải

MỞ ĐẦU

Hình 2.1 cho thấy giá trị pH của dung dịch một số chất thông dụng. Vậy pH là gì? pH có ảnh hưởng gì đến đời sống? Xác định pH như thế nào?

Hình 2.1 cho thấy giá trị pH của dung dịch một số chất thông dụng. Vậy pH là gì? pH có ảnh hưởng gì đến đời sống? Xác định pH như thế nào?

Trả lời: Để giải câu hỏi về pH, ta có thể thực hiện các bước sau:1. Định nghĩa pH: pH là một chỉ số đo độ... Xem hướng dẫn giải chi tiết

I. SỰ ĐIỆN LI

1. Hiện tượng điện li

Hoạt động nghiên cứu: Tìm hiểu về sự điện li.

Thí nghiệm thử tính dẫn điện của nước, muối ăn và dung dịch muối ăn được thực hiện như mô tả của trong Hình 2.2.

 Nhắc lại khái niệm dòng điện. Đèn sáng cho thấy dung dịch NaCl dẫn điện, chứng tỏ trong dung dịch có hạt mang điện. Đó có thể là loại hạt nào (electron, phân tử NaCl, cation hay anion)...

Thực hiện yêu cầu:

a) Nhắc lại khái niệm dòng điện.

b) Đèn sáng cho thấy dung dịch NaCl dẫn điện, chứng tỏ trong dung dịch có hạt mang điện. Đó có thể là loại hạt nào (electron, phân tử NaCl, cation hay anion).

c) Hãy giải thích sự tạo thành hạt mang điện đó.

Trả lời: Phương pháp giải:1. Để trả lời câu hỏi a), bạn cần nhắc lại khái niệm dòng điện là sự chuyển động... Xem hướng dẫn giải chi tiết

2. Chất điện li

Hoạt động nghiên cứu: Tìm hiểu về chất điện Ii và chất không điện li

Kết quả thử tính dẫn điện với các dung dịch hydrochloric acid (HCI), sodium hydroxide (NaOH), saccharose (C12H22O11), ethanol (C2H5OH) được trình bày trong bảng dưới đây. Hãy hoàn thành các thông tin còn thiếu trong bằng vào vở.

 Dung dịch HClDung dịch NaOHDung dịch saccharoseDung dịch ethanol
Hiện tượngĐèn sángĐèn sáng

Đèn không sáng

Đèn không sáng
Dung dịch dẫn điện/ không dẫn điện????
Có/không có các ion trái dấu trong dung dịch????
Chất điện li/chất không điện li????
Trả lời: Phương pháp giải:1. Dựa vào hiện tượng cho biết đèn sáng hoặc không sáng để xác định dung dịch dẫn... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Hoạt động nghiên cứu: So sánh khả năng phân li trong nước của HCl và CH3COOH 

Kết quả thử tính dẫn điện với dung dịch HCl 0,1 M và dung dịch CH3COOH 0,1 M cho thấy trường hợp cốc đựng dung dịch HCl 0,1 M bóng đèn sáng hơn.

Thực hiện yêu cầu sau:

Hãy so sánh số ion mang điện trong hai dung dịch trên, từ đó cho biết acid nào phân li mạnh hơn.

Trả lời: Phương pháp giải:1. Tính số ion mang điện trong dung dịch HCl 0,1 M:- HCl phân li thành H⁺ và Cl⁻,... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu hỏi 1: Viết phương trình điện li của các chất sau: HF, HI, Ba(OH)2, KNO3, Na2SO4.

Trả lời: Để viết phương trình điện li của các chất trong câu hỏi, ta cần xác định các chất ion hoá trong dung... Xem hướng dẫn giải chi tiết

II. THUYẾT ACID-BASE CỦA BRONSTED - LOWRY

1. Khái niệm acid và base theo thuyết Bronsted - Lowry

Hoạt động nghiên cứu: Cho các dung dịch HCl, NaOH, Na2CO3.

a) Viết phương trình điện li của các chất trên.

b) Sử dụng máy đo pH (hoặc giấy pH) xác định pH, môi trường (acid/base) của các dung dịch trên.

c) Theo khái niệm acid - base trong môn khoa học tự nhiên ở lớp 8, trong những chất cho ở trên: Chất nào là acid? Chất nào là base?

Trả lời: Để giải câu hỏi trên, bạn cần thực hiện các bước sau:1. Viết phương trình điện li của các chất trong... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu hỏi 2: Dựa vào thuyết acid - base của Bronsted - Lowry, hãy xác định chất nào là acid, chất nào là base trong các phản ứng sau:

a) CH3COOH + H2O $\rightleftharpoons $ CH3COO$^{-}$ + H3O$^{+}$

b) S$^{2-}$ + H2O $\rightleftharpoons $ HS$^{-}$ + OH$^{-}$

Trả lời: Để giải câu hỏi trên, ta cần áp dụng thuyết acid - base của Bronsted - Lowry. Theo đó, acid là chất... Xem hướng dẫn giải chi tiết

2. Ưu điểm của thuyết Bronsted - Lowry

III. KHÁI NIỆM pH VÀ Ý NGHĨA CỦA pH TRONG THỰC TIỄN

1. Khái niệm pH

Câu hỏi 3: Một loại dầu gội đầu có nồng độ ion OH$^{-}$ là 10$^{-5,17}$ mol/L.

a) Tính nồng độ ion H$^{+}$, pH của loại dầu gội nói trên.

b) Môi trường của loại dầu gội nói trên là acid, base hay trung tính?

Trả lời: Phương pháp giải:- Bước 1: Sử dụng định luật bảo toàn điện tích, ta có:[H$^{+}$] [OH$^{-}$] = 1... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu hỏi 4: Một học sinh làm thí nghiệm xác định độ pH của đất như sau: Lấy một lượng đất cho vào nước vừa lọc lấy phần dung dịch dùng máy pH đo được giá trị pH là 4,52.

a) Hãy cho biết môi trường của dung dịch là acid, base hay trung tính.

b) Loại đất trên được gọi là đất chua. Hãy đề xuất biện pháp để giảm độ chua tăng độ pH của đất.

Trả lời: Để giảm độ chua và tăng độ pH của đất, bạn có thể thực hiện các biện pháp sau:1. Pha loãng dung dịch... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu hỏi 5: pH của dung dịch nào sau đây có giá trị nhỏ nhất?

A. Dung dịch HCl 0,1M.

B. Dung dịch CH3COOH 0,1M.

C. Dung dịch NaCl 0,1M.

D. Dung dịch NaOH 0,1M.

Trả lời: Để giải câu hỏi trên, ta cần biết đến định nghĩa cơ bản về pH, đó là chỉ số đo độ axit hoặc bazơ của... Xem hướng dẫn giải chi tiết

2. Ý nghĩa của pH trong thực tiễn

Câu hỏi 6: Đo pH của một cốc nước chanh được giá trị pH bằng 2,4. Nhận định nào sau đây không đúng?

A. Nước chanh có môi trường acid.

B. Nồng độ ion [H$^{+}$] của nước chanh là 10$^{-2,4}$ mol/L.

C. Nồng độ ion [H$^{+}$] của nước chanh là 0,24 mol/L.

D. Nồng độ ion [OH$^{-}$] của nước chanh nhỏ hơn 10$^{-7}$ mol/L.

Trả lời: Để giải câu hỏi trên, ta cần biết rằng pH là một đại lượng đặc trưng để đo độ axit hoặc bazơ của một... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu hỏi 7: Nước Javel (chứa NaClO và Nacl) được dùng làm chất tẩy rửa, khử trùng. Trong dung dịch, ion ClO$^{-}$ nhận proton của nước để tạo thành HClO.

a) Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra và xác định chất nào là acid, chất nào là base trong phản ứng trên.

b) Dựa vào phản ứng, hãy cho biết môi trường của nước Javel là acid hay base.

Trả lời: Để giải câu hỏi trên, ta cần thực hiện các bước sau:a) Viết phương trình hóa học của phản ứng:... Xem hướng dẫn giải chi tiết

4. Xác định pH

Hoạt động nghiên cứu: Làm chất chỉ thị màu từ hoa đậu biếc/bắp cải tím

Hoàn thành thông tin theo mẫu bảng sau vào vở:

 Giấm ănNước C sủiNước rửa bátNước sodaNước muối
pH?????
Màu của chất chỉ thị?????
Môi trường acid/base?????
Trả lời: Để xác định pH hoạt động của các dung dịch, ta cần sử dụng chất chỉ thị màu từ hoa đậu biếc/bắp cải... Xem hướng dẫn giải chi tiết

IV. SỰ THỦY PHÂN CỦA CÁC ION

Hoạt động nghiên cứu: Cho các dung dịch sau: Na2CO3, AlCl3, FeCl3.

1. Dùng giấy pH xác định giá trị pH gần đúng của các dung dịch trên.

2. Nhận xét và giải thích về môi trường của các dung dịch trên.

Trả lời: Phương pháp giải:1. Để xác định giá trị pH gần đúng của các dung dịch Na2CO3, AlCl3, FeCl3, ta sử... Xem hướng dẫn giải chi tiết

V. CHUẨN ĐỘ ACID - BASE

Câu hỏi 8: Nêu một số điểm cần chú ý trong quá trình chuẩn độ.

Trả lời: Phương pháp giải:1. Đầu tiên, cần chuẩn bị đầy đủ dụng cụ và dung dịch chuẩn để thực hiện quá trình... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu hỏi 9: Nêu một số nguyên nhân có thể dẫn đến sai số trong quá trình chuẩn độ.

Trả lời: Phương pháp giải:1. Sai số do intrinsic error: Các lỗi có thể xuất phát từ thiết bị đo lường, từ... Xem hướng dẫn giải chi tiết
FREE học Tiếng Anh
0.95970 sec| 2269.008 kb