Giải bài tập hóa học lớp 11 kết nối tri thức bài 16 Hydrocarbon không no

Giải bài 16: Hydrocarbon không no trong sách hóa học lớp 11 Kết nối tri thức

Bài tập 16 về hydrocarbon không no trong sách hóa học lớp 11 Kết nối tri thức cung cấp phần đáp án chuẩn, hướng dẫn giải chi tiết cho từng bài tập có trong chương trình học. Mục tiêu là giúp học sinh hiểu và nắm vững kiến thức bài học.

Đối với bài tập này, chúng ta sẽ tìm hiểu về cấu trúc và tính chất của hydrocarbon không no, khám phá các phản ứng hóa học và ứng dụng trong đời sống thực tế. Qua đó, học sinh sẽ được trang bị kiến thức cơ bản và ứng dụng trong lĩnh vực hóa học.

Bài tập và hướng dẫn giải

MỞ ĐẦU

Sự ra đời của hoá học alkene khoảng giữa thế kỉ XX là một dấu mốc quan trọng tạo nên bước đột phá cho sự phát triển mạnh mẽ của công nghiệp hoá học hữu cơ.

Vậy, alkene, alkyne có vai trò quan trọng thế nào trong hoá học nói chung và hoá hữu cơ nói riêng?

Trả lời: Phương pháp giải:- Tìm hiểu về cấu trúc và tính chất của alkene, alkyne trong hoá học.- Xem xét vai... Xem hướng dẫn giải chi tiết

I. KHÁI NIỆM, ĐỒNG PHÂN, DANH PHÁP

1. Khái niệm và công thức chung của alkene, alkyne

Hoạt động ngiên cứu: Em hãy viết công thức electron, công thức Lewis của các hydrocarbon sau: C2H6, C2H4, C2H2 Nhận xét sự khác nhau về đặc điểm liên kết trong phân tử của ba hydrocarbon trên.

Trả lời: Để giải câu hỏi trên, ta cần biết rằng hydrocarbon C2H6 là ethane, C2H4 là ethene và C2H2 là ethyne... Xem hướng dẫn giải chi tiết

2. Đồng phân

Hoạt động nghiên cứu 1: Điều kiện để có đồng phân hình học của alkene Điều kiện để có đồng phân hình học của alkene  là gì? là gì?

Trả lời: Phương pháp giải:Để có đồng phân hình học của alkene, ta cần tìm điều kiện để xác định cấu trúc hình... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Hoạt động nghiên cứu 2: Alkane Alkane có đồng phân hình học không? Giải thích. có đồng phân hình học không? Giải thích.

Trả lời: Phương pháp giải:- Đầu tiên, xác định công thức phân tử của alkane.- Tiếp theo, vẽ cấu trúc hình học... Xem hướng dẫn giải chi tiết

3. Danh pháp

Câu hỏi 1: Viết các công thức cấu tạo và gọi tên theo danh pháp thay thế của các alkane và alkyne có công thức phân tử C5H10, C5H8.

Trả lời: Phương pháp giải:1. Tìm số nguyên tử cacbon trong phân tử hợp chất.2. Xác định số liên kết xích với... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu hỏi 2: Trong các chất sau, chất nào có đồng phân hình học?

a) CH2=CH-CH3;

b) CH3-CH2-CH=CH-CH3;

c) Trong các chất sau, chất nào có đồng phân hình học?  a) CH2=CH-CH3;  b) CH3-CH2-CH=CH-CH3;  c) d) CH2=CH-CH2-CH3.

d) CH2=CH-CH2-CH3.

Trả lời: Để giải câu hỏi trên, ta cần nhớ rằng đồng phân hình học là những hợp chất mà có cùng công thức phân... Xem hướng dẫn giải chi tiết

II. ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO CỦA ETHYLENE VÀ ACETYLENE

III. TÍNH CHẤT VẬT LÍ

IV. TÍNH CHẤT HÓA HỌC

Câu hỏi 3: Viết phương trình hoá học của các phản ứng:

a) Propene tác dụng với hydrogen, xúc tác nickel.

b) Propene tác dụng với nước, xúc tác H3PO4.

c) 2-Methylpropene tác dụng với nước, xúc tác acid H3PO4.

d) But-1-ene tác dụng với HCl.

Trả lời: Để giải câu hỏi trên, chúng ta cần xem xét các phản ứng đã cho và áp dụng kiến thức về cơ chế phản... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu hỏi 4: Trong các chất sau, những chất nào làm mất màu nước bromine: propane, propene, propyne, 2-methylpropene?

Trả lời: Để giải câu hỏi trên, ta cần biết rằng nước bromine (Br2) có màu đỏ và trong các chất hữu cơ, nước... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Hoạt động thí nghiệm 1: Điều chế và thử tính chất hóa học của ethylene

Điều chế và thử tính chất hóa học của ethylene    Hãy giải thích hiện tượng và viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra.

Hãy giải thích hiện tượng và viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra.

Trả lời: Để giải câu hỏi "Hoạt động thí nghiệm 1: Điều chế và thử tính chất hóa học của ethylene", ta có thể... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Hoạt động thí nghiệm 2: Điều chế và thử tính chất hóa học của acetylene

Điều chế và thử tính chất hóa học của acetylene    Hãy giải thích hiện tượng và viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra.

Hãy giải thích hiện tượng và viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra.

Trả lời: Để giải câu hỏi về hoạt động thí nghiệm 2 "Điều chế và thử tính chất hóa học của acetylene", bạn cần... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu hỏi 5: Hãy trình bày phương pháp hoá học nhận biết ba khí sau: ethane, ethylene, acetylene.

Trả lời: Để nhận biết ba khí ethane, ethylene và acetylene, ta có thể sử dụng phương pháp phân biệt nguyên tử... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu hỏi 6: Viết phương trình hoá học của các phản ứng:

a) Propene tác dụng với dung dịch KMnO4.

b) Propyne tác dụng với dung dịch AgNO/NH3.

Trả lời: Để giải câu hỏi trên, ta cần biết rằng propene (C3H6) là một alkene và propyne (C3H4) là một alkine.... Xem hướng dẫn giải chi tiết
FREE học Tiếng Anh
0.50768 sec| 2244.93 kb