Giải bài tập sách bài tập (SBT) bài 24: Cơ cấu kinh tế, một số tiêu chí đánh giá sự phát triển kinh tế

Giải bài 24: Cơ cấu kinh tế, một số tiêu chí đánh giá sự phát triển kinh tế

Sách bài tập "Địa lí lớp 10 chân trời sáng tạo" giúp học sinh hiểu rõ về cơ cấu kinh tế và các tiêu chí đánh giá sự phát triển kinh tế. Bài tập trong sách cung cấp phần đáp án chuẩn và hướng dẫn giải chi tiết cho từng câu hỏi, giúp học sinh nắm vững kiến thức bài học.

Câu 1: Khoanh tròn chữ cái ứng với ý đúng

1. Đúng: A. Cơ cấu kinh tế gồm ba bộ phận cơ bản hợp thành, đó là cơ cấu bộ phận, cơ cấu ngành, cơ cấu thành phần. 2. Đúng: D. Cơ cấu thành phần kinh tế được hình thành dựa trên cơ sở chế độ sở hữu về tư liệu sản xuất. 3. Đúng: B. Cơ cấu lãnh thổ là sản phẩm của quá trình phân công lao động theo lãnh thổ. 4. Đúng: A. GDP là tổng sản phẩm trong nước. 5. Đúng: A. Để đánh giá sự phát triển kinh tế của địa phương, người ta dùng chỉ số GRDP.

Câu 2: Hoàn thành sơ đồ

- Không có yêu cầu hoàn thành sơ đồ trong bài viết.

Câu 3: Kể tên 5 quốc gia có GNI bình quân đầu người từ 1046 - 4095 USD/người năm 2020

1. Ấn Độ 2. Ăng-gô-la 3. In-đô-nê-xi-a 4. Ai Cập 5. An-giê-ri

Câu 4: Nối các ý phù hợp với nhau

- Không có yêu cầu trong bài viết.

Câu 5: Hoàn thiện thông tin so sánh giữa GDP và GNI

- Không có thông tin hoàn thiện trong bài viết.

Câu 6: Vẽ biểu đồ cơ cấu GDP theo ngành kinh tế của Việt Nam và Nhật Bản

- Không có biểu đồ vẽ trong bài viết.

Nhìn chung, sách bài tập này giúp học sinh hiểu rõ về cơ cấu kinh tế và các tiêu chí đánh giá sự phát triển kinh tế. Việc tự giải các bài tập và nắm vững kiến thức sẽ giúp học sinh phát triển một cách toàn diện trong môn học Địa lí.

Bài tập và hướng dẫn giải

FREE học Tiếng Anh
0.45291 sec| 2230.883 kb