Giải bài tập sách bài tập (SBT) KTPL 10 cánh diều bài 16 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân

Giải bài 16 sách Bài tập (SBT) KTPL 10 cánh diều: Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân

Trong bài 16 của sách Bài tập giáo dục kinh tế và pháp luật 10 cánh diều, chúng ta được hướng dẫn về Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. Bài tập 1 yêu cầu học sinh nhận biết và phân loại quyền con người, quyền và nghĩa vụ công dân ở các lĩnh vực khác nhau như quyền bầu cử, quyền ứng cử, quyền dân sự, chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa.

Bài tập 2 đưa ra các hành vi liên quan đến quyền con người, quyền và nghĩa vụ của công dân trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội. Học sinh cần phải xác định đúng hành vi nào thể hiện việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.

Bài tập 3 đặt ra câu hỏi về bản chất của quyền con người, yêu cầu học sinh chọn đáp án đúng về khái niệm này. Trong khi đó, bài tập 4 đưa ra câu hỏi về thời điểm quyền con người bắt đầu tồn tại, đề xuất các lựa chọn để học sinh suy luận và chọn đáp án phù hợp.

Thông qua việc giải các bài tập này, học sinh sẽ hiểu rõ hơn về Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về quyền con người, quyền và nghĩa vụ của công dân. Việc tham gia vào các hoạt động giáo dục như bài tập này giúp học sinh rèn luyện kỹ năng suy luận, phân tích và hiểu biết về quyền lợi cơ bản của mình trong xã hội.

Bài tập và hướng dẫn giải

FREE học Tiếng Anh
0.44076 sec| 2227.758 kb