Giải bài tập sách bài tập (SBT) giáo dục kinh tế pháp luật 10 chân trời sáng tạo bài 24: Nội dung cơ bản của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 về bộ máy nhà nước

Giải bài 24: Nội dung cơ bản của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 về bộ máy nhà nước

Trong sách Giải bài tập sách bài tập (SBT) giáo dục kinh tế pháp luật 10 chân trời sáng tạo, chúng ta được giới thiệu với nội dung cơ bản của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 về bộ máy nhà nước. Các cơ quan quyền lực nhà nước như Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Chính phủ, Ủy ban nhân dân, Quốc hội đều đóng vai trò quan trọng trong hệ thống bộ máy nhà nước.

Bài tập 1 trong sách yêu cầu học sinh đánh dấu V vào câu trả lời đúng với các câu hỏi về cơ quan quyền lực nhà nước, nhiệm vụ của Chính phủ, Ủy ban nhân dân, và các cơ quan khác. Bài tập 2 yêu cầu điền từ thích hợp vào chỗ trống với thông tin về Hội đồng Bầu cử quốc gia, Kiểm toán nhà nước và các cơ quan khác.

Bài tập 2 yêu cầu sắp xếp các ý về chức năng của Quốc hội. Bài tập 3 đòi hỏi học sinh phản bác một ý kiến không chính xác về bầu cử. Bài tập 4 đưa ra một tình huống thực tế và yêu cầu học sinh đưa ra hành động cụ thể.

Việc học sinh nên làm và không nên làm để góp phần bảo vệ và xây dựng bộ máy nhà nước Việt Nam cũng được đề cập. Học sinh được khuyến khích tham gia các hoạt động như học tập, tham gia bảo vệ trật tự, an ninh, và vận động người thân thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Với việc tập trung vào kiến thức về bộ máy nhà nước, sách giáo dục kinh tế và pháp luật 10 chân trời sáng tạo cung cấp cho học sinh các kiến thức cần thiết để hiểu và tham gia vào việc xây dựng, bảo vệ hệ thống chính trị của đất nước.

Bài tập và hướng dẫn giải

FREE học Tiếng Anh
0.40921 sec| 2240.695 kb