Giải bài tập sách bài tập (SBT) giáo dục kinh tế pháp luật 10 chân trời sáng tạo bài 12: Đặc điểm, cấu trúc và nguyên tắc hoạt động của hệ thống chính trị nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Giải bài 12: Đặc điểm, cấu trúc và nguyên tắc hoạt động của hệ thống chính trị nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Trên lãnh thổ Việt Nam, hệ thống chính trị bao gồm Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội khác. Đây là một chỉnh thể thống nhất, có quan hệ về mục đích và chức năng. Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ là một tổ chức, mà còn giữ vai trò lãnh đạo của cả hệ thống chính trị Việt Nam.

Nguyên tắc hoạt động của hệ thống chính trị ở Việt Nam là Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lí, và Nhân dân làm chủ. Đảng Cộng sản Việt Nam chịu sự giám sát và trách nhiệm trước Nhân dân. Mặt trận Tổ quốc là một tổ chức chính trị, đồng hành với các tổ chức khác để phục vụ lợi ích của nhân dân và chịu sự kiểm tra, giám sát của nhân dân.

Hệ thống chính trị Việt Nam thống nhất về tổ chức lãnh đạo, mục tiêu chính trị và nguyên tắc tổ chức. Đảm bảo quyền lực của Nhà nước và tạo ra cơ quan, tổ chức gắn bó mật thiết với nhân dân. Đảm bảo sự cân đối trong việc điều chỉnh quan hệ giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị.

Bài tập và hướng dẫn giải

FREE học Tiếng Anh
0.46917 sec| 2244.273 kb