Giải bài tập sách bài tập (SBT) giáo dục kinh tế pháp luật 10 chân trời sáng tạo bài 23: Nội dung cơ bản của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 về kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường

Nội dung cơ bản của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 về kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường là một phần quan trọng trong việc xây dựng và phát triển đất nước. Theo Hiến pháp này, Việt Nam cam kết xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, phát huy nội lực, hội nhập quốc tế và bảo vệ môi trường.

Nền kinh tế Việt Nam được quy định là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với nhiều hình thức sở hữu và nhiều thành phần kinh tế. Việt Nam cam kết thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, đồng thời thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Về giáo dục, Hiến pháp quy định giáo dục bắt buộc từ trình độ tiểu học. Nhà nước không thu học phí cho học sinh cấp tiểu học. Đây là một cam kết quan trọng trong việc nâng cao chất lượng giáo dục và tạo điều kiện bình đẳng cho mọi trẻ em trong việc tiếp cận giáo dục.

Về môi trường, Hiến pháp nhấn mạnh việc bảo vệ môi trường, khuyến khích sử dụng năng lượng mới và tái tạo. Nguồn năng lượng sạch và tái tạo được ưu tiên và khuyến khích sử dụng để giảm thiểu tác động đến môi trường và tài nguyên thiên nhiên.

Những cam kết và quy định trong Hiến pháp này giúp định hướng và phát triển toàn diện cho kinh tế, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường của Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh vai trò và trách nhiệm của Nhà nước trong việc đảm bảo sự phát triển bền vững của đất nước.

Bài tập và hướng dẫn giải

FREE học Tiếng Anh
0.52056 sec| 2249.227 kb