Giải bài tập sách bài tập (SBT) giáo dục kinh tế pháp luật 10 chân trời sáng tạo bài 13: Đặc điểm, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Giải bài 13: Đặc điểm, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Bài 13 của sách bài tập "Giáo dục kinh tế pháp luật 10 chân trời sáng tạo" đề cập đến các đặc điểm, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bộ máy Nhà nước này có một số đặc điểm quan trọng như tính thống nhất, tính bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, tính nhân dân,...

Trong việc tổ chức và hoạt động, bộ máy Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tuân thủ nguyên tắc của sự thống nhất và tính bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng. Việc phân chia quyền lực nhà nước cho các cơ quan nhà nước để thực hiện các chức năng, nhiệm vụ riêng biệt cũng là một biểu hiện của tổ chức và hoạt động của bộ máy Nhà nước.

Nguyên tắc mọi người đều bình đẳng trước pháp luật và việc quản lí mọi mặt của đời sống xã hội bằng Hiến pháp và pháp luật dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng được nhấn mạnh trong bài tập này. Mục tiêu của bộ máy Nhà nước là phục vụ cho lợi ích của nhân dân và chịu sự kiểm tra, giám sát của nhân dân.

Để hiểu rõ hơn về đặc điểm, nguyên tắc và hoạt động của bộ máy Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, việc nắm vững lý thuyết và thực hành trong sách bài tập là rất quan trọng. Bằng cách này, học sinh sẽ dễ dàng áp dụng kiến thức vào thực tế và hiểu sâu hơn về hệ thống chính trị và pháp luật của đất nước.

Bài tập và hướng dẫn giải

FREE học Tiếng Anh
0.49226 sec| 2248.25 kb