Giải bài tập sách bài tập (SBT) giáo dục kinh tế pháp luật 10 chân trời sáng tạo bài 17: Pháp luật và đời sống

Bài 17: Pháp luật và đời sống - Sách giáo dục kinh tế và pháp luật 10 chân trời sáng tạo

Trong bài tập này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội. Phần đáp án chuẩn và hướng dẫn giải chi tiết sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về khái niệm pháp luật và tầm quan trọng của nó.

I. CỦNG CỐ

Bài tập 1. Hãy đánh dấu V vào câu trả lời đúng.

Câu 1. Pháp luật là hệ thống quy tắc xử sự do...

Trả lời: Chọn đáp án: a. Nhà nước ban hành và đảm bảo thực hiện.

Câu 2. Hệ thống quy tắc xử sự chung do Nhà nước xây dựng, ban hành và được bảo đảm thực hiện bằng quyền lực nhà nước là nội dung của khái niệm nào dưới đây?

Trả lời: Chọn đáp án: c. Pháp luật

Câu 3. Những quy tắc sử dụng chung, được áp dụng nhiều lần, ở nhiều nơi, đối với tất cả mọi người, trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội là nội dung đặc trưng nào dưới đây của pháp luật?

Trả lời: Chọn đáp án: a. Tính quy định phổ biến

Câu 4. Đặc điểm nào dưới đây phân biệt sự khác nhau giữa pháp luật và các loại quy phạm xã hội khác?

Trả lời: Chọn đáp án: a. Tính quy phạm phổ biến

Câu 5. Nội dung văn bản quy phạm pháp luật đòi hỏi phải được diễn đạt...

Trả lời: Chọn đáp án: a. chính xác, một nghĩa

Câu 6. Các quy phạm pháp luật do Nhà nước ban hành phải phù hợp với...

Trả lời: Chọn đáp án: c. ý chí của giai cấp cầm quyền mà Nhà nước là đại diện

Câu 7. Nội dung nào dưới đây không thể hiện vai trò của Nhà nước trong quản lí xã hội bằng pháp luật?

Trả lời: Chọn đáp án: c. Công dân chủ động, tự giác tìm hiểu và thực hiện đúng pháp luật

Câu 8. Pháp luật là phương tiện để công dân thực hiện, bảo vệ các quyền và...

Trả lời: Chọn đáp án: d. lợi ích hợp pháp của mình

Câu 9. Bạn A thắc mắc, không hiểu vì sao cả Hiến pháp và Luật Giáo dục đều quy định công dân có quyền và nghĩa vụ học tập? Em sẽ sử dụng đặc trưng nào dưới đây của pháp luật để giải thích cho bạn A?

Trả lời: Chọn đáp án: b. Tính xác định chặt chẽ về hình thức

Câu 10. Khoản 1 Điều 16 Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 quy định “Mọi người đầu bình đẳng trước pháp luật”. Nội dung đó đã thể hiện đặc trưng nào của pháp luật?

Trả lời: Tính xác định...

Bài tập và hướng dẫn giải

FREE học Tiếng Anh
0.39920 sec| 2252.648 kb