Giải bài tập Chuyên đề Hoá học 10 kết nối tri thức bài 1: Liên kết hóa học

Hướng dẫn giải bài 1 chuyên đề liên kết hóa học

Bài toán liên kết hóa học là một phần quan trọng trong chương trình hóa học lớp 10. Cuốn sách "Giải bài tập Chuyên đề Hoá học 10 kết nối tri thức" được biên soạn nhằm giúp học sinh nắm vững kiến thức và áp dụng chúng vào thực tế. Hướng dẫn chi tiết và giải thích rõ ràng, sẽ giúp các em hiểu bài học một cách dễ dàng hơn.

Việc nắm vững kiến thức về liên kết hóa học không chỉ giúp học sinh trong việc học mà còn áp dụng được vào cuộc sống hàng ngày. Hi vọng rằng cuốn sách này sẽ giúp các em phát triển năng lực và tự tin hơn trong việc học tập và sử dụng kiến thức.

Bài tập và hướng dẫn giải

I. CÔNG THỨC CỦA LEWIS

Câu hỏi 1. Công thức Lewis của CS2 là

Câu hỏi 2. Trình bày các bước để viết công thức Lewis của phân tử NH3.

Câu hỏi 3. Viết các công thức Lewis cho mỗi phân tử sau:

a) Cl2; N2.                     

b) SO2; SO3.

c) H2O; H2S; HOCl.

Câu hỏi 4. Công thức Lewis biểu diễn cấu tạo của NO2 là:

Trả lời: Phương pháp giải:1. Xác định tổng số electron hóa trị của phân tử.2. Xác định nguyên tử trung tâm và... Xem hướng dẫn giải chi tiết

II. CẤU TRÚC HÌNH HỌC CỦA MỘT SỐ PHÂN TỬ

Câu hỏi 5. Công thức của PCl3 theo mô hình VSEPR là

A. AX3.         B. AXE2.           C. AX3E.          D. AX2E.

Câu hỏi 6. Viết công thức của một số phân tử sau theo mô hình VSEPR: CCl4, H2S, CO2, SO3 và PH3. Nêu số cặp electron hóa trị liên kết và chưa liên kết trong mỗi phân tử.

Câu hỏi 7. Viết công thức theo mô hình VSEPR và cho biết dạng hình học của phân tử OF2. Phân tử này có phân cực không?

Câu hỏi 8: Dạng hình học của ion NH4+  là

A. tứ diện đều.             B. tháp tam giác.   

C. tam giác phẳng.     D. đường thẳng.

Câu hỏi 9. Dự đoán dạng hình học của một số phân tử sau: CO2, CS2, BF3, SCl2.

Trả lời: Phương pháp giải:1. Đọc và hiểu câu hỏi.2. Xác định công thức Lewis của phân tử.3. Xác định dạng... Xem hướng dẫn giải chi tiết

III. SỰ LAI HOÁ ORBITAL NGUYÊN TỬ

Câu hỏi 10. Các nguyên tử carbon (1), (2), (3) trong hình bên ở những trạng thái lai hóa nào?

 Câu hỏi 11. Mô tả sự tạo thành các phân tử sau theo khái niệm lai hóa orbital.

a) Phân tử BeH2.     b) Phân tử SO2.       c) Phân tử NH3.

Câu hỏi 12. Cho các phân tử NCl3, SO3, CO2.

a) Nguyên tử trung tâm trong các phân tử trên ở trạng thái lai hóa nào?

b) Phân tử nào không phân cực, phân tử nào phân cực? Vì sao?

Trả lời: Phương pháp giải:- Để xác định trạng thái lai hóa của nguyên tử carbon, ta cần xác định số lượng... Xem hướng dẫn giải chi tiết
FREE học Tiếng Anh
0.55956 sec| 2197.234 kb