132+ Đề thi trắc nghiệm online Lớp 7 tháng 9/2023

Môn học: Tất cả - Lớp học: Lớp 7
  • Số lượng câu hỏi: 10
  • Thơi gian làm bài: 60 phút
  • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
  • Số lượng câu hỏi: 10
  • Thơi gian làm bài: 60 phút
  • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
  • Số lượng câu hỏi: 25
  • Thơi gian làm bài: 45 phút
  • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 45 phút
  • Số lượng câu hỏi: 10
  • Thơi gian làm bài: 60 phút
  • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
  • Số lượng câu hỏi: 10
  • Thơi gian làm bài: 60 phút
  • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
  • Số lượng câu hỏi: 20
  • Thơi gian làm bài: 60 phút
  • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 45 phút
  • Số lượng câu hỏi: 22
  • Thơi gian làm bài: 60 phút
  • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 45 phút
  • Số lượng câu hỏi: 13
  • Thơi gian làm bài: 60 phút
  • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
  • Số lượng câu hỏi: 23
  • Thơi gian làm bài: 60 phút
  • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 45 phút
  • Số lượng câu hỏi: 26
  • Thơi gian làm bài: 60 phút
  • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 45 phút
  • Số lượng câu hỏi: 12
  • Thơi gian làm bài: 15 phút
  • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
  • Số lượng câu hỏi: 10
  • Thơi gian làm bài: 60 phút
  • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
  • Số lượng câu hỏi: 24
  • Thơi gian làm bài: 60 phút
  • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 45 phút
  • Số lượng câu hỏi: 27
  • Thơi gian làm bài: 60 phút
  • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 45 phút
  • Số lượng câu hỏi: 10
  • Thơi gian làm bài: 60 phút
  • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
  • Số lượng câu hỏi: 10
  • Thơi gian làm bài: 60 phút
  • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
  • Số lượng câu hỏi: 20
  • Thơi gian làm bài: 60 phút
  • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 45 phút
  • Số lượng câu hỏi: 10
  • Thơi gian làm bài: 60 phút
  • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
  • Số lượng câu hỏi: 10
  • Thơi gian làm bài: 60 phút
  • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
  • Số lượng câu hỏi: 20
  • Thơi gian làm bài: 60 phút
  • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 45 phút
0.76863 sec| 2254.969 kb