Lớp 12
10điểm
2 năm trước
!Lần đầu hỏi
Lê Thanh

CÂU 2: Một gia đình sử dụng một nồi cơm điện có công suất P = 860W, lò nướng
điện có công suất P = 500W, điện áp sử dụng Udm = 220V. Tính.
a. Dòng điện chạy qua các thiết bị và dòng điện tổng khi 2 thiết bị cùng làm
việc ?
b. Điện trở trên các thiết bị ?
c. Công suất tiêu thụ điện trong 1 tháng 30 ngày, biết rằng nồi cơm điện sử
dụng 6 giờ trong 1 ngày, lò nướng sử dụng 8 giờ trong 1 ngày ?
Mình đây, cần một chuyên gia tốt bụng giải cứu ngay lập tức! Có ai có câu trả lời đầy đủ cho câu hỏi này, mình xin trả lời ngược câu hỏi của Mọi người!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp giải:

a) Dòng điện chạy qua các thiết bị có thể tính bằng công thức:
I = P/U
Trong đó:
- I là dòng điện (đơn vị: Ampe)
- P là công suất (đơn vị: Watt)
- U là điện áp (đơn vị: Volt)

Dòng điện chạy qua nồi cơm điện:
I1 = P1/Udm = 860W/220V = 3.91A

Dòng điện chạy qua lò nướng điện:
I2 = P2/Udm = 500W/220V = 2.27A

Dòng điện tổng khi 2 thiết bị cùng làm việc:
I tổng = I1 + I2 = 3.91A + 2.27A = 6.18A

b) Điện trở trên các thiết bị có thể tính bằng công thức:
R = U/I
Trong đó:
- R là điện trở (đơn vị: Ohm)

Điện trở trên nồi cơm điện:
R1 = Udm/I1 = 220V/3.91A = 56.22 Ohm

Điện trở trên lò nướng điện:
R2 = Udm/I2 = 220V/2.27A = 96.90 Ohm

c) Công suất tiêu thụ điện trong 1 tháng 30 ngày có thể tính bằng công thức:
P tổng = (P1 x T1 + P2 x T2) x S
Trong đó:
- P1 là công suất của nồi cơm điện (đơn vị: Watt)
- T1 là thời gian sử dụng nồi cơm điện trong 1 ngày (đơn vị: giờ)
- P2 là công suất của lò nướng điện (đơn vị: Watt)
- T2 là thời gian sử dụng lò nướng điện trong 1 ngày (đơn vị: giờ)
- S là số ngày trong 1 tháng 30 ngày

Công suất tiêu thụ điện trong 1 tháng 30 ngày:
P tổng = (860W x 6h + 500W x 8h) x 30 = 487,200 Wh = 487.2 kWh

Câu trả lời:

a) Dòng điện chạy qua nồi cơm điện là 3.91A, dòng điện chạy qua lò nướng điện là 2.27A, dòng điện tổng khi cả hai thiết bị cùng làm việc là 6.18A.

b) Điện trở trên nồi cơm điện là 56.22 Ohm, điện trở trên lò nướng điện là 96.90 Ohm.

c) Công suất tiêu thụ điện trong 1 tháng 30 ngày là 487.2 kWh.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 6Trả lời.
Câu hỏi Vật lý Lớp 12
Câu hỏi Lớp 12

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.49426 sec| 2261.852 kb