Giải bài tập chuyên đề KTPL 10 kết nối tri thức bài 7 : Pháp luật hình sự liên quan đến người chưa thành niên

Hướng dẫn giải bài 7 sách Pháp luật hình sự liên quan đến người chưa thành niên

Trang 54 của sách chuyên đề học tập "Giáo dục kinh tế và pháp luật 10 kết nối tri thức" cung cấp hướng dẫn giải chi tiết cho chuyên đề bài 7 về Pháp luật hình sự liên quan đến người chưa thành niên. Mục tiêu của bộ sách này là giúp phát triển khả năng áp dụng kiến thức cho học sinh hiệu quả hơn.

Với cách hướng dẫn cụ thể và chi tiết, học sinh sẽ dễ dàng nắm bài học và hiểu rõ vấn đề pháp lý liên quan đến người chưa thành niên. Hy vọng rằng thông qua việc giải câu hỏi trong bài tập, các em sẽ trang bị thêm kiến thức và nâng cao kỹ năng phân tích, xử lý các vấn đề pháp luật trong cuộc sống hàng ngày.

Bài tập và hướng dẫn giải

I. Mở đầu 

Câu hỏi 1 : Em hãy kể về một trường hợp dưới 18 tuổi phạm tội mà em biết và rút ra kinh nghiệm từ trường hợp này. 

Trả lời: Cách làm:1. Xác định trường hợp cụ thể mà bạn biết về việc một người dưới 18 tuổi phạm tội.2. Liệt... Xem hướng dẫn giải chi tiết

II. Khám phá 

1. Tuổi chịu trách nhiệm hình sự 

Câu hỏi 2 : Em hãy đọc thông tin,tình huống sau để trả lời câu hỏi 

 • Vì sao S và H cùng tham gia vụ trộm cắp tài sản nhưng chỉ có S bị truy cứu trách nhiệm hình sự, còn H bị xử lí hành chính?
 • Tại sao khi xử lí hành vi vi phạm pháp luật hình sự phải xác định rõ tuổi của người vi phạm?
Trả lời: Cách làm:1. Đọc kỹ thông tin và tình huống đã được cung cấp2. Tìm hiểu về quy định về tuổi chịu... Xem hướng dẫn giải chi tiết

2. Nguyên tắc xử lí đối với người dưới 18 tuổi phạm tội 

Câu hỏi 3: Em hãy đọc các trường hợp sau để trả lời câu hỏi

 • Vì sao cơ quan nhà nước có thẳm quyên ra quyết định miễn trách nhiệm hình sự và áp dụng biện pháp giám sát, giáo dục đôi với C và T?
 • Em hãy nêu ý nghĩa của nguyên tắc xử Ií đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong Bộ luật Hình sự.
Trả lời: Để trả lời câu hỏi trên, bạn có thể làm như sau:1. Đọc các trường hợp sau để hiểu rõ về nguyên tắc... Xem hướng dẫn giải chi tiết

3. Các biện pháp xử lí đối với người dưới 18 tuổi phạm tuổi 

a. Các biện pháp giám sát, giáo dục áp dụng trong trường hợp được miễn trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội 

   • Biện pháp khiển trách 

Câu hỏi 4 : Em hãy đọc thông tin, trường hợp sau để trả lời câu hỏi sau

 •  Cơ quan điều tra căn cứ vào những yếu tố nào đề quyết định áp dụng biện pháp khiến trách đôi với H? Việc áp dụng biện pháp khiên trách đôi với H nhằm mục đích gì?
 •  Theo em, biện pháp khiến trách tạo điều kiện như thế nào để giúp người từ 18 tuổi phạm tội sửa chữa sai lầm trong cuộc sống sau này?
Trả lời: Cách làm:1. Đọc kỹ thông tin về trường hợp H để hiểu rõ vấn đề.2. Liệt kê các yếu tố cơ quan điều... Xem hướng dẫn giải chi tiết
   • Biện pháp hòa giải cộng đồng 

Câu hỏi 5 : Em hãy đọc các trường hợp sau để trả lời câu hỏi

 • Cơ quan điều tra căn cứ vào những yếu tô nào đề quyết định áp dụng biện pháp hoà giải tại cộng đông đôi với B? Việc áp dụng biện pháp hoà giải tại cộng đồng nhằm mục đích ?
 • Theo em, biện pháp hoà giải tại công đồng tạo điều kiện như thế nào để giúp người dưới 18 tuổi phạm tội sửa chữa sai lâm trong cuộc sống sau này?
Trả lời: Cách thức làm:Bước 1: Đọc kỹ câu hỏi và phân tích từng yếu tố cần được xem xét trong việc áp dụng... Xem hướng dẫn giải chi tiết
   • Biện pháp giáo dục tại xã, phường và thị trấn 

Câu hỏi 6 : Em hãy đọc thông tin,tình huống sau để trả lời câu hỏi 

 • Toà án căn cứ vào những yếu tố nào đề quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với P?
 • Theo em, biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn tạo điêu kiện như thế nào để giúp cho người dưới 18 tuổi phạm tội sửa chữa sai lầm trong cuộc sống sau này?
Trả lời: Cách làm:1. Xác định yếu tố quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với... Xem hướng dẫn giải chi tiết

b. Biện pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng 

Câu hỏi 7 : Em hãy đọc thông tin,tình huống sau để trả lời câu hỏi 

 • Căn cứ để Toà án ra quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng đối với A là gì?
 • Trong trường giáo dưỡng, A đã làm gì để được nhà trường đề nghị Toà án xem xét đề có thê quyết định châm dứt trước thời hạn giáo dục tại trường giáo dưỡng ?
 • Theo em, biện pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng giúp ích gì cho việc giáo dục người dưới 18 tuổi phạm tội?
Trả lời: Để trả lời câu hỏi trên, bạn có thể làm như sau:1. Đọc thông tin và tình huống cung cấp để hiểu rõ... Xem hướng dẫn giải chi tiết

c. Các hình phạt áp dụng đối với người dưới 18 tuổi phạm tội 

   • Cảnh cáo 

Câu hỏi 8 : Em hãy đọc trường hợp sau để trả lời câu hỏi 

 • Em hãy nêu căn cứ để Tòa án ra quyết định áp dụng hình phạt cảnh cáo đối với A 
 • Theo em, hình phạt cảnh cáo nhằm mục đích gì? 

 

Trả lời: Cách làm: 1. Đọc kỹ câu hỏi để hiểu rõ yêu cầu của đề bài.2. Xem xét trường hợp được nêu để tìm ra... Xem hướng dẫn giải chi tiết
   • Phạt tiền 

Câu hỏi 9: Em hãy đọc thông tin, trường hợp sau để trả lời câu hỏi 

 • Vì sao Tòa án áp dụng hình phạt tiền với mức phạt là 40 triệu đồng với K?
 • Vì sao khi áp dụng hình phạt tiền đối với người dưới 18 tuổi phạm tội thì mức phạt lại không quá một phần hai mức tiền phạt tiền mà điều luật quy định? 
Trả lời: Để trả lời câu hỏi trên, bạn cần hiểu rằng khi Toà án áp dụng hình phạt tiền với mức phạt là 40... Xem hướng dẫn giải chi tiết
  • Cải tạo không giam giữ 

Câu 10: Em hãy đọc thông tin, trường hợp sau để trả lời câu hỏi dưới đây 

 •  Căn cứ đề Toà án ra quyết định áp dụng hình phạt cải tạo không giam giữ đối với Q là gì? Vì sao Uỷ ban nhân dân xã P được giao trách nhiệm giám sát, giáo dục Q?
 • Hình phạt cải tạo không giam giữ có ý nghĩa như thế nào đối với người dưới 18 tuổi phạm tội? 
Trả lời: Để trả lời câu hỏi trên, ta cần thực hiện các bước sau:1. Đọc kỹ thông tin về trường hợp Q và hình... Xem hướng dẫn giải chi tiết
  • Tù có thời hạn 

Câu 11: Em hãy đọc thông tin, trường hợp sau để trả lời câu hỏi 

 • Vì sao Tòa án áp dụng hình phạt tù đối với X là 12 năm?
 • Việc áp dụng hình phạt tù có thời hạn đối với người dưới 18 tuổi phạm tội cần căn cứ vào nguyên tắc nào trong Bộ luật hình sự?
Trả lời: Cách làm:1. Đọc thông tin về trường hợp X bị áp dụng hình phạt tù 12 năm và hỏi vì sao lại áp dụng... Xem hướng dẫn giải chi tiết

4. Mức hình phạt, tổng hợp hình phạt, miễn giảm hình phạt, tha tù trước thời hạn; xóa án tích đối với người dưới 18 tuổi phạm tội 

a. Tổng hợp hình phạt 

Câu 12: Em hãy đọc trường hợp sau để trả lời câu hỏi 

Năm 15 tuổi, V đã phạm những tội nào? Theo em, Tòa án sẽ quyết định hình phạt thế nào?

Khi xem xét tội của V ở lần phạm tội năm 17 tuổi, Tòa án có bỏ qua lần phạm tội năm 15 tuổi không? Vì sao? 

Trả lời: Để giải câu hỏi trên, ta cần thực hiện các bước sau:Bước 1: Xác định tội phạm của V khi 15 tuổi và... Xem hướng dẫn giải chi tiết

b. Giảm mức tuyên án phạt 

Câu 13: Em hãy đọc các trường hợp sau để trả lời câu hỏi

 • Vì sao N được đề nghị giảm mức hình phạt đã tuyên? 
 • Em hãy nêu ví dụ về điều kiện để giảm mức tuyên án phạt đối với người dưới 18 tuổi?
Trả lời: Cách làm:1. Đọc kỹ câu hỏi và xác định thông tin cần tìm trong các trường hợp được đưa ra.2. Tìm... Xem hướng dẫn giải chi tiết

c. Tha tù có thời hạn 

Câu 14: Em hãy đọc trường hợp sau để trả lời câu hỏi 

 • U đã làm gì để được tha tù trước thời hạn?
 • Em hãy nêu ví dụ minh họa về điều kiện tha tù trước thời hạn đối với người dưới 18 tuổi phạm tội theo quy định của Bộ luật Hình sự. 

 

Trả lời: Cách làm:1. Đọc kỹ câu hỏi và hiểu rõ yêu cầu.2. Tìm hiểu về điều kiện tha tù trước thời hạn đối với... Xem hướng dẫn giải chi tiết

d. Xóa án tích

Câu 15: Em hãy đọc thông tin, trường hợp sau để trả lời câu hỏi 

 • Án tích là gì? Việc xoá án tích sẽ đem lại điêu gì đối với người dưới 18 tuổi phạm tội khi tái hoà nhập cộng đông?
 • Vì sao M không có án tích?
 • Em hãy nêu ý nghĩa của việc xoá án tích đối với người dưới 18 tuổi phạm tội. 
Trả lời: Cách làm:1. Đọc kỹ câu hỏi và hiểu rõ yêu cầu của câu hỏi.2. Tìm hiểu về khái niệm án tích và ý... Xem hướng dẫn giải chi tiết

III. Luyện tập 

Câu hỏi 1 : Em có đồng tình hay không đồng tình với nhận định nào dưới đây về tội phạm? Vì sao? 

A. Tất cả những hành vi gây nguy hiểm cho xã hội đều là tội phạm.

B. Mọi hành vi bị coi là tội phạm khi có dấu hiệu có lỗi và gây nguy hiểm cho xã hội.

C. Trong một số trường hợp, hành vi đe dọa sẽ gây ra thiệt hại cho xã hội cũng là hành vi gây nguy hiểm cho xã hội. 

D.  Đối với mỗi tội danh, người phạm tội sẽ bị áp dụng nhiều hình phạt chính.

E. Hình phạt được áp dụng dựa trên hậu quả của hành vi phạm tội.

G. Mục đích của hình phạt là trừng trị người phạm tội.

Câu hỏi 2. Hãy chỉ ra tác hại và hậu quả của các hành vi vi phạm pháp luật hình sự sau:

A. Đua Xe trái phép.

B. Trộm cắp tài sản của công dân.

C. Trả thù người tố cáo.

D. Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm có nội dung bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân.

E. Vận chuyển trái phép hàng hoá, tiền tệ qua biên giới.

Câu hỏi 3 : Trường hợp nào sau đây phải chịu trách nhiệm hình sự? Vì sao?

A.Q (14 tuổi) đây cửa, không nhìn thấy một cậu bé đang trốn sau cánh cửa, làm cậu bé ngã gãy chân, tỉ lệ thương tích 15%.

B. O (15 tuổi) thiếu tiền chơi điện tử nên rủ T lây cắp xe đạp trị giá 3 triệu đồng để bán lấy tiền.

C. Do mâu thuẫn cá nhân, N (16 tuổi ) đã đánh bạn bị thương (tỉ lệ thương tích 9%).

D. Phát hiện chiếc xe máy (trị giá 8 triệu đồng) trước công nhà một người dân, Y (16 tuổi) bẻ khoá lây cắp xe, còn H (14 tuổi) đứng cảnh giới.

Câu hỏi 4. Em hãy cho biết nguyên tắc nào của pháp luật hình sự Việt Nam được áp dụng trong các trường hợp sau:

A.  Do cải tạo tốt trong quá trình thi hành án, anh D được xét giảm thời gian chấp hành hình phạt và ra tủ sớm trước thời hạn 2 năm.

B. A và B bị công an bắt vì cùng phạm tội trộm cắp tài sản trong một vụ án. Sau khi xem xét tính chất, mức độ tham gia, đặc điểm nhân thân của A và B, Toà án đã quyết định A và B phải chịu mức hình phạt khác nhau tương ứng với hành vi phạm tội của mình.

C. Tố cáo với cơ quan công an ông H có ý định chiếm đoạt ngôi nhà gia đình mình đang ở. Xem xét đơn tô cáo của T, cơ quan công an kết luận không có cơ sở pháp lí đê khởi tố vụ án.

D. Bác sĩ V là người có năng lực, luôn tìm tòi phương pháp mới đề điều trị cho bệnh nhân. Một lần, bác sĩ V tự tin thử nghiệm kết quả nghiên cứu của mình nhưng bệnh nhân đã bị tử vong do phản ứng thuốc. Bác sĩ V bị truy cứu trách nhiệm hình sự với lỗi vô ý làm chết người.

E. Ông N bị Toà án kết tội vì giam giữ người trái pháp luật.

Câu hỏi 5. Em hãy phân tích tác hại, hậu quả có thê xảy ra nếu Y, N thực hiện ý định của mình.

A. Để có tiền chơi điện tử, Y có ý định trộm xe đạp bán lấy tiền.

B. Muốn có tiền tiêu xài nên N định giúp B mang chiếc xe máy ăn trộm đi tiêu thụ hộ để được trả tiên công như B đã hứa.

Câu hỏi 6. Em hãy cùng bạn đóng vai đề đưa ra lời khuyên cho S và Ph trong các tình huống sau:

A. Trên đường đi học về, S và các bạn phát hiện hai thanh niên đang loay hoay phá khoá để lấy xe máy trước cửa hàng điện thoại. S muôn kêu to đê mọi người xung quanh biết nhưng các bạn kéo S đi vì sợ bị đánh.

B. Biết Ph thích chiếc điện thoại đời mới nhưng không có tiền, ông M (một người nghiện ma tuý) đã bảo nêu Ph đi giao ma tuý giúp ông, ông sẽ cho tiên mua điện thoại.

Trả lời: Để trả lời câu hỏi trên, ta cần xem xét kỹ lưỡng từng điều kiện và quy định của pháp luật hình sự... Xem hướng dẫn giải chi tiết

IV. Vận dụng 

Câu hỏi 1. Em hãy viết bài chia sẻ quan điểm cá nhân về vai trò của pháp luật hình sự trong việc đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Câu hỏi 2. Trong thời gian chấp hành án tù tại trại giam, anh X thật sự ăn năn, hối lỗi về việc làm của mình nên tích cực học tập, tự giác chấp hành nội quy sinh hoạt, lao động của trại giam. Anh đã được giảm án 3 năm tù và được ra tù trước thời hạn. Em hãy viết một đoạn văn chia sẻ cảm xúc và suy nghĩ của bản thân về trường hợp anh X.

Trả lời: Cách làm bài:- Đọc và hiểu câu hỏi đề ra.- Tìm hiểu về nội dung của câu hỏi, có thể tham khảo thêm... Xem hướng dẫn giải chi tiết
FREE học Tiếng Anh
0.50568 sec| 2270.18 kb