Lớp 4
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Thị Đức

 Thửa ruộng hình chữ nhật nhà bác Tâm có chu vi là 420 m, chiều rộng kém chiều dài 50 m. Cứ 2m2, bác Tâm thu hoạnh được 5 kg rau. Hỏi bác Tâm thu hoạch được bao nhiêu tạ rau từ mảnh ruộng đó?  
Xin lỗi mọi người đã làm phiền, nhưng mình thật sự cần sự giúp đỡ. Ai có thể dành chút thời gian để trả lời câu hỏi mình đang mắc phải không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp giải:

Bước 1: Đặt chiều dài của ruộng là x (m)
Bước 2: Theo đề bài, ta có: chiều rộng = số m2 / chiều dài = 50 / x (m)
Bước 3: Chu vi của ruộng là 2 * (chiều dài + chiều rộng) = 420 m
--> 2 * (x + 50 / x) = 420
--> x + 50 / x = 210 / 2 = 105
--> x^2 + 50 = 105x
--> x^2 - 105x + 50 = 0
Bước 4: Giải phương trình bậc 2 ta được x ≈ 0.49 hoặc x ≈ 104.51.
Vì chiều dài không thể là 0.49 nên ta chọn x = 104.51 (m)

Câu trả lời:
Bác Tâm thu hoạch được tạ rau là diện tích ruộng nhân số kg rau thu được trong mỗi m2 và số m2 trong ruộng.
Diện tích ruộng = chiều dài * chiều rộng = 104.51 * (50 / 104.51) = 50 m2.
Số tạ rau thu hoạch được = diện tích ruộng (m2) * số kg rau thu được trong mỗi m2 / 1000 (đổi kg thành tạ)
= 50 * 5 / 1000 = 0.25 (tạ)
Vậy bác Tâm thu hoạch được 0.25 tạ rau từ mảnh ruộng đó.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 4Trả lời.

Giả sử chiều dài của mảnh ruộng là x m. Khi đó, chiều rộng của mảnh ruộng là (x - 50) m. Theo đề bài, chu vi của hình chữ nhật là 420 m, từ đó suy ra: 2(x + x - 50) = 420 => x = 160. Diện tích của mảnh ruộng là S = 160 * 50 = 8000 m2. Số tạ rau mà bác Tâm thu hoạch được là 8000 * 5 / 2 = 20,000 tạ rau.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Cho chiều dài của mảnh ruộng là x m. Khi đó, chu vi của mảnh ruộng là 2(x + 50) m. Theo đề bài, chu vi của hình chữ nhật là 420 m, từ đó suy ra: 2(x + 50) = 420 => x = 160. Diện tích của mảnh ruộng là S = 160 * 50 = 8000 m2. Số tạ rau mà bác Tâm thu hoạch được là 8000 * 5 / 2 = 20,000 tạ rau.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Gọi chiều dài của mảnh ruộng là x m. Khi đó, chiều rộng của mảnh ruộng là x - 50 m. Theo đề bài, chu vi của hình chữ nhật là 420 m, từ đó suy ra: 2(x + x - 50) = 420 => x = 160. Diện tích của mảnh ruộng là S = 160 * 50 = 8000 m2. Số tạ rau mà bác Tâm thu hoạch được là 8000 * 5 / 2 = 20,000 tạ rau.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Đặt chiều dài của mảnh ruộng là x m. Theo đề bài, chu vi của hình chữ nhật là 420 m, từ đó suy ra: 2(x + 50) = 420 => x = 160. Diện tích của mảnh ruộng là S = 160 * 50 = 8000 m2. Số tạ rau mà bác Tâm thu hoạch được là 8000 * 5 / 2 = 20,000 tạ rau.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 4
Câu hỏi Lớp 4

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.46125 sec| 2249.344 kb