Lớp 9
20điểm
3 năm trước
Mai Hoa

Nung một tấn đá vôi (giả thiết CaCO3 chiếm 100%) thì có thể thu được bao nhiêu kg vôi sống ( nếu hiệu suất phản ứng là 90%) ?
Mình đây, cần một chuyên gia tốt bụng giải cứu ngay lập tức! Có ai có câu trả lời đầy đủ cho câu hỏi này, mình xin trả lời ngược câu hỏi của Mọi người!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải bài toán trên, ta sử dụng phương pháp tính công thức hóa học và tính toán khối lượng.

Bước 1: Xác định công thức hóa học phản ứng
Theo giả thiết, đá vôi chứa 100% CaCO3. Ta có phản ứng:
CaCO3(s) -> CaO(s) + CO2(g)

Bước 2: Tính số mol của CaCO3
- Molar khối lượng của CaCO3: 40 + 12 + (16 x 3) = 100 (g/mol)
- Khối lượng của đá vôi: 1000 kg = 1000000 g
- Số mol CaCO3 = Khối lượng CaCO3 / Molar khối lượng CaCO3 = 1000000 g / 100 g/mol = 10000 mol CaCO3

Bước 3: Sử dụng hiệu suất phản ứng
- Hiệu suất phản ứng là 90% nghĩa là 90% mol CaCO3 đã phản ứng và hình thành công thức CaO.
- Số mol CaO đã hình thành = Số mol CaCO3 x Hiệu suất phản ứng = 10000 mol x 90% = 9000 mol CaO

Bước 4: Tính khối lượng vôi sống
- Molar khối lượng CaO: 40 + 16 = 56 (g/mol)
- Khối lượng vôi sống = Số mol CaO x Molar khối lượng CaO = 9000 mol x 56 g/mol = 504000 g = 504 kg

Vậy nung một tấn đá vôi (giả thiết CaCO3 chiếm 100%) với hiệu suất phản ứng là 90%, ta thu được 504 kg vôi sống.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 3Trả lời.

Assuming the limestone consists of 100% CaCO3, with a molar mass of 100 g/mol, one ton of CaCO3 is equivalent to 10,000 kg. During the heating process, one mole of CaCO3 decomposes to form one mole of CaO. Thus, 10,000 kg of CaCO3 will generate 10,000 kg of CaO. Considering the reaction has a 90% yield, the amount of hydrated lime obtained would be around 9,000 kg.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Given that CaCO3 is 100% of the limestone, the molar mass of CaCO3 is 100 g/mol. One ton of CaCO3 is equal to 10,000 kg. When heated, one mole of CaCO3 decomposes to yield one mole of CaO. Therefore, 10,000 kg of CaCO3 will produce 10,000 kg of CaO. Taking into account the reaction's 90% yield, we can obtain 9,000 kg of hydrated lime.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

The molecular weight of CaCO3 is 100 g/mol. So, one ton of CaCO3 is equal to 10,000 kg. In the reaction CaCO3 → CaO + CO2, one mole of CaCO3 produces one mole of CaO. Hence, 10,000 kg of CaCO3 will produce 10,000 kg of CaO. Considering the reaction has a 90% yield, we can obtain 9,000 kg of quicklime.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Considering CaCO3 as the only component in limestone, 1 ton (1000 kg) of limestone contains 1000 moles of CaCO3. Considering a reaction efficiency of 90%, 900 moles of lime (CaO) will be obtained. The molar weight of CaO is 56 g/mol. Therefore, the total mass of lime obtained will be 504,000 kg.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.
Câu hỏi Hóa học Lớp 9
Câu hỏi Lớp 9

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.44680 sec| 2260.477 kb