Lớp 9
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Hồng Ngọc

Now write a paragraph of 100-150 words. But this time you support the argument that secondary school students should wear casual clothes. Outline may help you Wearing casual clothes (việc mặc thường phục): ■ makes students feel comfortable, (làm cho học sinh cảm thấy thoải mái) ■ give’s students freedom of choice, (sizes, colors, and fashions, ect...) (cho học sinh có sự tự do chọn lựa. (kích cỡ, màu sắc và kiểu dáng vv...) ■ makes students feel self-confident when they are in their favorite clothes, (làm cho học sinh cảm thấy tự tin khi mặc trang phục ưa thích của mình) ■ makes school more colorful and lively, (làm cho trường học có nhiều màu sắc và sống động hớn) Đừng cop trên mạng nha. mình cần 3 lí do và có câu giải thích

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp làm bài:

1. Đầu tiên, đọc câu hỏi và hiểu rõ yêu cầu của đề bài.

2. Xem xét các điểm lợi ích của việc mặc thường phục trong trường học.

3. Chuẩn bị một bản dự thảo với các ý chính và các câu giải thích cho mỗi ý.

4. Xây*** câu trả lời dựa trên bản dự thảo, tổ chức các ý và sử dụng ngôn ngữ mạch lạc. Đảm bảo câu trả lời có từ 100-150 từ.

5. Kiểm tra lại câu trả lời để chắc chắn rằng nó trả lời được câu hỏi và tuân thủ đúng yêu cầu.

Câu trả lời:

Wearing casual clothes in secondary schools has several advantages. Firstly, it makes students feel comfortable throughout the day. Being able to wear clothes that they find comfortable helps students focus on their studies without distractions. Moreover, giving students the freedom of choice in choosing their sizes, colors, and fashion styles allows them to express their individuality and personal preferences.

Furthermore, wearing their favorite clothes boosts students' self-confidence. In clothes they feel confident in, students are more likely to actively participate in class and social activities. This can contribute to a positive learning environment and overall student well-being.

Lastly, the practice of wearing casual clothes can make the school environment more colorful and lively. Students wearing a variety of outfits adds vibrancy and diversity to the school atmosphere, creating a more welcoming and enjoyable place to learn.

In conclusion, the policy of allowing secondary school students to wear casual clothes can have numerous benefits. It promotes comfort, freedom of choice, self-confidence, and a lively school environment.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 5Trả lời.

When students are able to wear their favorite clothes, it boosts their self-confidence and self-esteem. Feeling good in their outfit can positively impact their overall mood, attitude, and performance in school. It also encourages them to take pride in their appearance and present themselves in a more confident and presentable manner.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Giving secondary school students the freedom to choose their own clothes, such as different sizes, colors, and fashions, provides them with a sense of individuality and self-expression. This promotes their creativity and personal style, allowing them to develop their own unique identities.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Wearing casual clothes in secondary school makes students feel comfortable as they are able to move freely and not feel restricted by tight or uncomfortable uniforms. This allows them to concentrate on their studies and interact with their peers without any discomfort or distraction.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.
Câu hỏi Tiếng anh Lớp 9
Câu hỏi Lớp 9

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.47155 sec| 2264.859 kb