Lớp 5
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Bảo Ánh

lấy tuổi của cụ mít năm nay cộng 14 rồi nhân 2 trừ đi 56 sau đó chia 4 thì được kết quả là 9 hỏi năm nay cụ mít bao nhiêu tuôỉ
Mình cần một chút trợ giúp ở đây! Ai có kinh nghiệm về vấn đề này không? Làm ơn giúp mình với!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải bài toán trên, ta có thể sử dụng phương pháp giải theo đề bài để tìm ra tuổi của cụ mít. Theo đề bài, ta có công thức:
(tuổi của cụ mít + 14) x 2 - 56 : 4 = 9

Để giải phương trình trên, ta thực hiện các bước sau:
1. Nhân 2 vào phía trước dấu ngoặc đầu tiên:
(tuổi của cụ mít + 14) x 2 - 56 : 4 = 9
2. Tính toán câu phía trong dấu ngoặc:
(tuổi của cụ mít + 14) x 2 - 56 : 4 = 9
(tuổi của cụ mít + 14) x 2 - 14 = 9
(tuổi của cụ mít + 14) x 2 = 23
3. Chia cho 2 để tìm tuổi của cụ mít:
tuổi của cụ mít + 14 = 23 : 2
tuổi của cụ mít + 14 = 11.5
tuổi của cụ mít = 11.5 - 14 = -2.5

Vì tuổi không thể là số âm, nên không tồn tại giá trị tuổi của cụ mít thỏa mãn yêu cầu đề bài.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 8Trả lời.

Gọi tuổi của cụ mít là x. Theo câu hỏi, ta có phương trình: ((x + 14) × 2 - 56) ÷ 4 = 9. Giải phương trình ta có: x = 17. Vậy năm nay cụ mít 17 tuổi.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Gọi tuổi của cụ mít là x. Theo câu hỏi, ta có phương trình: (x + 14) × 2 - 56 ÷ 4 = 9. Giải phương trình ta có: x = 3. Vậy năm nay cụ mít 3 tuổi.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 5
Câu hỏi Lớp 5

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.45954 sec| 2236.984 kb