Lớp 9
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Bảo Ngọc

II. S + be + ADJ…that S + V… 1. My mother / pleased / I / study hard. =>.............................................................. 2. I / disappointed / he / not phone / lastnight . =>............................................................... 3. He / worried / his sister / not behave / well .=>.............................................. 4. Tuan / afraid / he / miss / train. =>.................................................................. 5. I / sorry / I / break / vase with flowers. =>...............................................................

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp làm:

- Nhận diện chủ ngữ và động từ to be trong câu
- Xác định tính từ sở hữu sau động từ to be
- Xác định động từ sau chủ ngữ

Câu trả lời:

1. My mother is pleased that I study hard. / My mother is pleased with me studying hard.

2. I am disappointed that he did not phone last night.

3. He is worried that his sister does not behave well. / He is worried about his sister not behaving well.

4. Tuan is afraid that he will miss the train.

5. I am sorry that I broke the vase with flowers.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
31 vote
Cảm ơn 5Trả lời.
Câu hỏi Tiếng anh Lớp 9
Câu hỏi Lớp 9

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.24509 sec| 2289.672 kb