Lớp 9
10điểm
2 năm trước
!Lần đầu hỏi
phan thanh quỳnh

Đâu không phải là điều kiện khách quan tác động đến sự bùng nổ phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi sau Chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945)
Xin chào các Bạn, mình đang gặp một chút rắc rối ở đây và thực sự cần sự hỗ trợ. Mọi người có thể dành chút thời gian để giúp mình giải quyết vấn đề này được không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp làm:
1. Đọc và hiểu câu hỏi: Đầu tiên, đọc câu hỏi và hiểu rõ yêu cầu của nó. Câu hỏi yêu cầu tìm ra một trong những điều kiện không phải là điều kiện khách quan tác động đến sự bùng nổ phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

2. Nghiên cứu và thu thập thông tin: Tìm hiểu về lịch sử châu Phi sau Chiến tranh thế giới thứ hai và những yếu tố tác động đến sự bùng nổ phong trào giải phóng dân tộc. Xem xét các yếu tố như sự trỗi dậy của phong trào độc lập dân tộc, tình hình kinh tế và xã hội, sự tác động của các quốc gia lớn và cơ chế công nghệ mới.

3. Phân tích thông tin: Phân tích thông tin thu thập được và xác định các điều kiện khách quan tác động đến sự bùng nổ phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

4. Xác định câu trả lời: Để xác định câu trả lời, ta cần so sánh các điều kiện khách quan đã được phân tích và loại bỏ những điều kiện không tác động đến sự bùng nổ phong trào giải phóng dân tộc.

Câu trả lời cho câu hỏi trên:
Một trong những điều kiện không phải là điều kiện khách quan tác động đến sự bùng nổ phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi sau Chiến tranh thế giới thứ hai là:
- Tác động của Đại tội ác Holocaust trong Thế chiến II: Tuy tội ác Holocaust đã gây ra những sự phẫn nộ và sự phản đối mạnh mẽ, nhưng nó không trực tiếp tác động đến sự bùng nổ phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi đã xuất phát từ yếu tố khác như xã hội chia cắt và bất bình đẳng, áp bức người dân bản địa, yêu cầu độc lập và quyền tự determinate.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 3Trả lời.

Một yếu tố không phải là điều kiện khách quan tác động đến sự bùng nổ phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi sau Chiến tranh thế giới thứ hai là khó khăn về tổ chức và lãnh đạo. Trong một số quốc gia châu Phi, hễ ai có thể tổ chức và lãnh đạo được vài nhóm nhỏ cách mạng thì phong trào giải phóng dân tộc đã bùng nổ. Tuy nhiên, ở một số quốc gia khác, việc tổ chức và lãnh đạo một phong trào giải phóng dân tộc gặp nhiều khó khăn, từ đó ảnh hưởng đến sự bùng nổ của phong trào này.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Một trong những điều kiện không phải là điều kiện khách quan tác động đến sự bùng nổ phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi sau Chiến tranh thế giới thứ hai là sự tác động của chủ nghĩa tư bản và ngôi sao đế quốc châu Âu. Chủ nghĩa tư bản và ngôi sao đế quốc châu Âu đã cố gắng duy trì quyền lực và kiểm soát đối với các thuộc địa ở châu Phi, từ đó làm suy yếu hoạt động của phong trào giải phóng dân tộc.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.
Câu hỏi Lịch sử Lớp 9
Câu hỏi Lớp 9

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.45633 sec| 2252.289 kb