Lớp 8
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Huỳnh Đạt

Chia động từ: 1. Bad driving ( cause) …………… many accidents. 2. Mai and Lan ( see) ………………….. a movie tonight. 3. Mozart ( wite) …………….. more than 600 pieces of music. 4. "How you ( learn) ………………….. to drive?" – " My father ( teach) …………….. me." 5. We usually ( go ) …. to the library three times a week, but last week we ( go) …….twice 6. Alexander ( introduce) ………….. the telephone in 1876. 7. Yesterday I ( be) ………busy, so I (not have) ………… time to phone you. 8. Would you like (come) …………. To dinner tomrrow? và hãy xác định hộ mik đó là thì gì

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Câu hỏi Tiếng anh Lớp 8
Câu hỏi Lớp 8

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.46904 sec| 2240.609 kb