Lớp 8
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Hồng Đức

Câu 2 : Hòa tan hoàn toàn 13 gam zinc (Zn) thì cần dung dịch hydrochloric acid  (HCl), sau khi phản ứng kết thúc thu được zinc chloride ( Zn Cl2) và khí hydrogen (H2). a) Tính thể tích khí hydrogen thu được ở điều kiện chuẩn (25­0C và 1 bar)? b) Tính khối lượng zinc chloride thu được ? c) Nếu sau phản ứng trên thu được   3 ,225 lít khí hydrogen ở điều kiện chuẩn thì hiệu suất của phản ứng bằng bao nhiêu?
Mọi người ơi, mình đang rối bời không biết làm thế nào ở đây. Bạn nào đi qua cho mình xin ít hint với!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

c) Hiệu suất của phản ứng tính theo công thức: Hiệu suất (%) = (Số mol khí hydrogen thực tế / Số mol khí hydrogen lý thuyết) x 100%. Số mol khí hydrogen lý thuyết đã tính từ khối lượng zinc (Zn) như trên, là 0.199 mol. Số mol khí hydrogen thực tế là 3.225 lít / 22.4 l/mol = 0.144 mol. Áp dụng vào công thức ta có: Hiệu suất = (0.144 mol / 0.199 mol) x 100% = 72.4%.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

b) Để tính khối lượng zinc chloride (ZnCl2) thu được, ta cần biết số mol zinc chloride (ZnCl2) đã tạo thành. Với số mol zinc (Zn) đã biết là 0.199 mol, theo tỷ lệ phản ứng 1:1, số mol zinc chloride (ZnCl2) cũng là 0.199 mol. Biết khối lượng mol của zinc chloride (ZnCl2) là 136.29 g/mol, chúng ta có thể tính khối lượng zinc chloride (ZnCl2) thu được: 0.199 mol x 136.29 g/mol = 27.14 g.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

a) Để tính thể tích khí hydrogen thu được ở điều kiện chuẩn, ta cần biết khối lượng zinc (Zn) đã phản ứng. Với số mol zinc (Zn) có thể tính được số mol khí hydrogen (H2) theo tỷ lệ 1:1. Biết rằng khối lượng mol của zinc (Zn) là 65.38 g/mol, theo đó số mol zinc (Zn) = 13 g / 65.38 g/mol = 0.199 mol. Vì số mol khí hydrogen (H2) cũng bằng 0.199 mol, chúng ta có thể sử dụng định luật Avogadro để tính thể tích khí hydrogen (H2). Với điều kiện chuẩn, 1 mol khí chiếm thể tích 22.4 lít, vậy thể tích khí hydrogen thu được là: 0.199 mol x 22.4 l/mol = 4.46 lít.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Ta có: \(n_{Zn}=\dfrac{13}{65}=0,2\left(mol\right)\)

PT: \(Zn+2HCl\rightarrow ZnCl_2+H_2\)

a, nH2 = nZn = 0,2 (mol)

⇒ VH2 = 0,2.24,79 = 4,958 (l)

b, nZnCl2 = nZn = 0,2 (mol)

⇒ mZnCl2 = 0,2.136 = 27,2 (g)

c, \(H=\dfrac{3,225}{4,958}.100\%\approx65,05\%\)

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Cảm ơn Trả lời.
Câu hỏi Hóa học Lớp 8
Câu hỏi Lớp 8

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.47455 sec| 2251.039 kb