Lớp 8
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Minh Hạnh

Cần nâng, bẩy đòn đá nặng 300 kg lên vật dễ dàng hơn anh công nhân dùng đòn bẩy là xà beng để nâng biết xà beng dài 3,2m điểm tựa cách chỗ cầm 3m thì lực tác dụng của anh công nhân cần ít nhất là bao nhiêu?
Mọi người ơi, mình rất cần trợ giúp của các Bạn lúc này. Có ai sẵn lòng chia sẻ kiến thức giúp mình vượt qua vấn đề này không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải câu hỏi này, chúng ta sẽ sử dụng định luật cân bằng lực:
"Sum các lực tác dụng lên một vật chỉnh là 0, nghĩa là tổng các lực tác dụng lên vật là ngang hàng và cùng chiều (hoặc ngược chiều) so với lực nâng của vật."

Trước tiên, chúng ta xác định các lực tác dụng lên đòn đá:
1. Lực nâng của anh công nhân (F1)
2. Trọng lực của đòn đá (F2)
3. Lực dây (F3)

Ta xác định các bùng binh:
- Đòn đá là cục đá với khối lượng 300 kg, nên trọng lực của đòn đá (F2) có giá trị là:
F2 = m * g
F2 = 300 kg * 9.8 m/s^2
F2 = 2940 N

- Với xà beng, ta biết:
- Xà beng có độ dài 3.2 m từ điểm tựa đến vật
- Chỗ cầm cách điểm tựa 3 m

Sau đó, chúng ta xem xét các lực tác dụng lên xà beng:
1. Trọng lực của xà beng (F4)
2. Lực nâng của xà beng (F5)

Trọng lực của xà beng (F4):
F4 = m * g
F4 = 300 kg * 9.8 m/s^2
F4 = 2940 N

Lực tác dụng của anh công nhân (F1) là lực tác dụng dọc lên xà beng thông qua lực dây (F3) và lực nâng của xà beng (F5).

Lực dây (F3) sẽ có cùng giá trị với lực nâng của xà beng (F5) và cùng chiều với lực nâng (lực nâng và lực dây đều đồng tác đạo đều để nâng vật). Vì vậy, chúng ta có thể định nghĩa:
F3 = F5

Để tiếp tục, chúng ta sử dụng các quan hệ giữa các lực tác dụng lên xà beng và đòn đá.
Các lực tác dụng lên xà beng và đòn đá phải hài hòa với nhau để đạt được sự cân bằng:

F1 + F4 = F2 + F3

Như đã xác định ở trên, F4 = 2940 N và F3 = F5.
Giả sử F5 = F3 là x.

Vì vậy, phương trình cân bằng sẽ trở thành:
F1 + F4 = F2 + x

Chúng ta cần tìm giá trị nhỏ nhất cho F1, do đó giá trị nhỏ nhất của x sẽ tương ứng với giá trị lớn nhất của F1.

Theo định luật cân bằng lực, ta có thể xem xà beng và đòn đá như một hệ thống cân. Ta có thể áp dụng nguyên lý lever để tìm giá trị nhỏ nhất của F1:

F1 * 3 = 2940 * 3.2
F1 = (2940 * 3.2) / 3
F1 = 3136 N

Vậy lực tác dụng của anh công nhân cần ít nhất là 3136 N để nâng đòn đá nặng 300 kg lên vật dễ dàng hơn bằng xà beng với chiều dài 3.2 m và chỗ cầm cách điểm tựa 3 m.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 5Trả lời.

The mechanical advantage of a lever depends on the relative distances between the fulcrum, effort, and load. In this case, the effort distance is 3m and the load distance is 3.2m.

To determine the minimum effort required to lift the 300kg stone, we can use the equation MA = Load/Effort. Rearranging the equation, we can solve for the effort: Effort = Load/MA.

Substituting the values, Effort = 300/0.9375 = 320kg.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Another way to approach this problem is by considering the principle of moments. The moment of force (or torque) is given by the formula Moment = Force x Distance.

In this scenario, we can assume that the force applied by the worker at the end of the lever is equal to the weight of the load being lifted. The distance from the fulcrum to the effort is 3m, and the distance from the fulcrum to the load is 3.2m.

To achieve equilibrium, the moments acting on the lever must be equal. Therefore, the force applied by the worker is given by the equation (Load x Load Distance) / Effort Distance, which in this case is (300 x 3.2) / 3 = 320kg.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Using the concept of mechanical advantage, we can calculate the minimum effort (E) required to lift the 300kg stone. The formula for calculating the effort is E = Load/MA, where Load is the weight being lifted and MA is the mechanical advantage.

In this case, the Load is 300kg and the mechanical advantage (MA) is 0.9375. Therefore, the minimum effort required is 300/0.9375 = 320kg.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

The mechanical advantage (MA) of a lever is calculated by dividing the distance from the fulcrum to the effort (E) by the distance from the fulcrum to the load (L). In this case, the distances are given as 3m and 3.2m respectively.

Therefore, the mechanical advantage of the lever is 3/3.2 = 0.9375.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.
Câu hỏi Vật lý Lớp 8
Câu hỏi Lớp 8

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.46536 sec| 2261.633 kb