Lớp 10
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Hồng Việt

a. NaCl → Cl2 → FeCl3 → NaCl → HCl → CuCl2 → AgCl. b. CaCO3 → CaCl2 → NaCl → NaOH → NaClO → NaCl → Cl2 → FeCl3 → AgCl c. KMnO4 → Cl2 → KClO3 → KCl → HCl → CuCl2 → AgCl → Cl2 → clorua vôi d. Cl2 → KClO3 → KCl → Cl2 → HCl → FeCl2 → FeCl3 → PbCl2.
Làm ơn, nếu Mọi người có thể và có thời gian, Mọi người có thể giúp mình trả lời câu hỏi này không? Mình đánh giá cao mọi sự giúp đỡ mà Mọi người có thể cung cấp!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp giải:

1. Phân tích từng bước phản ứng trong chuỗi truyền của các chất. Hóa chất ở bên trái mũi tên là chất khởi đầu, hóa chất ở bên phải mũi tên là sản phẩm.

2. Tìm các phản ứng hóa học đã biết có thể xảy ra để tạo ra chuỗi truyền từ khởi đầu đến kết thúc.

3. Xác định các phản ứng cần được thực hiện và các chất trung gian trong các phản ứng đó.

4. Sắp xếp các phản ứng theo thứ tự từ trái sang phải, bắt đầu từ khởi đầu và kết thúc ở sản phẩm cuối cùng.

Câu trả lời:

a. NaCl → Cl2 → FeCl3 → NaCl → HCl → CuCl2 → AgCl

b. CaCO3 → CaCl2 → NaCl → NaOH → NaClO → NaCl → Cl2 → FeCl3 → AgCl

c. KMnO4 → Cl2 → KClO3 → KCl → HCl → CuCl2 → AgCl → Cl2 → clorua vôi

d. Cl2 → KClO3 → KCl → Cl2 → HCl → FeCl2 → FeCl3 → PbCl2

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 8Trả lời.

Để mô tả sự hình thành liên kết σ, ta có thể sử dụng phương pháp viết các phản ứng tạo ra liên kết σ từ các chất khác nhau.

Câu trả lời có thể được viết như sau:
- Phương pháp giải 1:
Sử dụng các phản ứng hóa học để mô tả quá trình hình thành liên kết σ:
1. NaCl + H2O --> NaOH + HCl
2. Cl2 + 2Fe --> 2FeCl3
3. 3NaCl + Fe(OH)3 --> FeCl3 + 3NaOH
4. 2NaCl + H2SO4 --> Na2SO4 + 2HCl
5. 2HCl + CuO --> CuCl2 + H2O
6. CuCl2 + 2AgNO3 --> 2AgCl + Cu(NO3)2

Kết quả: AgCl

- Phương pháp giải 2:
Sử dụng các chất tạo thành liên kết σ theo thứ tự được cho:
1. NaCl: Liên kết σ giữa Na và Cl
2. Cl2: Liên kết σ giữa hai nguyên tử Cl
3. FeCl3: Liên kết σ giữa Fe và Cl, là một ion Cl trung gian
4. NaCl: Liên kết σ giữa Na và Cl
5. HCl: Liên kết σ giữa H và Cl
6. CuCl2: Liên kết σ giữa Cu và Cl, là một ion Cl trung gian
7. AgCl: Liên kết σ giữa Ag và Cl

Kết quả: AgCl

Đây chỉ là hai trong số nhiều cách giải câu hỏi này. Có thể sử dụng các phản ứng hóa học khác hoặc cách mô tả khác nhau để đạt được cùng kết quả.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
11 vote
Cảm ơn 8Trả lời.
Câu hỏi Hóa học Lớp 10
Câu hỏi Lớp 10

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.43971 sec| 2218.5 kb