Lớp 9
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Phạm Đăng Hạnh

1. He is a famous stamp _________ . A. collect B. collection C. collector D. collective 2. It is an _________ journey. A. interest B. interesting C. interestingly D. interested 3. We will go _________ a picnic tomorrow. A. in B. at C. on D. of 4. My village is about 120 kilometers _________ the West of HCM City. A. in B. at C. to D. for 5. There is a shrine _________ the top of this mountain. A. on B. in C. at D. to 6. Let’s _________ somewhere for a drink! A. go B. do C. going D. doing 7. She sings very _________ . A. beauty B. beautiful C. beautify D. beautifully 8. He used to _________ full time, but now he is a part - time worker. A. work B. working C. worked D. to work 9. The accident happens because of driving _________ . A. careful B. carefully C. careless D. carelessly 10. I wish you _________ us someday. A. visit B. will visit C. visited D. would visi

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp làm:
1. Đọc câu hỏi và tìm hiểu ý nghĩa của từ được gạch chân.
2. Xem xét 4 phương án trả lời và chọn phương án đúng dựa trên ý nghĩa của từ.

Câu trả lời:
1. Câu hỏi yêu cầu chọn từ đúng điền vào chỗ trống trong câu. Dựa vào ý nghĩa của từng phương án, ta thấy chỉ có từ "collector" (người sưu tầm) phù hợp. Vậy đáp án đúng là C - collector.
2. Câu hỏi yêu cầu chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống trong câu. Dựa vào ý nghĩa của từng phương án, ta thấy chỉ có từ "interesting" (thú vị) là thích hợp. Vậy đáp án đúng là B - interesting.
3. Câu hỏi yêu cầu chọn từ chỉ thời gian đúng điền vào câu. Dựa vào ý nghĩa và ngữ cảnh, ta biết từ "picnic" đề cập đến một sự kiện trong tương lai, vì vậy chúng ta dùng giới từ "on" để chỉ ngày trong tương lai. Vậy đáp án đúng là C - on.
4. Câu hỏi yêu cầu chọn giới từ đúng điền vào chỗ trống trong câu. Dựa vào ý nghĩa và ngữ cảnh, ta biết rằng cách làm tương tự câu trên, ta dùng giới từ "to" để chỉ mục đích của việc di chuyển và nằm ở Về phía Đông thành phố HCM. Vậy đáp án đúng là C - to.
5. Câu hỏi yêu cầu chọn giới từ đúng điền vào chỗ trống trong câu. Dựa vào ý nghĩa và ngữ cảnh, ta biết rằng muốn chỉ địa điểm nằm trên đỉnh của núi, ta dùng giới từ "on". Vậy đáp án đúng là A - on.
6. Câu hỏi yêu cầu chọn từ đúng điền vào chỗ trống trong câu. Dựa vào ý nghĩa và ngữ cảnh, ta biết câu nói này đề xuất đi đâu đó để uống, vì vậy chúng ta dùng động từ đi kèm với "let's" là "go". Vậy đáp án đúng là A - go.
7. Câu hỏi yêu cầu chọn từ để miêu tả cách hát. Dựa vào ý nghĩa và ngữ cảnh, ta thấy từ "sings" cần được bổ nghĩa, và chỉ có từ "beautifully" (đẹp) phù hợp. Vậy đáp án đúng là D - beautifully.
8. Câu hỏi yêu cầu chọn dạng động từ đúng điền vào chỗ trống trong câu. Dựa vào ngữ cảnh, ta biết rằng trước đây anh ta đi làm toàn thời gian (full time) nhưng giờ anh ta làm thuê (part-time). Ta dùng cấu trúc "used to + V_infinitive" để chỉ hành động lặp đi lặp lại trong quá khứ. Vậy đáp án đúng là A - work.
9. Câu hỏi yêu cầu chọn từ để miêu tả cách lái xe. Dựa vào ý nghĩa và ngữ cảnh, ta biết từ "driving" cần được bổ nghĩa, và chỉ có từ "carelessly" (không cẩn thận) phù hợp. Vậy đáp án đúng là D - carelessly.
10. Câu hỏi yêu cầu chọn dạng động từ đúng điền vào chỗ trống trong câu. Dựa vào ngữ cảnh, ta biết vế sau "I wish" chứa một câu mệnh lệnh, khái niệm biểu thị ước nguyện. Vì vậy, chúng ta sử dụng cấu trúc "would + V_infinitive" để biểu thị điều ước. Vậy đáp án đúng là D - would visit.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 5Trả lời.

Để giải bài toán trên, ta xét từng loại tiền một.

Gọi số tờ tiền mệnh giá 1 000 đồng là a, số tờ tiền mệnh giá 10 000 đồng là b và số tờ tiền mệnh giá 100 000 đồng là c.

Số tiền Tú phải trả là 191 nghìn đồng, tức là:
1 000a + 10 000b + 100 000c = 191 000

Với điều kiện mỗi loại tiền không được quá 9 tờ, ta có:

0 <= a <= 9
0 <= b <= 9
0 <= c <= 9

Để tránh trường hợp một loại tiền lấy quá số tờ cho phép, ta sẽ giả định a, b, c lần lượt là 0, 1, 2, 3, ..., 9 và lần lượt thay vào phương trình trên để tìm nghiệm.

Sau khi thay từng giá trị, ta sẽ có bảng nghiệm như sau:

---------------------------------------------------------
| a | b | c | Số tờ tiền mệnh giá 1 000 đồng | Số tiền tổng |
---------------------------------------------------------
| 0 | 0 | 1 | 1 | 191 000 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 191 000 |
| 0 | 2 | 1 | 2 | 191 000 |
| 0 | 3 | 0 | 3 | 191 000 |
| . | . | . | . | 191 000 |
| . | . | . | . | 191 000 |
| . | . | . | . | 191 000 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 191 000 |
---------------------------------------------------------

Từ bảng nghiệm trên, ta thấy có 4 trường hợp:

1) Khi a = 0, b = 0, c = 1, số tờ tiền mệnh giá 1 000 đồng là 1, số tờ tiền mệnh giá 10 000 đồng là 0, số tờ tiền mệnh giá 100 000 đồng là 1.

2) Khi a = 0, b = 1, c = 2, số tờ tiền mệnh giá 1 000 đồng là 3, số tờ tiền mệnh giá 10 000 đồng là 2, số tờ tiền mệnh giá 100 000 đồng là 0.

3) Khi a = 0, b = 2, c = 1, số tờ tiền mệnh giá 1 000 đồng là 2, số tờ tiền mệnh giá 10 000 đồng là 1, số tờ tiền mệnh giá 100 000 đồng là 1.

4) Khi a = 0, b = 3, c = 0, số tờ tiền mệnh giá 1 000 đồng là 3, số tờ tiền mệnh giá 10 000 đồng là 0, số tờ tiền mệnh giá 100 000 đồng là 0.

Vậy, để không phải trả tiền thừa, Tú cần trả là:
- Trường hợp 1: 1 tờ mệnh giá 1 000 đồng, 0 tờ mệnh giá 10 000 đồng, 1 tờ mệnh giá 100 000 đồng.
- Trường hợp 2: 3 tờ mệnh giá 1 000 đồng, 2 tờ mệnh giá 10 000 đồng, 0 tờ mệnh giá 100 000 đồng.
- Trường hợp 3: 2 tờ mệnh giá 1 000 đồng, 1 tờ mệnh giá 10 000 đồng, 1 tờ mệnh giá 100 000 đồng.
- Trường hợp 4: 3 tờ mệnh giá 1 000 đồng, 0 tờ mệnh giá 10 000 đồng, 0 tờ mệnh giá 100 000 đồng.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 4Trả lời.
Câu hỏi Tiếng anh Lớp 9
Câu hỏi Lớp 9

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.15315 sec| 2257.039 kb