Lớp 9
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Phạm Đăng Đức

1. “What is your name ?” She asked me ______________________________________________________ 2. “What are you doing?” She asked me ______________________________________________________ 3. “Why did you go out last night?” She asked me ______________________________________________________ 4. “Who is the beautiful woman?” She asked me ______________________________________________________ 5. “How is your mother?” She asked me ______________________________________________________ 6. “What are you going to do at the weekend?” She asked me ______________________________________________________ 7. “Where will you live after graduation?” She asked me______________________________________________________ 8. “What are you doing now?” She asked me ______________________________________________________ 9. “How is the journey?” She asked me ______________________________________________________ 10. “How often do you go to the cinema?” She asked me ______________________________________________________ 11. “Do you live in London?” She asked me ______________________________________________________ 12. “Does he arrive on time?” She asked me ______________________________________________________ 13. “Have you been to Paris?” She asked me ______________________________________________________ 14. “Can you help me?” She asked me ______________________________________________________ 15. “Are you working tonight?” She asked me ______________________________________________________ 16. “Will you come later?” She asked me ______________________________________________________ 17. “Do you like coffee?” She asked me ______________________________________________________ 18. “Is this the road to the station?” She asked me ______________________________________________________ 19. “Have you done your homework?” She asked me ______________________________________________________ 20. “Have you studied reported speech before?”

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp làm:

Để chuyển câu hỏi từ câu trực tiếp thành câu gián tiếp, chúng ta cần sử dụng các từ nghi vấn (wh-question) và các cấu trúc câu gián tiếp như "She asked me" + "if/whether" + mệnh đề phụ + câu chủ đề + động từ chính ở quá khứ đơn.

Câu trả lời có thể có nhiều cách khác nhau, tùy thuộc vào ngữ cảnh và thông tin cụ thể. Dưới đây là một số cách để trả lời các câu hỏi trên:

1. She asked me what my name was.
2. She asked me what I was doing.
3. She asked me why I had gone out last night.
4. She asked me who the beautiful woman was.
5. She asked me how my mother was.
6. She asked me what I was going to do at the weekend.
7. She asked me where I would live after graduation.
8. She asked me what I was doing then.
9. She asked me how the journey was.
10. She asked me how often I went to the cinema.
11. She asked me if I lived in London.
12. She asked me if he arrived on time.
13. She asked me if I had been to Paris.
14. She asked me if I could help her.
15. She asked me if I was working tonight.
16. She asked me if I would come later.
17. She asked me if I liked coffee.
18. She asked me if that was the road to the station.
19. She asked me if I had done my homework.
20. She asked me if I had studied reported speech before.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 4Trả lời.
Câu hỏi Tiếng anh Lớp 9
Câu hỏi Lớp 9

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.48609 sec| 2270.891 kb