Lớp 6
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Huỳnh Phương

write 50-70 words about your favourite sport

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp làm:

1. Đọc câu hỏi và hiểu ý câu hỏi.
2. Tìm hiểu về các loại môn thể thao để lựa chọn môn yêu thích.
3. Viết một bản nháp cho câu trả lời, bao gồm từ 50-70 từ.
4. Xem lại và chỉnh sửa câu trả lời.
5. Đảm bảo câu trả lời đầy đủ và khái quát về môn thể thao yêu thích của mình.

Câu trả lời:

My favorite sport is basketball. I enjoy playing it with my friends in the park or at school. Basketball is an exciting and fast-paced sport that requires teamwork and skill. I like the feeling of shooting the ball into the hoop and scoring points for my team. It keeps me active and helps improve my coordination and endurance. I also love watching professional basketball games on TV, especially the NBA. Overall, basketball is my favorite sport because it is fun, challenging, and brings people together.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 8Trả lời.

I am passionate about football, which is my favorite sport. I enjoy playing and watching football matches. It is a team sport that requires teamwork, coordination, and strategy. Football keeps me physically active and helps me improve my endurance and agility. I love the excitement and adrenaline rush during a match, especially when my favorite team scores a goal. It also gives me an opportunity to bond with my friends and share the joy of playing together. Football is a sport that brings people from different backgrounds together, creating a sense of unity and camaraderie.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

My favorite sport is swimming. I love the feeling of being in the water and the sense of freedom it brings. I enjoy the challenge of improving my technique and speed in each stroke. Swimming also helps me stay fit and healthy. It is a sport that can be done individually or as part of a team, which gives me the opportunity to meet new people and make friends. Overall, swimming is a fun and refreshing activity that I always look forward to.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.
Câu hỏi Tiếng anh Lớp 6
Câu hỏi Lớp 6

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.24993 sec| 2258.844 kb