Lớp 9
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Minh Đạt

When did you start to listen to classical music? - How long ...........

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp làm:
1. Đọc câu hỏi một cách cẩn thận để hiểu rõ yêu cầu.
2. Xác định từ khóa trong câu hỏi, trong trường hợp này là "start" và "listen to classical music".
3. Suy nghĩ về thời điểm hoặc khoảng thời gian mà bạn bắt đầu nghe nhạc cổ điển.
4. Sử dụng từ hoặc cụm từ đúng để hoàn thành câu trả lời.

Câu trả lời tiềm năng:
1. How long have you been listening to classical music?
2. How long did you start listening to classical music ago?
3. When did you start listening to classical music?
4. How long ago did you start listening to classical music?

Câu trả lời:
- I started listening to classical music when I was 15 years old. So I have been listening to it for 4 years now.
- I started listening to classical music two years ago, in 2017.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 8Trả lời.

I developed an interest in classical music during my college years. I had a roommate who was a music major and would often practice classical pieces on the piano. Gradually, I started to appreciate the complexity and beauty of classical compositions, and it has been a part of my life ever since.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

I was introduced to classical music when I attended a live performance by a renowned orchestra. It was a mesmerizing experience, and since then, I have been an avid listener of classical music. The combination of the instruments and the emotion it evokes is truly captivating.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

I started to listen to classical music when I was in high school. It was during a music class where our teacher introduced us to different genres of music, including classical. I instantly fell in love with the soothing melodies and rich orchestral sounds.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.
Câu hỏi Tiếng anh Lớp 9
Câu hỏi Lớp 9

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.47510 sec| 2247.891 kb