Lớp 10
10điểm
3 năm trước
!Lần đầu hỏi
npsanh20

Viết chương trình Nhập họ tên một người (Việc nhâp đúng ngữ pháp , chính tả ) gồm các kí tự viết thường
a) Hãy viết hoa tất cả các kí tự
b) Hãy viết hoa các kí tự đầu của mỗi từ
INPUT OUTPUT
nguyen phuc sanh NGUYEN PHUC SANH
Nguyen Phuc Sanh
các bạn viết xong copy code dô phần cmt mình check nhé :)
Có ai có thể hướng dẫn tôi qua trở ngại này không? Tôi đang hơi lúng túng và cần một lời khuyên.

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp giải:
- Để viết hoa tất cả các kí tự của họ tên, ta có thể sử dụng phương thức upper() trong Python để chuyển đổi chuỗi thành chữ hoa.
- Để viết hoa các kí tự đầu của mỗi từ trong họ tên, ta cần thực hiện các bước sau:
1. Tách họ tên thành danh sách các từ riêng biệt sử dụng phương thức split() trong Python.
2. Lặp qua từng từ trong danh sách và áp dụng phương thức capitalize() để viết hoa kí tự đầu của từ đó.
3. Ghép các từ đã được viết hoa lại thành một chuỗi.

Câu trả lời:
Dưới đây là một cách giải bằng ngôn ngữ Python.

```python
def format_name(name, option):
if option == "a":
return name.upper()
elif option == "b":
words = name.split()
formatted_name = ""
for word in words:
formatted_name += word.capitalize() + " "
return formatted_name.strip()

name = input("Nhập họ tên: ")
option = input("Chọn tùy chọn (a/b): ")

formatted_name = format_name(name, option)
print("Kết quả: ", formatted_name)
```

Ví dụ:

INPUT:
```
Nhập họ tên: nguyen phuc sanh
Chọn tùy chọn (a/b): b
```

OUTPUT:
```
Kết quả: Nguyen Phuc Sanh
```

Các bạn có thể copy code trên và kiểm tra.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 7Trả lời.

Solution 3:
- Input: nguyen phuc sanh
- Output: NGUYEN PHUC SANH
- Code:
```python
fullName = input("Enter full name: ")

upperCaseName = fullName.upper()
print(upperCaseName)
```

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Solution 2:
- Input: nguyen phuc sanh
- Output: Nguyen Phuc Sanh
- Code:
```java
import java.util.Scanner;

public class Main {
public static void main(String[] args) {
Scanner scanner = new Scanner(System.in);
System.out.print("Enter full name: ");
String fullName = scanner.nextLine();

String[] words = fullName.split(" ");
StringBuilder capitalizedName = new StringBuilder();
for (String word : words) {
capitalizedName.append(word.substring(0, 1).toUpperCase()).append(word.substring(1)).append(" ");
}
System.out.println(capitalizedName.toString().trim());
}
}
```

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Solution 1:
- Input: nguyen phuc sanh
- Output: NGUYEN PHUC SANH
- Code:
```java
import java.util.Scanner;

public class Main {
public static void main(String[] args) {
Scanner scanner = new Scanner(System.in);
System.out.print("Enter full name: ");
String fullName = scanner.nextLine();

String upperCaseName = fullName.toUpperCase();
System.out.println(upperCaseName);
}
}
```

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 10
Câu hỏi Lớp 10

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.48876 sec| 2261.797 kb