Lớp 11
10điểm
3 năm trước
Nguyễn Văn Nam

Trong một cuộc thi tìm hiểu về đất nước Việt Nam, ban tổ chức công bố danh sách các đề tài bao gồm: 8 đề tài về lịch sử, 7 đề tài về thiên nhiên, 10 đề tài về con người và 6 đề tài về văn hóa. Hỏi mỗi thí sinh có bao nhiêu cách chọn đề tài?
Mình cần một tay giúp đây! Ai có thể đóng góp ý kiến để mình giải quyết câu hỏi này được không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải bài toán trên, ta có thể sử dụng nguyên lý cộng trong lý thuyết xác suất.

Cách giải 1:
- Đầu tiên, ta sẽ tính số cách chọn đề tài trong từng lĩnh vực.
+ Số cách chọn đề tài về lịch sử là 8.
+ Số cách chọn đề tài về thiên nhiên là 7.
+ Số cách chọn đề tài về con người là 10.
+ Số cách chọn đề tài về văn hóa là 6.
- Sau đó, ta sử dụng nguyên lý cộng để tính tổng số cách chọn đề tài:
Tổng số cách chọn đề tài = Số cách chọn đề tài về lịch sử + Số cách chọn đề tài về thiên nhiên + Số cách chọn đề tài về con người + Số cách chọn đề tài về văn hóa
= 8 + 7 + 10 + 6
= 31
- Do đó, mỗi thí sinh có 31 cách chọn đề tài.

Cách giải 2:
- Ta sử dụng quy tắc nhân để tính số cách chọn đề tài.
+ Số cách chọn đề tài về lịch sử là 8.
+ Số cách chọn đề tài về thiên nhiên là 7.
+ Số cách chọn đề tài về con người là 10.
+ Số cách chọn đề tài về văn hóa là 6.
- Sử dụng quy tắc nhân, ta có:
Tổng số cách chọn đề tài = Số cách chọn đề tài về lịch sử x Số cách chọn đề tài về thiên nhiên x Số cách chọn đề tài về con người x Số cách chọn đề tài về văn hóa
= 8 x 7 x 10 x 6
= 3360
- Do đó, mỗi thí sinh có 3360 cách chọn đề tài.

Vậy, câu trả lời cho câu hỏi trên là mỗi thí sinh có 31 cách chọn đề tài hoặc có 3360 cách chọn đề tài.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 4Trả lời.

Từ danh sách đề tài, ta có số lượng đề tài trong mỗi loại là 8, 7, 10, 6. Vậy tổng số cách chọn đề tài là 8+7+10+6 = 31.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Bài toán yêu cầu tính số cách chọn đề tài từ danh sách các đề tài, với số đề tài trong mỗi loại lần lượt là 8, 7, 10, 6. Như vậy, tổng số cách chọn đề tài là 8+7+10+6 = 31.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Đề bài yêu cầu tính số cách chọn đề tài từ danh sách các đề tài. Ta có 4 loại đề tài và số cách chọn đề tài trong mỗi loại là 8, 7, 10, 6. Do đó, ta có tổng số cách chọn đề tài là 8+7+10+6 = 31.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Đề bài yêu cầu tính số cách chọn đề tài từ danh sách các đề tài. Do đó, ta có tổng số cách chọn đề tài là tổng các số lượng đề tài trong mỗi loại. Tổng số cách chọn đề tài là 8+7+10+6 = 31.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 11
Câu hỏi Lớp 11

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.45570 sec| 2261.109 kb