Lớp 6
10điểm
2 năm trước
Huy Toàn

Trong một cửa hàng bánh kẹo, người ta đóng gói kẹo thành các loại: mỗi gói có 10 cái kẹo, mỗi hộp có 10 gói, mỗi thùng có 10 hộp. Một người mua 9 thùng, 9 hộp và 9 gói kẹo. Hỏi người đó đã mua tất cả bao nhiêu cái kẹo?
Hey các Bạn, tôi đang mắc kẹt ở đây rồi. Có ai đó có thể giúp tôi một tay được không? Mọi sự giúp đỡ sẽ được đánh giá cao!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải bài toán trên, ta thực hiện các bước sau đây:
Bước 1: Tính số kẹo trong 1 gói kẹo: 1 gói kẹo có 10 cái.
Bước 2: Tính số kẹo trong 1 hộp: 1 hộp có 10 gói kẹo.
Bước 3: Tính số kẹo trong 1 thùng: 1 thùng có 10 hộp kẹo.

Giả sử số kẹo trong 1 gói kẹo là x, số kẹo trong 1 hộp là y, số kẹo trong 1 thùng là z.

Từ đó, ta có các phương trình sau:
x = 10 (1 gói có 10 cái kẹo)
y = 10x (1 hộp có 10 gói kẹo)
z = 10y (1 thùng có 10 hộp kẹo)

Bước 4: Tính số kẹo người mua được:
Số kẹo người mua được là số kẹo trong 9 thùng, 9 hộp và 9 gói kẹo.

Đặt số kẹo người mua được là N, ta có:
N = 9z + 9y + 9x

Bước 5: Thay các giá trị x, y, z vào phương trình N và tính giá trị của N.

Vậy số kẹo người mua được là N.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 3Trả lời.

Phương pháp giải:

Bước 1: Tính số kẹo trong 9 thùng: 10 hộp x 10 gói x 10 kẹo = 1000 kẹo.
Bước 2: Tính số kẹo trong 9 hộp: 9 gói x 10 kẹo = 90 kẹo.
Bước 3: Tính số kẹo trong 9 gói: 9 kẹo
Bước 4: Tổng số kẹo mua được là: 1000 + 90 + 9 = 1099 cái kẹo.

Câu trả lời: Người đó đã mua tất cả 1099 cái kẹo.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 6Trả lời.

Số kẹo người đó đã mua = (9 thùng × 10 hộp × 10 gói) + (9 hộp × 10 gói) + (9 gói) × 10 cái = 9000 + 900 + 90 = 9990 cái.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Số kẹo người đó đã mua = (9 thùng + 9 hộp + 9 gói) × (10 hộp × 10 gói × 10 cái) = 27 × 1000 = 27000 cái.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Số kẹo người đó đã mua = (9 thùng × 10 hộp × 10 gói × 10 cái) + (9 hộp × 10 gói × 10 cái) + (9 gói × 10 cái) = 90000 + 9000 + 90 = 99090 cái.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 6
Câu hỏi Lớp 6

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.48496 sec| 2248.922 kb