Lớp 5
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Phạm Đăng Đạt

Tính diện tích hình thoi có tỉ số 2 dường chéo là 2/5 và a) Hiệu 2 đường chéo là 3,6 cm  b) Tổng 2 đường chéo là 8,4 cm ->Giúp mình với ạ !                                                                               CẢM ƠN ! :3
Các pro ơi, mình đang cần sự trợ giúp! Ai có thể hướng dẫn mình cách trả lời câu hỏi này được không ạ?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải câu hỏi trên, ta có thể sử dụng công thức tính diện tích hình thoi:
Diện tích hình thoi = 1/2 x d1 x d2
Trong đó, d1 và d2 là độ dài hai đường chéo của hình thoi.

a) Tìm diện tích hình thoi khi biết tỉ số giữa hai đường chéo là 2/5 và hiệu hai đường chéo là 3,6 cm:
Gọi d1 và d2 lần lượt là độ dài hai đường chéo của hình thoi.
Theo đề bài, ta có:
d1/d2 = 2/5 => d1 = 2/5 * d2
d1 - d2 = 3,6
Thay d1 = 2/5 * d2 và d1 - d2 = 3,6 vào công thức trên, ta có:
(2/5 * d2) * d2 - d2 = 3,6
2/5 * d2^2 - d2 = 3,6
2d2^2/5 - d2 = 3,6
2d2^2 - 5d2 = 18
2d2^2 - 5d2 - 18 = 0
Đây là phương trình bậc hai, ta giải phương trình này để tìm giá trị d2, từ đó tính được d1 và diện tích hình thoi.

b) Tìm diện tích hình thoi khi biết tỉ số giữa hai đường chéo là 2/5 và tổng hai đường chéo là 8,4 cm:
Gọi d1 và d2 lần lượt là độ dài hai đường chéo của hình thoi.
Theo đề bài, ta có:
d1/d2 = 2/5 => d1 = 2/5 * d2
d1 + d2 = 8,4
Thay d1 = 2/5 * d2 và d1 + d2 = 8,4 vào công thức trên, ta có:
(2/5 * d2) * d2 + d2 = 8,4
2/5 * d2^2 + d2 = 8,4
2d2^2/5 + d2 = 8,4
2d2^2 + 5d2 - 42 = 0
Đây là phương trình bậc hai, ta giải phương trình này để tìm giá trị d2, từ đó tính được d1 và diện tích hình thoi.

Câu trả lời sẽ phụ thuộc vào việc giải được phương trình để tìm giá trị d2 và quay lại công thức tính diện tích hình thoi.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 6Trả lời.

Gọi độ dài đường chéo lớn là d1, độ dài đường chéo nhỏ là d2. Theo tỉ số đã cho, ta có d1/d2 = 2/5. Gọi d2 là 5x cm, từ đó ta suy ra d1 = 2x cm. Diện tích hình thoi là S = (d1 * d2)/2 = (2x * 5x)/2 = 10x^2/2 = 5x^2.

a) Hiệu 2 đường chéo là 3,6 cm. Theo công thức đã suy ra, ta có d1 - d2 = 3,6. Thay d1 và d2 bằng 2x và 5x vào phương trình, ta có 2x - 5x = 3,6. Giai phương trình này ta được x = -1,2. Vì x không thể âm nên không có kết quả.

b) Tổng 2 đường chéo là 8,4 cm. Theo công thức đã suy ra, ta có d1 + d2 = 8,4. Thay d1 và d2 bằng 2x và 5x vào phương trình, ta có 2x + 5x = 8,4. Giai phương trình này ta được x = 1,2. Vậy diện tích hình thoi là S = 5 * (1,2)^2 = 7,2 cm^2.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Đặt đường chéo lớn có độ dài là x cm, đường chéo nhỏ có độ dài là y cm. Theo tỉ số đã cho, ta có x/y = 2/5. Từ phương trình này, ta suy ra x = 2y/5. Diện tích hình thoi là S = (d1 * d2)/2 = (x * y)/2 = (2y/5 * y)/2 = y^2/5.

a) Hiệu 2 đường chéo là 3,6 cm. Theo công thức đã suy ra, ta có x - y = 3,6. Giai phương trình này ta được x = y + 3,6. Thay x vào công thức diện tích, ta có S = (y + 3,6) * y/2 = (y^2 + 3,6y)/2.

b) Tổng 2 đường chéo là 8,4 cm. Theo công thức đã suy ra, ta có x + y = 8,4. Giai phương trình này ta được x = 8,4 - y. Thay x vào công thức diện tích, ta có S = (8,4 - y) * y/2 = (8.4y - y^2)/2.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Giả sử đường chéo lớn có độ dài x cm, đường chéo nhỏ có độ dài y cm. Theo tỉ số đã cho, ta có x/y = 2/5. Từ phương trình này, ta suy ra x = 2y/5. Đặt x = 2a và y = 5a, ta được x = 2a và y = 5a. Diện tích hình thoi là S = (d1 * d2)/2 = (2a * 5a)/2 = 10a^2/2 = 5a^2.

a) Hiệu 2 đường chéo là 3,6 cm. Theo công thức đã suy ra, ta có 2a - 5a = 3,6. Giai phương trình này ta được a = 0,8. Vậy diện tích hình thoi là S = 5 * (0,8)^2 = 2,56 cm^2.

b) Tổng 2 đường chéo là 8,4 cm. Theo công thức đã suy ra, ta có 2a + 5a = 8,4. Giai phương trình này ta được a = 1,2. Vậy diện tích hình thoi là S = 5 * (1,2)^2 = 7,2 cm^2.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 5
Câu hỏi Lớp 5

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.48771 sec| 2258.5 kb