Lớp 6
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Thị Hạnh

tìm số tự nhiên x, biết   2+4+6+8+...+2x=210
Mình rất cần một số ý kiến từ các Bạn để giải quyết một câu hỏi khó khăn mà mình đang đối mặt này. Ai đó có thể đưa ra gợi ý giúp mình không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải câu trên, ta có thể sử dụng phương pháp sử dụng công thức tính tổng của dãy số học hình bình phương.

Ta có:
2 + 4 + 6 + 8 + ... + 2x = 210

Để tính tổng dãy số trên, ta có công thức:
S = n * (a + l) / 2
Trong đó:
S là tổng cần tìm,
n là số phần tử của dãy (trên đây n = x),
a là số đầu tiên của dãy (trên đây a = 2),
l là số cuối cùng của dãy.

Với công thức trên, ta có thể tính được giá trị của l. Ta thay các giá trị vào công thức:
210 = x * (2 + l) / 2
420 = x * (2 + l)
210 = x + l

Tiếp theo, ta thử từng giá trị của x để tìm giá trị của l:

- Khi x = 1:
Ta có 210 = 1 + l
Lúc này, không có số tự nhiên nào thỏa mãn.

- Khi x = 2:
Ta có 210 = 2 + l
Lúc này, l = 208.

- Khi x = 3:
Ta có 210 = 3 + l
Lúc này, không có số tự nhiên nào thỏa mãn.

...

Tiếp tục thử các giá trị của x và tìm giá trị của l, ta sẽ tìm được các kết quả phù hợp. Tuy nhiên, để tìm được các giá trị của x, ta cần kiểm tra điều kiện x + l, nếu x + l > 210 thì dừng việc thử các giá trị của x.

Dựa vào thông tin trên, câu trả lời của câu hỏi trên là không tồn tại số tự nhiên x thỏa mãn điều kiện 2 + 4 + 6 + 8 + ... + 2x = 210.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 8Trả lời.

Để tìm số tự nhiên x thuộc lớp 6, sao cho 2 + 4 + 6 + 8 + ... + 2x = 210, có thể áp dụng các cách sau:

1. Sử dụng công thức tính tổng của dãy số học:
Tổng của dãy số học 2 + 4 + 6 + 8 + ... + 2x là:
T = (x/2)(2 + 2x) = (x^2 + x).
Với điều kiện là T = 210, ta có phương trình:
x^2 + x = 210,
x^2 + x - 210 = 0.
Giải phương trình trên, ta tìm được hai giá trị x là:
x1 = -21 và x2 = 10.
Vì x là số tự nhiên nên ta chỉ nhận x2 = 10 là kết quả cần tìm.

2. Sử dụng phương pháp thử và sai:
Chúng ta có thể lần lượt thử các giá trị x để tìm kết quả phù hợp. Bắt đầu từ x = 1, tính tổng S = 2 + 4 + 6 + ... + 2x.
- Khi x = 1, S = 2.
- Khi x = 2, S = 2 + 4 = 6.
- Khi x = 3, S = 2 + 4 + 6 = 12.
- Khi x = 4, S = 2 + 4 + 6 + 8 = 20.
- Khi x = 5, S = 2 + 4 + 6 + 8 + 10 = 30.
- Khi x = 6, S = 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 = 42.
Cứ tiếp tục thử và tăng dần giá trị của x cho đến khi S = 210. Khi x = 10, S = 2 + 4 + 6 + 8 + ... + 20 = 210. Vậy kết quả là x = 10.

Vậy có hai câu trả lời chi tiết cho câu hỏi trên:
{
"content1": "x = 10",
"content2": "x2 = 10"
}

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Để giải bài toán trên, ta thực hiện các bước sau:

Bước 1: Sử dụng quy tắc tính biểu thức ngoặc trước
140 - 2x(2 + x) = 40
140 - 4 - 2x^2 = 40

Bước 2: Rút gọn biểu thức
-2x^2 + 136 = 40

Bước 3: Đưa các thành phần cùng chứa x về cùng một bên và giá trị hằng số về cùng một bên
-2x^2 + 96 = 0

Bước 4: Đưa các thành phần cùng chứa x về dạng bình phương
x^2 - 48 = 0

Bước 5: Giải phương trình bằng cách tìm các giá trị của x khi biểu thức bình phương bằng 0.
x^2 = 48
x = ±√48

Bước 6: Rút gọn kết quả cuối cùng
x = ±4√3

Vậy, phương trình có hai nghiệm là x = 4√3 và x = -4√3.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 8Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 6
Câu hỏi Lớp 6

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.54212 sec| 2247.703 kb