Lớp 12
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Huỳnh Việt

Thể tích dung dịch HNO3 1M (loãng) ít nhất cần dùng để hòa tan hoàn toàn một hốn hợp gồm 0,15 mol Fe và 0,15 mol Cu là (biết phản ứng tạo chất khử duy nhất là NO) A. 1,0 lít B. 0,6 lít C. 0,8 lít D. 1,2 lít
Chào mọi người, mình đang gặp chút vấn đề khó khăn và rất cần sự giúp đỡ của các Bạn. Ai biết thì giúp mình với ạ!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải bài toán trên, ta thực hiện các bước sau đây:

Bước 1: Xác định số mol của Fe và Cu trong hỗn hợp ban đầu:
- Số mol Fe: 0,15 mol
- Số mol Cu: 0,15 mol

Bước 2: Xác định phương trình hoá học của phản ứng:
Fe + 2HNO3 -> Fe(NO3)2 + H2O + NO ↑
Cu + 4HNO3 -> Cu(NO3)2 + 2H2O + 2NO2 ↑

Bước 3: Xác định số mol HNO3 cần dùng để hoàn toàn phản ứng:
- Với mỗi mol Fe cần 2 mol HNO3
- Với mỗi mol Cu cần 4 mol HNO3

Số mol HNO3 cần dùng = (2 x số mol Fe) + (4 x số mol Cu)

= (2 x 0,15) + (4 x 0,15) = 0,6 mol

Bước 4: Xác định thể tích dung dịch HNO3 1M cần dùng:
- Tỷ lệ mol giữa HNO3 và thể tích dung dịch HNO3: 1 mol → 1 lít
- Vậy thể tích dung dịch HNO3 1M cần dùng là 0,6 lít.

Vậy câu trả lời đúng cho câu hỏi trên là B. 0,6 lít.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 7Trả lời.

To determine the minimum volume of 1M HNO3 solution required to dissolve 0.15 mol of Fe and 0.15 mol of Cu, we need to calculate the moles of HNO3 needed for each element.
Fe reacts with 4 moles of HNO3 per mole of Fe, so it requires 0.15 mol x 4 = 0.6 mol of HNO3.
Cu reacts with 6 moles of HNO3 per mole of Cu, so it requires 0.15 mol x 6 = 0.9 mol of HNO3.
The total moles of HNO3 needed is 0.6 mol + 0.9 mol = 1.5 mol.
To calculate the volume of 1M HNO3 solution needed, we can use the formula:
Volume (in liters) = moles of solute / molarity
Volume = 1.5 mol / 1M = 1.5 liters.
The minimum volume of 1M HNO3 solution required is 1.5 liters, which is not one of the given options. Thus, there is no exact answer among the choices provided.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

We know that 0.15 mol of Fe and 0.15 mol of Cu react with 4 moles and 6 moles of HNO3, respectively.
To calculate the minimum volume of 1M HNO3 solution required, we can use the formula:
Volume (in liters) = (number of moles of reactant x volume of 1M solution) / molarity of solution
For Fe: Volume = (0.15 mol x 1 L) / 1M = 0.15 liters
For Cu: Volume = (0.15 mol x 1 L) / 1M = 0.15 liters
To dissolve both Fe and Cu, a total volume of 0.15 + 0.15 = 0.3 liters of 1M HNO3 solution is required.
The closest answer to 0.3 liters is C. 0.8 liters.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

The reaction between Fe and Cu with HNO3 can be represented by the following equation:
Fe + 4HNO3 -> Fe(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O
Cu + 6HNO3 -> Cu(NO3)2 + 2NO + 3H2O
Based on the balanced equations, Fe reacts with 4 moles of HNO3 and Cu reacts with 6 moles of HNO3.
Therefore, to completely dissolve 0.15 mol of Fe and 0.15 mol of Cu, a minimum volume of 1.2 liters of 1M HNO3 solution is required.
So, the correct answer is D. 1.2 liters.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.
Câu hỏi Hóa học Lớp 12
Câu hỏi Lớp 12

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.30780 sec| 2234.016 kb