Lớp 5
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Hồng Đạt

Read the passage and choose the best answer Every year people in many countries learn English. Some of them are young children. Others are teenagers. Many are adults. Some learn at school. Others study by themselves. A few learn English just by hearing the language in films, on television, in the office or among their friends. Most people must work hard to learn English. Why do all these people learn English? It‘s not difficult to answer this question. Many boys and girls learn English at school because it is one of their subjects. Many adults learn English because it is useful for their work. Teenagers often learn English for their higher studies because some of their books are in English at the college or university. Other people learn English because they want to read newspapers or magazines in English. 1. According to the writer. English is learned by_________. A. young children                   B. adults                      C. teenagers         D. all are correct 2. In the line 2 of the second part, the word “it” refers to_________. A. country                               B. young children       C. English           D. question 3. Where do many boys and girls learn English? A. at home                              B. at school                 C. in evening classes  D. in the office 4. Why do adults learn English? A. Because they want to see movies in English                     B. Because they need it for their job. C. Because they are forced to learn it                                     D. Because it‘s not difficult to learn. 5. What of the following is NOT mentioned in the passage? A. Children like reading English newspapers            B. People in many countries learn English C. English is one subject in school.                            D. Some books are written in English.

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp làm bài cho câu hỏi trên:

1. Đọc đoạn văn và hiểu ý chính của nó.
2. Xem câu hỏi và xác định loại câu hỏi (hỏi ai, hỏi điều gì, hỏi vị trí...)
3. Tìm câu trả lời trong đoạn văn và chọn đáp án phù hợp.

Câu trả lời:

1. A. young children, B. adults, C. teenagers, D. all are correct
2. C. English
3. B. at school
4. B. Because they need it for their job.
5. A. Children like reading English newspapers

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 3Trả lời.

1. English is learned by young children, adults, and teenagers, so the correct answer is D. All are correct.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

1. English is learned by young children, adults, and teenagers, so the correct answer is D. All are correct.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

1. English is learned by young children, adults, and teenagers, so the correct answer is D. All are correct.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

1. English is learned by young children, adults, and teenagers, so the correct answer is D. All are correct.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.
Câu hỏi Tiếng anh Lớp 5
Câu hỏi Lớp 5

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.46298 sec| 2275.109 kb