Lớp 12
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Đăng Đạt

Read the following passage and choose the most appropriate answer from A,B,C or D to answer questions. Human memory, formerly believed to be rather inefficient, is really more sophisticated than that of a computer. Researchers approaching the problem from a variety of points of view have all concluded that there is a great deal more stored in our minds than has been generally supposed. Dr. Wilder Penfield, a Canadian neurosurgeon, proved that by stimulating their brains electrically, he could elicit the total recall of specific events in his subjects’ lives. Even dreams and other minor events supposedly forgotten for many years suddenly emerged in detail. Although the physical basis for memory is not yet understood, one theory is that the fantastic capacity for storage in the brain is the result of an almost unlimited combination of interconnections between brain cells, stimulated by patterns of activity. Repeated references to the same information support recall. Or, to say that another way, improved performance is the result of strengthening the chemical bonds in the memory. 1. With what topic is the passage mainly concerned? A. Wilder Penfield B. Neurosurgery C. Human memory D. Chemical reactions 2. According to the passage, researchers have concluded that A. the mind has a much greater capacity for memory than was previously believed. B. the physical basis for memory is clear. C. different points of view are valuable. D. human memory is inefficient. 3. How did Penfield elicit dreams and other minor events from the past? A. By surgery B. By electric stimulation C. By repetition D. By chemical stimulation 4. According to the passage, the capacity for storage in the brain A. can be understood by examining the physiology. B. is stimulated by patterns of activity. C. has a limited combination of relationships. D. is not influenced by repetition. 5. The word “bonds” in the last line means A. promises. B. agreements. C. connections. D. responsibilities

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp làm bài này là đọc đoạn văn và chú ý tìm các thông tin quan trọng có liên quan đến câu hỏi. Sau đó, so sánh các lựa chọn và chọn câu trả lời phù hợp nhất dựa trên những thông tin đã tìm được.

1. Câu hỏi: With what topic is the passage mainly concerned?
- Đoạn văn có nói về Human memory, chứ không đề cập đến Wilder Penfield, Neurosurgery hoặc Chemical reactions.
- Câu trả lời đúng: C. Human memory

2. Câu hỏi: According to the passage, researchers have concluded that...
- Đoạn văn nêu rõ rằng các nhà nghiên cứu đã kết luận rằng sức mạnh của trí nhớ con người lớn hơn nhiều so với những gì trước đây được cho là hiệu năng kém.
- Câu trả lời đúng: A. the mind has a much greater capacity for memory than was previously believed.

3. Câu hỏi: How did Penfield elicit dreams and other minor events from the past?
- Đoạn văn cho biết rõ Penfield đã khám phá ra rằng bằng cách kích thích điện não của chủ thể, ông có thể đánh thức sự gọi lại đầy đủ của các sự kiện cụ thể trong cuộc sống của họ.
- Câu trả lời đúng: B. By electric stimulation

4. Câu hỏi: According to the passage, the capacity for storage in the brain...
- Đoạn văn phân tích một lý thuyết rằng sức mạnh phi thường của trí nhớ ở não bộ là kết quả của một số lượng hợp nhất gần như không giới hạn giữa các tế bào não, được kích thích bởi mẫu hoạt động. Sự tham chiếu lặp lại đến cùng một thông tin hỗ trợ việc thu hồi.
- Câu trả lời đúng: B. is stimulated by patterns of activity.

5. Câu hỏi: The word "bonds" in the last line means...
- Từ "bonds" ở đây có nghĩa là "kết nối", trong văn bản đề cập đến kết quả của việc tăng cường các mối liên kết hóa học trong bộ nhớ.
- Câu trả lời đúng: C. connections.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 8Trả lời.

According to the passage, researchers have concluded that the mind has a much greater capacity for memory than was previously believed. They have also concluded that there is a great deal more stored in our minds than has been generally supposed.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

The passage is mainly concerned with the topic of human memory, as it discusses the belief that human memory is more sophisticated than a computer and the research conducted on this subject.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.
Câu hỏi Tiếng anh Lớp 12
Câu hỏi Lớp 12

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.28386 sec| 2242.586 kb