Lớp 8
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Bảo Đức

Phân tích đa thức thành nhân tử x^2-x-y^2-y
Xin chào các Bạn, mình đang gặp một chút rắc rối ở đây và thực sự cần sự hỗ trợ. Mọi người có thể dành chút thời gian để giúp mình giải quyết vấn đề này được không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để phân tích đa thức x^2-x-y^2-y thành nhân tử, ta cần tìm các giá trị của x và y sao cho đa thức bằng 0.

Các bước giải như sau:
1. Gom nhóm đa thức:
x^2 - x - y^2 - y = (x^2 - x) - (y^2 + y) = x(x - 1) - y(y + 1)

2. Tìm các giá trị của x và y thỏa mãn đa thức bằng 0:
x(x - 1) - y(y + 1) = 0

3. Phân tích đa thức thành nhân tử:
x(x - 1) - y(y + 1) = 0
⇔ x(x - 1) = y(y + 1)

Để trả lời câu hỏi trên, cần thêm thông tin về n đề bài hoặc giải pháp phụ thuộc vào giới hạn câu hỏi.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 7Trả lời.

Câu trả lời 1: Ta có thể sử dụng phương trình vi phân để giải câu này.
Giả sử đa thức có dạng ax^2 + bx + cy^2 + dy, cần phân tích thành nhân tử.
Sử dụng công thức phân tích đa thức bậc 2, ta có:
x^2-x-y^2-y = (x^2-x) - (y^2+y)
= x(x-1) - y(y+1)
Vậy, đa thức đã được phân tích thành nhân tử là: (x-1)(x) - (y+1)(y)

Câu trả lời 2: Ta cũng có thể sử dụng phép chia đa thức để giải câu này.
Giả sử đa thức có dạng ax^2 + bx + cy^2 + dy, cần phân tích thành nhân tử.
Sử dụng phép chia đa thức, ta có:
(x^2-x-y^2-y) : (x-1) = (x^2 - x) : (x-1) - (y^2 + y) : (x-1)
Với phép chia đa thức x^2-x cho x-1, ta có:
(x^2 - x) : (x-1) = x
Với phép chia đa thức y^2+y cho x-1, ta có:
(y^2 + y) : (x-1) = 1
Vậy, đa thức đã được phân tích thành nhân tử là: (x-1)(x) - (y+1)(1) = (x-1)(x) - (y+1)

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 8
Câu hỏi Lớp 8

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.25006 sec| 2216.242 kb