Lớp 9
20điểm
3 năm trước
Mai Hoa

Nung 4,84 gam hỗn hợp NaHCO3 và KHCO3 tạo ra 0,56 lít CO2(đktc). Xác định khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp đã cho.
Mình cảm thấy thực sự bế tắc lúc này và rất cần một ai đó hỗ trợ. Mọi người có thể dành chút thời gian giúp mình không? Xin lỗi nếu mình làm phiền Mọi người.

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Assuming the moles of NaHCO3 and KHCO3 in the mixture are x and y, respectively, we can set up the following system of equations:
1. x + y = 0.025 (the sum of moles of both compounds equals the moles of CO2 generated)
2. x.M(NaHCO3) + y.M(KHCO3) = 4.84 (the sum of masses of both compounds equals the given mass of the mixture)
Solving the system of equations, we find x = 0.013 mol and y = 0.012 mol.
Therefore, the mass of NaHCO3 in the mixture is 0.013*84 = 1.092 g, and the mass of KHCO3 is 0.012*100 = 1.2 g.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Number of moles of CO2 generated in the reaction can be calculated as: n = V/Vm = 0.56/22.4 = 0.025 mol. Let x and y be the moles of NaHCO3 and KHCO3 in the mixture, respectively. We have the following system of equations:
1. x + y = 0.025 (total moles of both compounds equal to the moles of CO2 generated)
2. x.M(NaHCO3) + y.M(KHCO3) = 4.84 (total mass of both compounds equal to the given mixture mass)
Solving the system of equations, we find x = 0.013 mol and y = 0.012 mol.
The mass of NaHCO3 in the mixture is thus 0.013*84 = 1.092 g, and the mass of KHCO3 is 0.012*100 = 1.2 g.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Ta biết rằng trong phản ứng, số mol CO2 được tạo ra từ NaHCO3 và KHCO3 bằng nhau. Gọi số mol của cả hỗn hợp là x. Theo phương trình phản ứng: NaHCO3 -> Na2CO3 + CO2 + H2O, ta thấy 1 mol NaHCO3 tạo ra 1 mol CO2. Do đó, cần 0.025 mol NaHCO3 để tạo ra 0.025 mol CO2. Giả sử có x mol NaHCO3 và y mol KHCO3 trong hỗn hợp. Ta có hệ phương trình sau:
1. x + y = 0.025 (số mol tổng của hai chất bằng số mol CO2 tạo ra)
2. x.M(NaHCO3) + y.M(KHCO3) = 4.84 (khối lượng tổng của hai chất bằng khối lượng hỗn hợp đã cho)
Giải hệ phương trình ta có x = 0.013 mol và y = 0.012 mol.
Vậy khối lượng của NaHCO3 trong hỗn hợp là 0.013*84 = 1.092 g, và khối lượng của KHCO3 là 0.012*100 = 1.2 g.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Ta xác định số mol CO2 tạo ra bằng công thức: n = V/Vm = 0.56/22.4 = 0.025 mol. Gọi số mol NaHCO3 và KHCO3 lần lượt là x và y. Ta có hệ phương trình sau:
1. x + y = 0.025 (điều kiện số mol tổng của hai chất bằng số mol CO2 tạo ra)
2. x.M(NaHCO3) + y.M(KHCO3) = 4.84 (điều kiện khối lượng tổng của hai chất bằng khối lượng hỗn hợp đã cho)
Giải hệ phương trình ta có x = 0.013 mol và y = 0.012 mol.
Vậy khối lượng của NaHCO3 trong hỗn hợp là 0.013*84 = 1.092 g, và khối lượng của KHCO3 là 0.012*100 = 1.2 g.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Phương pháp giải:

Bước 1: Gọi m là khối lượng NaHCO3 và n là khối lượng KHCO3 trong hỗn hợp đã cho.
Bước 2: Viết phương trình hóa học cần thiết:
NaHCO3 → Na2CO3 + CO2 + H2O
KHCO3 → K2CO3 + CO2 + H2O
Bước 3: Xây*** phương trình tính toán tỉ lệ giữa khối lượng của CO2 và NaHCO3, KHCO3:
2NaHCO3 + K2CO3 → 2Na2CO3 + 2CO2 + H2O
Bước 4: Sử dụng quy tắc phân tử tương đương:
2x + y = 4,84 (1)
2x + 2y = 0,56 (2)
Bước 5: Giải hệ phương trình (1) và (2) để tìm giá trị của x và y.
Bước 6: Kết quả, khối lượng của NaHCO3 (m) và KHCO3 (n) trong hỗn hợp đã cho.

Câu trả lời:
Để tìm khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp đã cho, ta cần giải hệ phương trình (1) và (2) bằng phương pháp giải đổi chỗ hoặc cộng trừ.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 3Trả lời.
Câu hỏi Hóa học Lớp 9
Câu hỏi Lớp 9

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.46325 sec| 2264.164 kb