Lớp 9
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Phạm Đăng Việt

Nhận định nào sau đây đúng ? A. Những chất có nhóm -OH hoặc -COOH tác dụng được với NaOH. B. Những chất có nhóm -OH tác dụng được với NaOH. C. Những chất có nhóm -COOH tác dụng được với NaOH nhưng không tác dụng với Na. D. Những chất có nhóm -OH tác dụng được với Na, còn những chất có nhóm -COOH vừa tác dụng được với Na vừa tác dụng được với NaOH.

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Câu hỏi Hóa học Lớp 9
Câu hỏi Lớp 9

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.22714 sec| 2041.164 kb