Lớp 8
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Minh Hạnh

một vật có hình dạng là hình lập phương có cạnh 15cm được làm bằng đá. Tính khối lượng của vật?
Cảm ơn mọi người đã quan tâm, mình còn khá mới mẻ, tấm chiếu mới và cần sự giúp đỡ. Có ai đó có thể giải đáp giúp mình về câu hỏi này không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp giải:
1. Chúng ta biết rằng khối lượng của vật tỉ lệ thuận với khối lượng riêng của vật và thể tích của vật.
2. Đầu tiên, ta cần tính thể tích của vật. Vì vật có hình dạng là hình lập phương, thì thể tích của nó sẽ bằng cạnh mũ ba.
3. Thay giá trị cạnh vào công thức: thể tích = cạnh^3
4. Tính thể tích của vật.
5. Sau khi có giá trị thể tích, ta cần biết giá trị khối lượng riêng của vật.
6. Tính khối lượng của vật bằng cách nhân thể tích với khối lượng riêng.

Câu trả lời:
Theo công thức:
Thể tích của vật = cạnh^3 = 15cm^3 = 3375cm^3 (cm^3 với đơn vị thể tích)
Khối lượng riêng (đ) của vật không được đưa ra trong câu hỏi, nên không thể tính được khối lượng của vật dựa trên câu hỏi này.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 7Trả lời.

Giả sử khối lượng riêng của đá granite là 2.75g/cm^3. Đầu tiên, ta tính thể tích của vật bằng cạnh mũ ba: (15cm)^3 = 3375cm^3. Sau đó, tính khối lượng của vật bằng khối lượng riêng * thể tích: 2.75g/cm^3 * 3375cm^3 = 9262.5g = 9.2625kg.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Theo công thức khối lượng = khối lượng riêng * thể tích, ta có thể tính khối lượng của vật. Với đá granite, khối lượng riêng trung bình là 2.75g/cm^3. Vậy ta cần tính thể tích của vật trước. Hình lập phương có thể tính thể tích bằng cạnh mũ ba: (15cm)^3 = 3375cm^3. Sau đó, tính khối lượng của vật: 2.75g/cm^3 * 3375cm^3 = 9262.5g = 9.2625kg.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Ta có thể xác định khối lượng của vật bằng công thức khối lượng = khối lượng riêng * thể tích. Với đá granite, khối lượng riêng trung bình là 2.75g/cm^3. Đầu tiên, ta tính thể tích của vật bằng cạnh mũ ba: (15cm)^3 = 3375cm^3. Sau đó, tính khối lượng của vật: 2.75g/cm^3 * 3375cm^3 = 9262.5g = 9.2625kg.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Đầu tiên, ta tính thể tích của vật. Với hình lập phương, thể tích bằng cạnh mũ ba. Vậy thể tích của vật là (15cm)^3 = 3375cm^3. Tiếp theo, ta cần biết khối lượng riêng của đá để tính khối lượng. Với đá granite, khối lượng riêng trung bình là 2.75g/cm^3. Vậy khối lượng của vật là 3375cm^3 * 2.75g/cm^3 = 9262.5g = 9.2625kg.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.
Câu hỏi Vật lý Lớp 8
Câu hỏi Lớp 8

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.46010 sec| 2260.602 kb