Lớp 8
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Đăng Ánh

 Một cái bàn có 4 chân, diện tích tiếp xúc của mỗi chân bàn với mặt đất là 36 cm2. Khi đặt bàn trên mặt đất nằm ngang, áp suất do bàn tác dụng lên mặt đất là 8400 Pa. Đặt lên mặt bàn một vật có khối lượng m thì áp suất tác dụng lên mặt đất lúc đó là 20 000 Pa. Tính khối lượng của vật đã đặt trên mặt bàn?
Uh oh, mình đang rối bời với một câu hỏi khó đây. Mọi người có thể giúp mình tìm câu trả lời được không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải bài toán trên, ta dùng công thức áp suất:

Áp suất = Lực/N diện tích

Trước hết, ta tính lực tác dụng lên mặt đất từ bàn:

Lực = Áp suất x diện tích tiếp xúc
= 8400 Pa x 4 x 36 cm^2

Tiếp theo, để tính khối lượng của vật đặt lên bàn, ta sử dụng công thức áp suất:

Khối lượng = Lực/N gia tốc trọng trường

Với áp suất là 20000 Pa, ta có:

Lực = Áp suất x diện tích tiếp xúc
= 20000 Pa x 4 x 36 cm^2

Cuối cùng, ta có câu trả lời cho câu hỏi là khối lượng của vật đã đặt lên bàn.

Như vậy, đáp án cho câu hỏi trên là khối lượng của vật đặt lên mặt bàn.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 4Trả lời.

The pressure exerted by the table on the ground is equal to the weight of the table divided by the area of contact. In this case, let the weight of the table be W and the area of contact be A. Therefore, the pressure is given as P = W/A = 8400 Pa. Given that the area of contact is 36 cm2 for each leg of the table, the total area of contact is 4 * 36 cm2 = 144 cm2. Therefore, W = P * A = 8400 Pa * 144 cm2 = 1209600 N. Now, if we place an object with a mass of m on the table, the weight of the object is m * g, where g is the acceleration due to gravity. Given that the pressure exerted by the table under these conditions is 20000 Pa, we can calculate the weight of the object as P * A = 20000 Pa * 144 cm2 = *** N. Equating the two weights, we have 1209600 N = *** N. Solving for m, the mass of the object is m = *** N / g.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

The pressure exerted by the table on the ground is equal to the weight of the table divided by the area of contact. In this case, the pressure is given as 8400 Pa and the area of contact is 36 cm2 for each leg of the table. Therefore, the weight of the table is 8400 Pa * 36 cm2 = 302400 N. Now, if we place an object with a mass of m on the table, the weight of the object is m * g, where g is the acceleration due to gravity. Given that the pressure exerted by the table under these conditions is 20000 Pa, we can calculate the weight of the object as 20000 Pa * 36 cm2 = 720000 N. Equating the two weights, we have 302400 N = 720000 N. Solving for m, the mass of the object is m = 720000 N / g.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

The pressure exerted by the table on the ground is given by the formula P = F/A, where P is the pressure, F is the force, and A is the area of contact. In this case, the pressure is given as 8400 Pa and the area of contact is 36 cm2 for each leg of the table. Therefore, the force exerted by each leg is 8400 Pa * 36 cm2 = 302400 N. Now, if we place an object with a mass of m on the table, the force exerted by the object on the table is m * g, where g is the acceleration due to gravity. Given that the pressure exerted by the table under these conditions is 20000 Pa, we can calculate the force exerted by the object as 20000 Pa * 36 cm2 = 720000 N. Equating the two forces, we have 302400 N = 720000 N. Solving for m, the mass of the object is m = 720000 N / g.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Áp suất tác dụng lên mặt đất do vật đặt trên bàn là P2 = 20000 Pa. Ta có công thức áp suất P = F / A, trong đó F là lực tác dụng lên diện tích A. Với lực tác dụng là trọng lực của vật, ta có F = m * g, trong đó g là gia tốc trọng trường. Vậy P2 = m * g / S. Ta cần biết giá trị của g để tính m.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.
Câu hỏi Vật lý Lớp 8
Câu hỏi Lớp 8

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.48129 sec| 2262.43 kb