Lớp 6
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Đăng Huy

một bức ảnh có 20MB .Vậy 1 thẻ nhớ 25GB có thể chứa bao nhiêu bức ảnh như vậy?
Rất mong nhận được sự giúp đỡ từ các Bạn! Mình đang tìm lời giải cho một bài toán khó, không biết ai có thể gợi ý cho mình?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải quyết bài toán trên, ta phải chuyển đổi đơn vị của dung lượng thẻ nhớ và bức ảnh về cùng đơn vị trước khi so sánh. 1 GB = 1024 MB, vậy 1 thẻ nhớ 25 GB = 25 * 1024 MB = 25600 MB.

Tiếp theo, để tìm số lượng bức ảnh có thể chứa trong thẻ nhớ 25GB, ta phải chia tổng dung lượng của thẻ nhớ cho dung lượng của mỗi bức ảnh. Vậy số lượng bức ảnh sẽ là:
Số lượng bức ảnh = Số MB của thẻ nhớ / Số MB của mỗi bức ảnh.

Dựa vào số liệu đã cho, thẻ nhớ có dung lượng 25GB = 25600MB và mỗi bức ảnh có dung lượng 20MB. Áp dụng vào công thức trên, ta có:
Số lượng bức ảnh = 25600MB / 20MB = 1280 bức ảnh.

Đáp án: Thẻ nhớ 25GB có thể chứa được 1280 bức ảnh có dung lượng 20MB.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 8Trả lời.

Để tính số bức ảnh có thể chứa trên thẻ nhớ, ta sẽ chia tổng dung lượng của thẻ nhớ cho dung lượng của mỗi bức ảnh. Vì một bức ảnh có dung lượng là 20MB, và thẻ nhớ có dung lượng là 25GB, ta cần đổi đơn vị dung lượng về cùng đơn vị, ví dụ cả 2 đều ở GB. Giả sử chúng ta chọn đơn vị GB, vậy ta có dung lượng của một bức ảnh là 20/1024 = 0.01953 GB. Tiếp theo, ta sẽ tính số bức ảnh bằng cách chia tổng dung lượng của thẻ nhớ cho dung lượng mỗi bức ảnh: 25 / 0.01953 = 1280. Vậy 1 thẻ nhớ 25GB có thể chứa được 1280 bức ảnh như vậy.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Để tính số bức ảnh có thể chứa trên thẻ nhớ, ta sẽ chia tổng dung lượng của thẻ nhớ cho dung lượng của mỗi bức ảnh. Vì một bức ảnh có dung lượng là 20MB, và thẻ nhớ có dung lượng là 25GB, ta cần đổi đơn vị dung lượng về cùng đơn vị, ví dụ cả 2 đều ở KB hoặc MB. Giả sử chúng ta chọn đơn vị KB, vậy ta có dung lượng của một thẻ nhớ là 25GB = 25000MB. Tiếp theo, ta sẽ tính số bức ảnh bằng cách chia tổng dung lượng của thẻ nhớ cho dung lượng mỗi bức ảnh: 25000MB / 20MB = 1250. Vậy 1 thẻ nhớ 25GB có thể chứa được 1250 bức ảnh như vậy.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Để giải phương trình (x-3)^2 = 16, ta có thể sử dụng một số phương pháp sau:

Phương pháp 1: Sử dụng căn bậc hai
Đầu tiên, ta khai triển (x-3)^2 và đặt nó bằng 16:
(x-3)^2 = 16
x^2 - 6x + 9 = 16
x^2 - 6x - 7 = 0

Tiếp theo, ta sử dụng công thức giải phương trình bậc hai để tìm các nghiệm:
x = (-b ± √(b^2 - 4ac)) / (2a)
Trong đó, a = 1, b = -6, và c = -7.

Tính toán ta được hai giá trị x:
x1 = (6 + √((-6)^2 - 4(1)(-7))) / (2(1)) ≈ 6.53
x2 = (6 - √((-6)^2 - 4(1)(-7))) / (2(1)) ≈ -0.53

Phương pháp 2: Sử dụng căn bậc hai và đặt giá trị tuyệt đối
(x-3)^2 = 16
|x-3| = √16
|x-3| = 4

Dựa vào giá trị tuyệt đối, ta được hai phương trình:
1) x-3 = 4
=> x = 7

2) -(x-3) = 4
=> -x + 3 = 4
=> -x = 1
=> x = -1

Vậy câu trả lời cho câu hỏi trên là: x = 7 hoặc x = -1.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 6Trả lời.
Câu hỏi Tin học Lớp 6
Câu hỏi Lớp 6

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.47669 sec| 2248.523 kb